Trạm Tấu quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động 144

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/6/2019 | 2:04:55 PM

YênBái - Thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy, Huyện ủy Trạm Tấu đã xây dựng Kế hoạch số 86-KH/HU; trong đó, triển khai nhiều giải pháp thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nhờ có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, 6 tháng đầu năm, huyện đã giành được nhiều kết quả khả quan.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu thăm mô hình trồng dưa tại xã Trạm Tấu.
Lãnh đạo huyện Trạm Tấu thăm mô hình trồng dưa tại xã Trạm Tấu.

Để làm rõ nội dung này, phóng viên (P.V) đã phỏng vấn đồng chí Trần Ngọc Luận - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu.

P.V: Xin đồng chí cho biết huyện Trạm Tấu đã cụ thể hóa Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy như thế nào?

Đồng chí Trần Ngọc Luận: Trong tổ chức, triển khai và thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Trạm Tấu đã cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ vào điều kiện thực tế của địa phương, bám sát phương châm hành động "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”.

Đồng thời, phát huy mạnh mẽ trách nhiệm, tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gắn với nêu cao sự "đoàn kết, thống nhất, dân chủ, đồng thuận, đồng tình, đồng ý, đồng chí, đồng lòng” trong tập thể lãnh đạo, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng nhau nỗ lực, cố gắng giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, sự phối hợp của các phòng, ban của huyện với các địa phương trong triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ được giao cũng như các nhiệm vụ chính trị chung của huyện theo hướng thường xuyên, trực tiếp, khắc phục tình trạng hành chính hóa, bảo đảm thông suốt, hiệu quả; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở đo lường, căn cứ cơ bản để nhận xét, đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Trạm Tấu điều chỉnh chỉ tiêu tăng thêm, thống nhất với 37 chỉ tiêu cụ thể trong năm 2019. Trong đó, phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 23.236 tấn. Tổng đàn gia súc chính 34.500 con. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 290 tỷ đồng. Thành lập mới 2 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã và 100 tổ hợp tác xã. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 292,3 tỷ đồng. Giá trị sản xuất xây dựng (giá so sánh 2010) là 156 tỷ đồng. Giảm 8,5% hộ nghèo so với năm 2018. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Nâng cao chất lượng gia đình, làng bản, cơ quan, đơn vị văn hóa. Kết nạp mới 110 đảng viên.

Trên cơ sở Kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện và các ngành chức năng của huyện đã xây dựng kế hoạch chi tiết, kịch bản chi tiết điều hành đối với từng chỉ tiêu. Đặc biệt, Thường trực Huyện ủy thành lập các đoàn trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra kế hoạch triển khai thực hiện, đã tổ chức làm việc với 12/12 xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, khối các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện. Hàng tháng, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện họp định kỳ đều đánh giá từng chỉ tiêu, tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm kế hoạch đề ra.

P.V: Thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, đến thời điểm này, huyện Trạm Tấu đã đạt được những kết quả gì, thưa đồng chí? 

Đồng chí Trần Ngọc Luận: Về tiến độ thực hiện các chỉ tiêu được xác định trong Kế hoạch số 86 của Huyện ủy Trạm Tấu thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, đến nay, 37/37 chỉ tiêu đã và đang được tích cực thực hiện; trong đó, có 15 nhóm chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế; 19 nhóm chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa - xã hội, còn lại là các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Người dân xã Bản Công tham gia làm đường giao thông nông thôn. 

Trong các nhóm chỉ tiêu về lĩnh vực kinh tế, huyện đặc biệt quan tâm đến các chỉ tiêu trong sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, sản xuất công nghiệp (nhóm thủy điện) và thu ngân sách, việc thành lập các tổ hợp tác; trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, huyện đặc biệt quan tâm đến các chỉ tiêu giảm nghèo, giảm nghèo bền vững, chất lượng y tế, giáo dục. 

Do đó, địa phương đã xây dựng kịch bản điều hành chi tiết đối với từng chỉ tiêu này. Có thể khẳng định, Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy đã tạo động lực mạnh mẽ để huyện Trạm Tấu xác định những bước đi vững chắc trên con đường thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc trong huyện. 

Hướng tới mục tiêu xây dựng huyện Trạm Tấu phát triển toàn diện, qua 6 tháng đầu năm 2019, thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 86 của Huyện ủy, huyện Trạm Tấu đã giành được nhiều kết quả khả quan như: hoàn thành thắng lợi việc gieo cấy gần 1.518,5 ha lúa xuân (tăng 51,9 ha so với cùng kỳ), cây ngô 2.385 ha (tăng 15 ha so với cùng kỳ 2018); trồng xong 12 ha rừng vụ xuân; hoàn thành đăng ký đường giao thông 11,7 km ở 10 xã vùng cao; kịp thời phòng chống sâu, bệnh hại trên cây trồng và nỗ lực khống chế dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi. 

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 87,1 tỷ đồng. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tổ chức thành công sự kiện giới thiệu bản sắc văn hóa Mông tại Hà Nội. 

Đặc biệt, vượt lên mọi khó khăn của 1 huyện vùng cao, Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện đã đi vào hoạt động, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân. Từ 1/4/2019 đến 17/6/2019, bộ phận phục vụ hành chính công từ huyện đến các xã, thị trấn đã tiếp nhận và xử lý 2.513 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

P.V: Để bảo đảm đạt kết quả cao nhất khi thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ thực hiện những giải pháp nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Ngọc Luận: Để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, thời gian tới, huyện Trạm Tấu tiếp tục thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ giải pháp. Vận dụng và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh đã ban hành; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả bộ phận phục vụ hành chính công của cấp huyện, xã và thị trấn khi đi vào hoạt động. 

Xây dựng kỷ cương, văn hóa công sở trong toàn hệ thống chính trị theo hướng chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính. Tiếp tục chỉ đạo nhân dân làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Triển khai có hiệu quả các đề án sản xuất nông lâm nghiệp. 

Đối với các chỉ tiêu về nông, lâm nghiệp, phải xây dựng kịch bản chi tiết, xác định rõ thời gian, lộ trình, sản phẩm cụ thể cho từng tháng, quý. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội cho đồng bào vùng cao.

Đặc biệt, trên cơ sở đặc thù của địa phương, huyện sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; có giải pháp phù hợp đối với các chỉ tiêu khó, quyết tâm hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao trong Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 86 của Huyện ủy Trạm Tấu và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phương Thùy (thực hiện)

Các tin khác
Cán bộ công an chính quy xã, thị trấn nhận bàn giao phương tiện phục vụ công tác.

Tổng kết Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh trong năm 2020, Phòng Hậu cần được đánh giá là đơn vị tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số các đơn vị đạt tiêu chuẩn "Cờ thi đua của Bộ Công an”; dẫn đầu các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác; được 100% các đơn vị thuộc Công an tỉnh suy tôn, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 (mở rộng)/Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020/ Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tặng quà tại Yên Bái/ Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí lãnh đạo nghỉ hưu/ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức "Tết sum vầy” năm 2021/ Trên 12 tỷ đồng tặng quà Tết Nguyên đán cho người có công và hộ nghèo...là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

Tiềm năng phát triển kinh tế số của các nước ASEAN rất lớn

Hội nghị Bộ trưởng Kỹ thuật số ASEAN lần thứ nhất (ADGMIN1) đã bế mạc ngày 22-1 sau hai ngày họp và thông qua Kế hoạch Tổng thể kỹ thuật số ASEAN 2025 (ADM2025). Kế hoạch này sẽ giúp hướng dẫn sự hợp tác kỹ thuật số của các nước thành viên, đưa ASEAN trở thành cộng đồng kỹ thuật số và khối kinh tế kỹ thuật số hàng đầu.

Nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021, sáng 23/1, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Tỉnh ủy viên, trưởng ngành và tương đương của tỉnh đã nghỉ hưu của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục