“Hội Nông dân tỉnh phấn đấu thực hiện vượt các chỉ tiêu theo Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy”

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/6/2019 | 8:46:37 AM

YênBái - Đây là khẳng định của ông Giàng A Câu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái khi trao đổi với phóng viên (P.V) Báo Yên Bái về việc cụ thể hóa Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái vào công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới. Dưới đây là nội dung cuộc trao đổi.

Đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái (giữa) kiểm tra mô hình trồng cây lá khôi tại xã Cường Thịnh (Trấn Yên).
Đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái (giữa) kiểm tra mô hình trồng cây lá khôi tại xã Cường Thịnh (Trấn Yên).

PV: Trước hết, ông có thể cho khái quát vài nét về Hội Nông dân tỉnh Yên Bái.

Ông Giàng A Câu: Tính đến 15/5/2019, tổng số hội viên toàn tỉnh là 112.572 hội viên,  tỷ lệ thu hút đạt trên 80%. Các chi hội nông dân được củng cố sau sáp nhập thôn bản, tổ dân phố, hiện có 1.293 chi hội. Theo số liệu báo cáo, trong 5 năm gần đây, qua bình xét đã có gần 172.000 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi các cấp. 

Phong trào "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới" đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân với trên 6.000 hộ hội viên hiến đất, đóng góp trên 600.000 ngày công lao động; huy động được trên 351 tỷ đồng đầu tư cho kết cấu hạ tầng nông thôn. Hội đã vận động, hướng dẫn, tư vấn cho nông dân xây dựng và duy trì 217 mô hình kinh tế tập thể; phối hợp xây dựng, duy trì hoạt động của 57 hợp tác xã trong các lĩnh vực; xây dựng được 156 mô hình dự án nhóm hộ phát triển SXKD từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân...

P.V: Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã làm gì để triển khai công tác Hội và các phong trào nông dân, đặc biệt là Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái thưa ông?

Ông Giàng A Câu: Hội Nông dân tỉnh xác định Chủ đề năm 2019 là: "Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm của Hội; tăng cường vận động, hỗ trợ nông dân thành lập mô hình kinh tế tập thể; tham gia thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân”. 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, Chương trình số 144 của Tỉnh ủy, ngay từ đầu tháng 3/2019, chúng tôi đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/HND về Triển khai các nhiệm vụ công tác Hội và Phong trào nông dân năm 2019 gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy.

Mục đích, yêu cầu chúng tôi đặt ra khi thực hiện Kế hoạch 24 là: Chỉ đạo, tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả các hoạt động công tác Hội và Phong trào nông dân theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra. 

Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy đến cán bộ, hội viên nông dân; tập trung chỉ đạo, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan đến tổ chức Hội nhằm góp phần tạo bứt phá để cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong năm 2019. Xác định tổ chức Hội các cấp, cán bộ, hội viên nông dân cần đặt quyết tâm cao, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động để thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.Sản xuất quế của hội viên nông dân xã Viễn Sơn (Văn Yên) mang lại hiệu quả trên lĩnh vực nông nghiệp. 

P.V: Vậy, cụ thể hóa Chương trình hành động số 144, Hội Nông dân tỉnh đề ra những mục tiêu gì thưa ông?

Ông Giàng A Câu: Chúng tôi đã cụ thể hóa trong Kế hoạch 24 của Hội với 8 chỉ tiêu cụ thể. 

Một là: Hội chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 4 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. 

Hai là: xây dựng 5 tuyến đường tự quản tại các xã được công nhận nông thôn mới đảm bảo xanh, sạch, đẹp (đối với các tuyến đường giao thông nông thôn mới đã được bê tông hóa). 

Ba là: chủ trì, thực hiện chương trình ”Thắp sáng đồng quê” tại 5 tuyến đường theo hướng xã hội hóa tại các xã đã được công nhận nông thôn mới hoặc dự kiến công nhận nông thôn mới năm 2019. 

Bốn là: xây dựng tại mỗi xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 có thêm ít nhất 2 mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả trên lĩnh vực nông nghiệp gắn với hợp tác xã hoặc tổ hợp tác. 

Năm là: chủ trì xây dựng 5 chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp theo chính sách của Trung ương và của tỉnh. 

Sáu là: chủ trì vận động, hỗ trợ triển khai thành lập mới tối thiểu 100 tổ hợp tác, 10 hợp tác xã và củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 10 hợp tác xã đã có.

Bảy là: thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và tư vấn, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp: tối thiểu 5 doanh nghiệp vào đầu tư hoặc hướng dẫn thành lập doanh nghiệp. Tám là: tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 50 hộ thoát nghèo.

P.V: Ông có thể nói gì về kết quả sau hơn 3 tháng triển khai Kế hoạch theo tinh thần của Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy?

Ông Giàng A Câu: Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố; xây dựng kế hoạch chi tiết, làm tốt công tác tham mưu khảo sát, lựa chọn đối tượng, địa bàn, mô hình, sử dụng nguồn lực, vận động nguồn lực để triển khai đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố căn cứ kế hoạch của Tỉnh hội, xây dựng, bổ sung kế hoạch tổ chức thực hiện ở cấp mình. Qua đánh giá hầu hết các chỉ tiêu đã thực hiện đạt và vượt. 

Cụ thể, 6 tháng đầu năm đã triển khai thực hiện một số tuyến đường ở 29 xã thị trấn, trong đó có 7 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Mô hình tuyến đường tự quản tại các xã được công nhận nông thôn mới đảm bảo xanh, sạch, đẹp đã triển khai thực hiện được 20 tuyến (chỉ tiêu giao 5 tuyến) với tổng chiều dài là 22,45km. 

Các cấp Hội đã đứng ra tuyên truyền, vận động hội viên nông dân, nhân dân, tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền, ngày công xây dựng 21 tuyến "Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài là 22,2km. Cùng với xây dựng được 45 mô hình SXKD  hiệu quả trên lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi đã hướng dẫn thành lập được 92 tổ hợp tác được giao bằng 92% kế hoạch; thành lập 10 hợp tác xã, đạt 100% kế hoạch... 

P.V: Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ làm gì để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, thưa ông?

Ông Giàng A Câu: Có 4 nhiệm vụ trọng tâm mà chúng tôi đề ra và tập trung tổ chức thực hiện, đó là: xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh; vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và cuối cùng là thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Chúng tôi tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, chủ động triển khai kế hoạch, tổ chức thực hiện đến cơ sở. Cùng với yêu cầu tổ chức, cán bộ Hội các cấp nghiêm túc tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chúng tôi sẽ tập trung hướng về cơ sở, làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên nông dân, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành chỉ đạo giải quyết. 

Đồng thời sẽ chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, thu hút các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình an sinh, phúc lợi xã hội vào tỉnh Yên Bái.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Minh Quang (thực hiện)

  •  
Các tin khác
Bí thư Huyện ủy Yên Bình Đoàn Hữu Phung (thứ 2 từ trái sang) cùng nhân dân xã Tân Hương trồng xanh tại thôn Loan Thượng.

Sáng 19/10, huyện Yên Bình đã tổ chức ra quân thực hiện "Ngày thứ Bảy cùng dân" tại một số xã, thị trấn trên địa bàn.

Ông Nguyễn Khắc Định (trái) và ông Phạm Minh Chính tại Hội nghị

Sáng nay (19-10), tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Trưởng Ban tổ chức Trung ương thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã công bố quyết định ông Nguyễn Khắc Định làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thay cho ông Lê Thanh Quang.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Phiên họp

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu cần nỗ lực hết sức triển khai và hoàn tất các công tác chuẩn bị trong giai đoạn “nước rút” hiện nay bởi Việt Nam sẽ tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN từ Thái Lan trong đầu tháng 11/2019.

Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị

Chiều 18/10, Đảng ủy Quân khu 2 phối hợp với Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định, kế hoạch kiểm tra đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh. Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÁO YÊN BÁI APP
TIN VIDEO
Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III - năm 2019
Phát biểu của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III - năm 2019
Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III - năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy
Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và báo công với Bác
Yên Bái gặp mặt cán bộ, lãnh đạo nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
Yên Bái tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Phát biểu bế mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khoá XVIII
Bế mạc Hội nghị lần thứ 27 mở rộng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII
Tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019
Tập trung thảo luận, tích cực đề giải pháp để hoàn thành toàn diện kế hoạch năm