Phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 72 năm Ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ bảy, 20/7/2019 | 11:44:32 AM

YênBái - Sáng 20/7, Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019) và 72 năm Ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái (28/7/1947 – 28/7/2019). Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn phát biểu của đồng chí Dương Văn Thống.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XIV phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XIV phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

- Thưa đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban nữ công, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
- Thưa các đồng nguyên lãnh đạo tỉnh,
- Thưa các đồng chí!

Hôm nay, Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 72 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin chào mừng các đồng chí đại diện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, nguyên là lãnh đạo Công đoàn tỉnh qua các thời kỳ, các vị khách quý; chúc tất cả các đồng chí nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thưa các đồng chí!

Công đoàn Việt Nam, tiền thân là Tổng Công hội đỏ Miền Bắc, được thành lập ngày 28/7/1929, là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên của hệ thống chính trị nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác, cùng cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Công đoàn tỉnh Yên Bái được thành lập ngày 28/7/1947, nhưng truyền thống của công nhân, người lao động đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, tham gia các phong trào yêu nước đã có bề dày từ hàng trăm năm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Công đoàn tỉnh Yên Bái, công nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh đã cùng toàn Đảng bộ, các giai cấp, tầng lớp xã hội khác làm nên những thắng lợi, thành tựu to lớn trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của nước ta gần 90 năm qua.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Công đoàn, những năm gần đây các tổ chức công đoàn đã tích cực, chủ động và phối hợp với các tổ chức khác làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là các nội dung liên quan đến công đoàn; vận động, giáo dục người lao động học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, chấp hành pháp luật, các quy định của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

Thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động nhất là trong giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, thương lượng tập thể, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Tiến bộ rõ nét hơn trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, như trong quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Công đoàn đã tích cực tham gia các phong trào chung và tổ chức các phong trào thi đua của mình thiết thực, hiệu quả. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát tích cực hơn. Thực hiện nghiêm nghị quyết của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, biên chế, xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung  khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện. 

Tổ chức Công đoàn từng bước được xây dựng ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Những năm gần đây, có thời điểm, một số địa phương nước ta có biểu tình, tụ tập đông người, làm mất an ninh trật tự xã hội; tỉnh ta không để xảy ra những việc trên, đó là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có các cấp công đoàn. 

Hoạt động của công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc. Đến nay, tỉnh ta cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh theo tiến độ, một số chỉ tiêu đã hoàn thành hoặc hoàn thành trong năm 2019.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Liên đoàn lao động tỉnh, các tổ chức công đoàn đã đạt được những năm qua.

Thưa các đồng chí!

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, nước ta đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với hàng loạt những đột phá khoa học và tiến bộ công nghệ, tác động sâu sắc đến sản xuất, đời sống, việc làm của người lao động trong nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. 

Trình độ dân trí được nâng lên, vai trò làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng; các phương tiện thông tin tác động trực tiếp, đa chiều, nhất là trên không gian mạng; các thế lực thù địch, phần tử xấu chống phá quyết liệt. 

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với chuyển dịch về cơ cấu lao động sẽ đặt ra nhiều vấn đề đối với đoàn viên và tổ chức Công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là khi nước ta gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế, tham gia các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới. 

Tôi đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thật tốt Luật Công đoàn, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ chủ yếu:

Một là, các cấp công đoàn cần chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật, rèn luyện tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cho công nhân, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện nhiều biện pháp, hình thức kiên trì, thường xuyên tuyên truyền như trong sinh hoạt công đoàn, trên phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp các tổ chức khác thực hiện, cán bộ công đoàn phổ biến, làm gương, không để công nhân, công chức, viên chức, người lao động bị tác động lôi kéo bởi những thông tin sai trái, xấu độc của các các thế lực thù địch.

Hai là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, trọng tâm là ở cấp cơ sở; chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ công đoàn; đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng và tăng cường các hoạt động xã hội để tập hợp, động viên được đông đảo công nhân, lao động trong tất cả các thành phần kinh tế; tập trung phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Ba là, quán triệt và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân; đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân, lao động; chủ động tham gia thương lượng với người sử dụng lao động và tổ chức tốt việc ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tốt các tranh chấp lao động, tham gia xây dựng phương án sắp xếp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tạo điều kiện để công nhân, lao động phát huy quyền làm chủ của mình; phối hợp với các cấp chính quyền quan tâm đào tạo, đào tạo lại để công nhân, lao động có thể tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật và tri thức mới; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật và các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, nhất là các chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động.

Bốn là, chủ động phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể khác tổ chức các phong trào hành động trong công nhân, lao động; phát huy quyền làm chủ, sáng tạo của công nhân, lao động trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm ngành, địa phương và cơ sở, hướng phong trào thi đua vào mục tiêu "năng suất - chất lượng - hiệu quả”, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập, cải thiện đời sống công nhân, lao động, góp phần phát triển kinh tế, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh; triển khai quyết liệt có hiệu quả Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, giúp hộ nghèo bằng việc làm thiết thực, cụ thể, trong đó có hộ công nhân lao động để thoát nghèo bền vững.

Năm là, làm tốt công tác xây dựng Đảng tại các cơ quan, tổ chức của mình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phát hiện, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp đảng viên từ những đoàn viên ưu tú của công đoàn và bổ sung cho Đảng những cán bộ xuất sắc, trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Thưa các đồng chí!

Phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam và 72 năm xây dựng và trưởng thành của Công đoàn tỉnh Yên Bái, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, tôi tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái sẽ vượt qua mọi khó khăn, tích cực công tác, lao động, sản xuất, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam lời cảm ơn chân thành, sâu sắc về sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ và hỗ trợ đối với Công đoàn Yên Bái trong những năm qua; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đối với Công đoàn tỉnh Yên Bái trong những chặng đường sắp tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

  •  
Các tin khác
Thiếu nữ Tatarstan (Nga) chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bằng ẩm thực truyền thống của địa phương.

Đúng 14h ngày 8/12 (theo giờ địa phương), tức 18h ngày 8/12 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới sân bay quốc gia Kazan, thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko, Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin.

Thực hiện chương trình công tác của Tỉnh ủy, ngày 8/12, đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã đã kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 và khảo sát một số tuyến đường giao thông tại hai huyện Văn Chấn và Văn Yên.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tham gia đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Liên bang Nga/ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống làm việc tại hai huyện Văn Chấn, Văn Yên/ Giao ban công tác Hội và phong trào nông dân Cụm thi đua số 1 khu vực trung du và miền núi Tây Bắc năm 2019/ Gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam/ Rét đậm; Trạm Tấu, Mù Cang Chải xuất hiện băng giá ... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

HĐND tỉnh Quảng Ninh thống nhất thông qua 25 Nghị quyết quan trọng về các chính sách phát triển KT-XH của tỉnh.

Cơ quan mới này sẽ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục