Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/3/2019 | 7:59:22 AM

YênBái - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 24 về "Tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị”; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch, xác định 3 nội dung đột phá trong thực hiện Chị thị 05 của Bộ Chính trị. 

Cán bộ, đảng viên phường Minh Tân, thành phố Yên Bái tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
Cán bộ, đảng viên phường Minh Tân, thành phố Yên Bái tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến” "tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đến nay, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, các ngành trong tỉnh đã và đang tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng dư luận; đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào nội dung sinh hoạt định kỳ và chuyên đề của chi bộ, cơ quan, đơn vị; tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, không mắc phải những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với 7 nội dung về nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101 ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư. 

Đồng thời, ký cam kết thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 24 về "Tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị”; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch, xác định 3 nội dung đột phá trong thực hiện Chị thị 05 của Bộ Chính trị gồm: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; giải quyết dứt điểm, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân; xây dựng, nhân rộng thành công các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong công tác tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã kịp thời ban hành nhiều văn bản và tập trung chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 

Trong đó, xác định việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình là việc làm thường xuyên, liên tục và định kỳ hàng năm. Trong kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã nghiêm túc nhận diện, kiểm điểm, đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính  trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ để từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên "soi mình” tự phê bình và đấu tranh phê bình. Việc đánh giá, phân xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân đã từng bước đi vào thực chất, phù hợp với ưu điểm và kết quả thực hiện nhiệm vụ, khắc phục tình trạng chạy theo thành tích. 

Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn các vấn đề nổi cộm, hạn chế, yếu kém trong thực tiễn và gợi ý kiểm điểm đối với 13 cấp ủy, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; đồng thời, thực hiện xếp loại đối với 79 cán bộ theo thẩm quyền. Sau khi kiểm điểm đã xây dựng, ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện và yêu cầu cụ thể thời gian hoàn thành. 

Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra 73 việc, bổ sung 13 việc, đến nay, đã hoàn thành 58 việc, còn 28 việc có tính chất thường xuyên đang thực hiện. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đề ra 358 việc, bổ sung 59 việc, đến nay đã hoàn thành 199 việc, còn 218 việc có tính chất thường xuyên đang thực hiện.

Về xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách, tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa các quy định, nghị quyết, hướng dẫn, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng thành các quy chế, quy định của tỉnh để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn như: thực hiện sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của ban chấp hành; bổ sung quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ; ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh, quy định về luân chuyển cán bộ, quy định về tuyển dụng công chức, viên chức để các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị làm cơ sở điều chỉnh bổ sung quy định theo phân cấp; quy định về trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ chi bộ phân công, trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ... 

Đặc biệt, đối với các văn bản liên quan đến công tác tổ chức bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định việc sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập và phê duyệt 41 đề án, phương án sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập của các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện và thống nhất chủ trương để HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 07 ngày 10/4/2018 về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. 

UBND tỉnh đã phê duyệt, ban hành 47 đề án, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo đúng thẩm quyền để triển khai thực hiện. Việc  sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, công chức đã góp phần khắc phục tình trạng cồng kềnh, trùng lắp, chồng chéo hoặc bỏ sót về chức năng, nhiệm vụ. 

Việc sắp xếp, hợp nhất các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã làm giảm đầu mối đơn vị; đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị và phát huy được năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tăng cường kiểm tra, giám sát tập thể, người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là trong quản ký kinh tế, tài chính, tài sản; thường xuyên quan tâm công tác chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành quy chế làm việc của các cấp ủy, tổ chức Đảng; trong đó, chú trọng kiểm tra việc chấp hành lề lối làm việc, xây dựng đoàn kết nội bộ. Nội dung các cuộc kiểm tra đã bám sát yêu cầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã kịp thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thẩm tra, xác minh nội dung tố cáo đối với các tổ chức Đảng, đảng viên, những nội dung báo chí nêu liên quan đến một số cán bộ, đảng viên để xem xét, giải quyết; đồng thời, xử lý kỷ luật nghiêm minh, đúng quy định của Đảng đối với những đảng viên vi phạm.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của tỉnh những năm qua đã từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh và củng cố vững niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng.

Hồng Oanh

  •  
Các tin khác

Sáng 25/6, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng đánh giá Đề án tốt nghiệp Lớp bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ trẻ tham gia Đề án số 11 của Tỉnh ủy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại diện doanh nghiệp Việt Nam-Na Uy.

Việt Nam đang tập trung thu hút nguồn lực phát triển nhanh và bền vững và rất mong muốn các nhà đầu tư Na Uy quan tâm hợp tác.

Chiều 24/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã diễn ra Lễ ký kết thoả thuận hợp tác đào tạo chuyển giao kỹ thuật về y tế giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phình Hồ.

Tổ đại biểu số 15, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII vừa có buổi tiếp xúc trước Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII với cử tri các xã Phình Hồ, Làng Nhì, Tà Si Láng của huyện Trạm Tấu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục