Tăng cường công tác giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/5/2018 | 8:14:30 AM

YBĐT - Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh có vai trò then chốt trong việc xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, củng cố giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” của cán bộ, chiến sỹ trong tình hình mới.

Hội nghị giao ban của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình về đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở đơn vị cơ sở.
Hội nghị giao ban của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình về đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở đơn vị cơ sở.

Trong quá trình tổ chức, thực hiện cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, còn không ít hạn chế như: công tác giáo dục chính trị còn có nội dung, có mặt chưa theo kịp sự vận động của thực tiễn, chưa đáp ứng điều kiện cơ bản của mục tiêu giáo dục chính trị tại đơn vị. 

Việc đổi mới kết cấu chương trình, nội dung giáo dục chính trị còn chậm, chất lượng một số tài liệu giáo dục chính trị chưa cao, nhất là tính định hướng chính trị tư tưởng. 

So với sự phát triển của thực tiễn, xu thế hiện đại hóa và sự bùng nổ thông tin, nhu cầu nhận thức của các đối tượng giáo dục thì việc đổi mới công tác giáo dục chính trị có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; hình thức, phương pháp giảng dạy chính trị cho các đối tượng chậm đổi mới, phương tiện lạc hậu, chưa thật sự phong phú, sinh động hấp dẫn, thu hút bộ đội; ứng dụng công nghệ thông tin, các mô hình, học cụ sáng tạo vào giáo dục chính trị còn hạn chế; chất lượng cán bộ giảng dạy chính trị tại các đơn vị chưa đều; trình độ, kiến thức, năng lực thực hiện chức trách, nhất là năng lực sư phạm của đội ngũ cán bộ chính trị đại đội, cán bộ trung đội còn hạn chế... 

Tình trạng trên có nhiều nguyên nhân song nguyên nhân chủ quan cần đặc biệt chỉ rõ, đó là, một số cấp ủy, chỉ huy nhận thức chưa đầy đủ, thiếu quan tâm đến công tác giáo dục chính trị; một số nhận thức chưa khách quan, toàn diện dẫn đến thiếu đồng bộ trong triển khai các biện pháp lãnh đạo, quản lý; việc lãnh đạo phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng trong giáo dục chính trị hiệu quả chưa cao; một số cơ quan chính trị, trực tiếp là cơ quan tuyên huấn chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm, đề xuất, tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo còn hạn chế, đổi mới chưa mạnh, thiếu coi trọng các khâu, các biện pháp đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại đơn vị... 

Có thể khẳng định, đây là những nguyên nhân cơ bản làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, thiếu niềm tin vào Đảng. 

Tiếp tục quán triệt và thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị cơ sở trong giai đoạn mới” đặt ra cho cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thuộc LLVT tỉnh phải tiến hành đồng bộ các giải pháp cơ bản; trong đó, LLVT tỉnh đã xác định thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ năng lực tổ chức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là chính ủy, chính trị viên (cán bộ đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị nơi không có chính ủy, chính trị viên) trong tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. 

Cụ thể, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xác định rõ: việc tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở đơn vị cơ sở trong quân đội là trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi lực lượng, của cán bộ, đảng viên, trong đó cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là chính ủy, chính trị viên các cấp giữ vai trò "trung tâm, then chốt” trong việc tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở đơn vị. 

Xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị của đơn vị; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu và tính sáng tạo của các tổ chức Đảng, nhất là lãnh đạo về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

Đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp; bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, thực hiện các nghị quyết về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cấp ủy các cấp, phải bảo đảm tính toàn diện và biết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động công tác tư tưởng đi sâu vào những nhiệm vụ cơ bản, những khâu then chốt, dứt điểm những vấn đề cụ thể, thiết thực, bức xúc đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên… 

Mặt khác, việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp các hoạt động công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng ở đơn vị cơ sở trong quân đội là việc cần làm thường xuyên, liên tục. 

Thực chất của việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp đó là sự kế thừa và điều chỉnh, bổ sung, phát triển một cách toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên để phù hợp với nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội và đơn vị hiện nay.

Nội dung giáo dục phải toàn diện, phải tập trung giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự của Đảng; tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ của quân đội, đơn vị, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ, giúp cán bộ, chiến sỹ, đảng viên hiểu đầy đủ về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm, từ đó có mục đích, động cơ, thái độ đúng đắn, có phương pháp hành động phù hợp, đạt kết quả cao trong thực hiện trách nhiệm được giao. 

Đặc biệt, cần tập trung nghiên cứu đổi mới, cải tiến hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng tại đơn vị; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, phản động để phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, góp phần tạo nên sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị, không để xảy ra bất ngờ, nhất là bất ngờ về tư tưởng. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở đơn vị góp phần xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Quan trọng nhất, cần phát huy tính tích cực, tự giác nâng cao chất lượng tự học, tự rèn của cán bộ, đảng viên ở đơn vị cơ sở. Đưa việc rèn luyện phương pháp tự học, tự rèn trở thành nội dung trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên. Do vậy, cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy đơn vị phải thường xuyên giáo dục, quán triệt làm cho mỗi cán bộ, chiến sỹ, đảng viên luôn nhận rõ và quán triệt đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân đội, nhiệm vụ đơn vị. 

Trên cơ sở đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên có nhận thức đầy đủ và sâu sắc về nhiệm vụ tự học, tự rèn, nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng đơn vị cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Điểm mấu chốt trong thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn LLVT tỉnh là phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, các phương tiện trong tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. 

Mỗi tổ chức, mỗi lực lượng đều có chức năng, nhiệm vụ khác nhau nên cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong các hoạt động. Có như vậy mới có thể phát huy được thế mạnh của từng tổ chức, từng lực lượng để hỗ trợ cho nhau, tạo tiền đề và điều kiện cho nhau, tác động lẫn nhau tạo thành sức mạnh tổng hợp để không ngừng tăng cường chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của quân đội, của đơn vị; không ngừng quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Đây cũng là một yếu tố rất quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp trong tiến hành tăng cường quản lý công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở đơn vị cơ sở trong tình hình hiện nay.

Thiên Cầm

  •  
Các tin khác

Chiều 18/2, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ngày 14/2, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 84-HD/BTGTW về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đến nay, 100% người dân ở thôn Nậm Cưởm, xã Nậm Búng (Văn Chấn) đã xây dựng được chuồng trại xa nhà ở, bảo đảm môi trường sống.

Đời sống tinh thần của người dân thôn Nậm Cưởm, xã Nậm Búng (Văn Chấn) đã có nhiều khởi sắc khi mà 2 hủ tục lớn được xóa bỏ. 

Tổng kết Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia xuân Kỷ Hợi 2019 / Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các cơ quan xây dựng Đảng/ Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2 / Doanh nghiệp Yên Bái ra quân sản xuất, kinh doanh đầu năm... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục