Yên Bái quyết tâm bứt phá ngay từ đầu năm

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/3/2019 | 8:06:23 AM

YênBái - Yên Bái xác định chủ đề của năm 2019 là: "Đẩy mạnh 3 khâu đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh”.

Công nhân Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tạo hình sản phẩm sứ cách điện.
Công nhân Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tạo hình sản phẩm sứ cách điện.

Phân công rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm

Năm 2019, tỉnh xác định là năm tạo bước bức phá để cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh trong năm 2019; chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để cụ thể hóa mục tiêu này, Thường trực Tỉnh ủy (TTTU) có cuộc làm việc với các sở, ban, ngành,  các huyện, thị xã, thành phố để triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 37 - KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. Trên cơ sở mục tiêu chung của tỉnh, TTTU làm việc với từng khối, ngành và giao nhiệm vụ cụ thể. 

Đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: TTTU đã giao 9 nhiệm vụ trọng tâm cho  Khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn thể theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Hội Nông dân tỉnh được giao 6 nhiệm vụ trong năm 2019 là: xây dựng tại mỗi xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 có thêm ít nhất 2 mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả; phối hợp vận động thành lập tối thiểu 10 hợp tác xã và 800 tổ hợp tác; chủ trì hỗ trợ, hướng dẫn thành lập mới 10 hợp tác xã; quản lý 5 tuyến đường tại các xã đã được công nhận nông thôn mới đảm bảo xanh, sạch, đẹp; chủ trì thực hiện chương trình "Thắp sáng đường quê” tại 5 tuyến đường tại các xã đã được công nhận nông thôn mới; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 50 hộ thoát nghèo. 

Để thực hiện được các nhiệm vụ cụ thể này, TTTU giao Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh là người chủ trì, chịu trách nhiệm; các đồng chí bí thư các huyện, thị, thành ủy phối hợp thực hiện và giao đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND phụ trách, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện. 

Các cơ quan trong Khối Văn hóa - Xã hội và Thông tin tuyên truyền cũng đồng tình cao với những nội dung giao nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị. Theo đó, các cơ quan trong khối sẽ tập trung triển khai thực hiện sắp xếp 14 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chí theo quy định; tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy một số cơ quan đảng, cơ quan nhà nước cấp tỉnh.

Trong năm 2019 phấn đấu tinh giản 68 biên chế công chức, tinh giản 400 biên chế viên chức và 18 chỉ  tiêu hợp đồng theo Nghị định 68; xây dựng kỷ cương văn hóa công sở trong toàn hệ thống chính trị theo hướng chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với đổi mới quản trị hành chính công; phấn đấu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 tăng 4 - 6 bậc; chi số cải cách hành chính và Chỉ số quản trị hành chính công tăng 8 - 10 bậc so với năm 2018. 

Đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan Khối Văn hóa - Xã hội trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, đơn vị; tập trung chỉ đạo lĩnh vực ngành theo hướng sâu sát, cụ thể, chủ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh tiến độ tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tạo chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; trọng tâm là phối hợp, phát huy hiện quả của trung tâm phục vụ hành chính công. 

Đồng chí Hoàng Văn Thuyên - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: "Theo phân công nhiệm vụ thì đơn vị được giao 13 nhiệm vụ cụ thể; trong đó, có nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số quản trị hành chính công tăng 8 - 10 bậc so với năm 2018 trước ngày 5/3. Vì vậy, chúng tôi sẽ tham mưu giúp tỉnh tập trung chỉ đạo đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã sớm đi vào hoạt động; tăng cường đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là tại bộ phận "một cửa”; tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông sớm triển khai đi vào hoạt động khung chính quyền điện tử. 

Tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019

Năm 2019, tỉnh đề ra 31 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP (giá so sánh năm 2010) đạt trên 6,8%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 3.250 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 5,5%, riêng huyện Trạm tấu và Mù Cang Chải giảm trên 7,5%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 96,5%; tỷ lệ che phủ rừng trên 63%... 

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra, tại các buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương, đơn vị cùng với việc giao nhiệm vụ, phân công cụ thể, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện tốt 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 37 - KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. 

Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện chủ đề năm 2019 với phương châm hành động "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; làm tốt công tác dân tộc tín ngưỡng, tôn giáo; chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên,môi trường.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm trật tự an tự, an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác nội chính.

Đẩy mạnh cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng niềm tin và khát vọng dân tộc; quan tâm chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Cùng đó, các địa phương, đơn vị cơ bản hoàn thành các chương trình dự án chuyển tiếp và khẩn trương triển khai các công trình dự án khởi công, thực hiện mới cơ bản xong trong năm 2019; chăm lo phát huy nhân tố con người, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng con người Yên Bái tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, cần cù, đoàn kết, sáng tạo gắn với việc tổng kết Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Thực hiện nâng cao chất lượng hiệu quả các chính sách về y tế, giáo dục, an sinh xã hội, phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành, đơn vị tập trung các giải pháp để hướng tới giảm nghèo nhanh và bền vững. Đẩy mạnh và phát triển du lịch, xây dựng được thương hiệu du lịch Yên Bái; hình thành rõ các sản phẩm du lịch đặc thù, đẩy mạnh liên kết xây dựng tua, tuyến du lịch theo chuỗi, liên kết vùng; chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch mà Yên Bái đang có thế mạnh; nâng dần hoạt động dụ lịch theo hướng chuyên nghiệp hơn để thu hút khách du lịch quốc tế.

Với động lực mới, khí thế quyết tâm cao nhất, tỉnh Yên Bái sẽ tạo nên sự bức phá, tăng tốc ngay từ đầu năm, quyết tâm phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh trong năm 2019.

Mạnh Cường

  •  
Các tin khác

"Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết” (Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Đó không chỉ là sự quan tâm chăm lo cho sự nghiệp cách mạng, vun trồng cái gốc để sự nghiệp của cha anh luôn được phát triển mà còn là tầm nhìn sâu sắc của Hồ Chí Minh đối với hiện tại và tương lai bền vững của nước nhà.

"Tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) hiện nay là do sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất...

Tỉnh ủy ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Đảng ủy Quân chủng Hải quân/ Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy kiểm tra các công trình trọng điểm/Kiểm tra thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy/ Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân/ Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII - 2019/ Nhiều hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... là những sự kiện nổi bật tuần qua.

Chiều 24/3, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Diễn đàn "Tuổi trẻ Yên Bái nhớ lời Di chúc theo chân Bác” với chủ đề "Bác Hồ với thanh niên - thanh niên với Bác Hồ".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục