Yên Bái sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế: Những kết quả quan trọng và toàn diện

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/11/2019 | 7:58:03 AM

YênBái - Tính từ thời điểm thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW, Nghị quyết số 19 - NQ/TW đến nay, toàn tỉnh giảm được 122 cơ quan, đơn vị; 196 lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh, cấp phòng, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh, cấp huyện; 429 biên chế công chức.

Từ sắp xếp tổ chức bộ máy, hoạt động của cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền đã hiệu quả hơn. (Ảnh: Giải quyết công việc cho người dân tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái).
Từ sắp xếp tổ chức bộ máy, hoạt động của cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền đã hiệu quả hơn. (Ảnh: Giải quyết công việc cho người dân tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái).

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, cách làm khoa học, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19/NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, việc sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC của Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện.

Những kết quả thực hiện các nghị quyết được thể hiện rõ từ sở, ngành, địa phương. Cụ thể, với chức năng đa ngành phụ trách nhiều lĩnh vực, vì vậy những năm trước đây, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có tổ chức, bộ máy và số lượng CBCCVC khá cồng kềnh. 

Qua triển khai sắp xếp, ngành đã giảm được 2 phòng chuyên môn thuộc Sở; giảm 1 đơn vị hành chính và 29 tổ chức hành chính, sự nghiệp thuộc các đơn vị hành chính; giảm được 72 biên chế công chức; giảm 199 biên chế sự nghiệp (giảm 60,7% so với năm 2015/kế hoạch tỉnh giao là 13%); giảm 46 hợp đồng lao động; giảm 4 chức danh phó chi cục trưởng, 8 chức danh trưởng phòng và tương đương, 8 chức danh phó trưởng phòng và tương đương thuộc các chi cục. 

Cùng với đơn vị cấp tỉnh, tại cấp huyện cũng đạt được những kết quả. Đơn cử như tại Văn Chấn, từ khi thực hiện Nghị quyết 18, 19 tới nay, huyện đã giảm được 4 cơ quan, đơn vị đầu mối cấp huyện, 14 đơn vị sự nghiệp, 62 điểm trường lẻ, 97 thôn bản, tổ dân phố; trên 700 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản...

Trước khi bắt tay thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (tính đến 30/4/2015), tỉnh Yên Bái có 37 sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, với 353 phòng, ban, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và 357 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; có 835 cơ quan chuyên môn, tổ chức, đơn vị sự nghiệp cấp huyện. 

Tỉnh được giao 3.507 biên chế công chức, 21.130 biên chế viên chức, 4.092 biên chế cán bộ, công chức cấp xã và 9.562 biên chế người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố. Từ khi thực hiện Nghị quyết số 39 - NQ/TW đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 158 cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện (khối Đảng, đoàn thể 38 cơ quan, đơn vị; khối Nhà nước 120 cơ quan, đơn vị); giảm 495 lãnh đạo và 763 biên chế. 

Đồng thời, giảm 245 đơn vị sự nghiệp công lập (khối Đảng, đoàn thể 4 đơn vị; khối Nhà nước 241 đơn vị); giảm 708 lãnh đạo đơn vị sự nghiệp, 3.610 biên chế. Như vậy, đã giảm được 404 cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện, bằng 25,4% so với tổng đầu mối tổ chức, cơ quan, đơn vị; giảm 1.203 cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị và giảm 4.407 biên chế. 

Nếu tính từ thời điểm thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW, Nghị quyết số 19 - NQ/TW đến nay, toàn tỉnh giảm được 122 cơ quan, đơn vị; 196 lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh, cấp phòng, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh, cấp huyện; 429 biên chế công chức. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 55 đơn vị, 16 đầu mối trực thuộc (cấp tỉnh 34 đơn vị, 16 đầu mối trực thuộc; cấp huyện 21 đơn vị); giảm 74 lãnh đạo, 486 biên chế, ngoài ra, giảm 180 chỉ tiêu hợp đồng nhân viên thú y cấp xã.

Bên cạnh đó, thực hiện mô hình mới theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả mô hình: Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng UBND tỉnh; sắp xếp lại Ban Bảo vệ chăm sóc cán bộ tỉnh. 

Tỉnh thực hiện đồng bộ tại 9/9 huyện, thị, thành phố việc hợp nhất văn phòng HĐND, văn phòng UBND với văn phòng cấp ủy huyện; phòng nội vụ với ban tổ chức; thanh tra với ủy ban kiểm tra và thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể về chính trị - xã hội. 

Thực hiện chủ trương nhất thể hóa, kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo, đến nay, 9/9 huyện, thành phố, thị xã thực hiện mô hình trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện; 5/9 huyện, thị xã, thành phố thực hiện trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp huyện; 10/180 xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND. 

Thực hiện sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố, toàn tỉnh đã giảm được 41,9%, còn 1.364 thôn, bản, tổ dân phố; qua đó giảm được 7.886 cán bộ không chuyên trách cấp thôn, bản, dân phố (cấp xã 3.057 người; cấp thôn 4.829 người). Hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo sắp xếp 1 đơn vị hành chính cấp huyện (thị xã Nghĩa Lộ) và sắp xếp 8 đơn vị hành chính cấp xã, sau sắp xếp giảm 7 đơn vị hành chính cấp xã. 

Đáng chú ý, cùng ban hành Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, thu được nhiều kết quả, tỉnh đã triển khai thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã, qua đó đã nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Việc thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19/NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Yên Bái không chỉ giúp các cơ quan, đơn vị, thôn bản, tổ dân phố được sắp xếp lại đã đi vào hoạt động ổn định, nền nếp, từng bước khắc phục được tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng nhiệm vụ, quyền hạn; phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng nền hành chính thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Hơn thế, đã góp phần tiết kiệm ngân sách Nhà nước, cho hoạt động của bộ máy trên 925 tỷ đồng để chi cho phát triển. 

Từ kết quả đạt được, đã rút ra được nhiều bài học quý, trong đó, quan trọng nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đồng bộ với quyết tâm cao nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền; đặc biệt là phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Bên cạnh đó là việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

Nguyễn Đình

Tags Yên Bái sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế những kết quả

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác

Chiều 13/7, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý III năm 2020.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 13/7, Ban Dân vận Trung ương, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao và Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải”.

Sáng 13/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị lấy ý kiến trực tiếp các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ hiện sinh sống trên địa bàn tỉnh vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

Sáng 13-7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì khai mạc phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục