Yên Bái thực hiện chương trình hành động số 144-Ctr/TU: Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả

Trấn Yên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/4/2019 | 2:34:11 PM

YênBái - Huyện Trấn Yên xác định chủ đề của năm nay là: "Đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội huyện lần thứ XXI, các chỉ tiêu huyện nông thôn mới”.

Đảng bộ huyện Trấn Yên triển khai hội nghị chủ chốt về chương trình hành động số 144 của tỉnh Yên Bái thực hiện kết luận 37 của BCH TW Đảng Khóa XII và nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 22 về thực hiện nhiệm vụ của tỉnh năm 2019.
Đảng bộ huyện Trấn Yên triển khai hội nghị chủ chốt về chương trình hành động số 144 của tỉnh Yên Bái thực hiện kết luận 37 của BCH TW Đảng Khóa XII và nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 22 về thực hiện nhiệm vụ của tỉnh năm 2019.

Tích cực vào cuộc trên mọi hoạt động

Thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái, Huyện ủy Trấn Yên đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 130-KH/HU ngày 13/3/2019 với 29 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó huyện xác định thực hiện 07 chỉ tiêu cao hơn so với chỉ tiêu tỉnh giao. 

Đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, cụ thể là Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện chủ đề của năm 2019 đã xác định: Tạo chuyển biến rõ nét 03 khâu đột phá chiến lược; Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tạo sự chuyển biến trong thu hút đầu tư vào địa bàn huyện; Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, triển khai thực hiện Đề án phát triển Dâu tằm tơ huyện Trấn Yên, hỗ trợ chứng nhận chất lượng sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn, hỗ trợ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông, lâm sản của huyện, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, phấn đấu hết năm 2019 cơ bản huyện Trấn Yên đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Ngoài ra còn triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa phấn đấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 825 tỷ đồng; Tăng cường quản lý  thu - chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của huyện, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt 124,5 tỷ đồng.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, quản lý quy hoạch; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 770 tỷ đồng; số khách du lịch đến huyện đạt 20 nghìn lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 12 tỷ đồng.

Song song với đó, sẽ tiếp tục thực hiện Đề án sắp xếp quy mô trường lớp học, củng cố nâng cao chất lượng các trường đạt chuẩn quốc gia; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng 22 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. 

Thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo; tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc tôn giáo; Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác nội chính, đẩy mạnh cải cách tư pháp.

Thêm nữa, đối với công tác xây dựng đảng, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân; Tập trung chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch đã ban hành.

Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, triển khai quán triệt và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động, Đề án của tỉnh về công tác dân vận; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 81-KH/HU ngày 14/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số khắc phục và tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và không sinh con thứ 3 trở lên.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với các nhiệm vụ chính trị của huyện; phát động các phong trào thi đua, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 2019. 

Phát huy vai trò trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

Những kết quả khả quan

Huyện ủy đã ban hành văn bản số 1066-CV/HU về việc thực hiện Kế hoạch số 130-KH/HU ngày 13/3/2019; Hướng dẫn số 26-HD/HU ngày 14/3/2019 hướng dẫn tuyên truyền Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 130-KH/HU ngày 13/3/2019 của Huyện ủy; xây dựng kịch bản điều hành chi tiết; tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó phân công trách nhiệm, nhiệm vụ, lộ trình cụ thể cho từng cá nhân phụ trách, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện; làm việc với Đảng ủy các xã: Hồng Ca, Quy Mông, Hòa Cuông, Kiên Thành để quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện. Đến nay 100% các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Trên tinh thần đó, huyện tập trung vào 29 chỉ tiêu chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực, như: trồng rừng 2.700ha; công nhận thêm 5 xã đạt nông thôn mới; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 39 triệu USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 124,5 tỷ đồng; thành lập mới 20 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã, 300 tổ hợp tác; kiên cố hóa gần 65km đường giao thông; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 55,4%; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 4,3%; xây dựng 45 trường chuẩn quốc gia; tỷ lệ tham gia BHYT đạt 93,5%; nâng cao chất lượng cơ quan, đơn vị, khu dân cư văn hóa; tỷ lệ thu hút quần chúng tham gia vào các tổ chức đoàn thể đạt trên 75%; kết nạp mới 200 đảng viên…

Theo đó, tiến độ thực hiện đến hết Quý I/2019 các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đang có những kết quả khả quan, tích cực. 

Đó là Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.207 tấn, bằng 4,4% kế hoạch, Sản lượng chè búp tươi đạt 910 tấn, bằng 9% kế hoạch; Tổng đàn gia súc chính 52.676 con, bằng 81% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại 4.100 tấn, bằng 51,3% kế hoạch; Trồng rừng 1.193,5ha, bằng 44,2% kế hoạch; đang hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh thẩm định xã Quy Mông đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 4/2019;  Giá trị sản xuất ngành công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 168,9 tỷ đồng, bằng 20,5% kế hoạch; Tổng mức bán lẻ hàng hóa 204 tỷ đồng bằng 26,5% kế hoạch,Giá trị xuất khẩu hàng hóa 5,1 triệu USD, bằng 13,1% kế hoạch.

 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 25,8 tỷ đồng, bằng 20,7% kế hoạch; Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia 35/KH 45 trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 tại 22 xã, thị trấn; phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 tại 21 xã, thị trấn; phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 tại 8/KH xã, thị trấn...

Chặng đường triển khai vẫn còn dài nhưng để đạt được kết quả trên đã là những nỗ lực lớn của chính quyền và nhân dân huyện Trấn Yên. Huyện đã đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện, trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; chăm lo phát triển nguồn nhân lực, gắn kết chặt chẽ phát triển giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; huy động mọi nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

Triển khai thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2019 cơ bản huyện Trấn Yên đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới; triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển công nghiệp, dịch vụ để tăng thu ngân sách; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; chú trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…
(Theo Báo Công luận)

Tags Trấn Yên Yên Bái sáng tạo tăng tốc 144

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên đã điều động, luân chuyển 9 đồng chí về đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt ở cấp xã. Qua đánh giá, các cán bộ được luân chuyển, điều động đều phát huy được năng lực, sở trường phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện nhiệm phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần tạo động lực và khí thế làm việc mới, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị giao.

Sáng 3/6, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp thành viên UBND tỉnh tháng 6/2020 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thống nhất đánh giá, hành vi vi phạm của ông Nguyễn Văn Điều là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm sút uy tín của tổ chức Đảng.

Lễ tang nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão theo nghi thức cấp cao được tổ chức từ 7h sáng nay, 3/6.

Sáng 3/6, lễ tang nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Mão được cử hành theo nghi thức cấp cao tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục