Phải nhận thức đúng đắn sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/12/2019 | 3:00:45 PM

Đó là một trong những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội thảo “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí” sáng 6/12, tại Hà Nội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội thảo
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội thảo

Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Tham dự Hội thảo có gần 200 đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại diện các cơ quan quản lý, các cơ quan chủ quản báo chí, các báo, tạp chí, đài phát thanh - truyền hình trong cả nước.

Gần 60 bài tham luận đã được gửi đến Ban tổ chức và nhiều ý kiến tham luận trực tiếp tại Hội thảo tập trung, đánh giá vai trò trách nhiệm, kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng đối với hoạt động cơ quan báo chí trong thời gian qua; những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí trước bối cảnh hiện nay.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng tập trung đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng trong hoạt động cơ quan báo chí, góp phần bảo đảm báo chí hoạt động đúng định hướng, tôn chỉ mục đích, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Báo cáo tại Hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí luôn đồng hành với sự nghiệp cách mạng và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển đất nước, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

Để tăng cường sự lãnh đạo và tạo điều kiện để báo chí phát triển, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, trong đó xác định công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí giữ vai trò quan trọng.

Bên cạnh kết quả đạt được tương đối toàn diện, công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí còn tồn tại những hạn chế như: Tình trạng mất dân chủ, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên thiếu chiều sâu, chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

Đề cập đến một số hạn chế trong các cơ quan báo chí nước ta thời gian qua, ông Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng cho biết, một số báo thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, gây tác động xấu đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến lợi ích chính trị của tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Một số báo chạy theo lợi nhuận, "thương mại hóa” đơn thuần; một số báo chạy theo thị hiếu tầm thường, thông tin nặng về những mặt tiêu cực, mặt trái của xã hội. Có báo còn thông tin sai sự thật, suy diễn, thổi phồng khuyết điểm, thậm chí cho đăng những thông tin bí mật của Đảng, Nhà nước...

Một số văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí tại các địa phương và đội ngũ cộng tác viên hoạt động không đúng chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích, thậm chí có một số trường hợp lợi dụng danh nghĩa nhà báo và cơ quan báo chí dọa dẫm, sách nhiễu, thậm chí tống tiền cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để trục lợi. Có trường hợp phóng viên tiếp tay cho những hành động tiêu cực hoặc trực tiếp vi phạm pháp luật.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, trong những năm qua báo chí Cách mạng Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân.

Báo chí đã phản ánh kịp thời, toàn diện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước đạt được sau 30 đổi mới cũng như thực tiễn sinh động của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại của đất nước, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch...

Những thành tựu mà báo chí đạt được là rất lớn, có vai trò quan trọng của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong các cơ quan báo chí. Nói cách khác công tác xây dựng dựng Đảng trong các cơ quan báo chí là yếu tố quan trọng đảm bảo cơ quan báo chí hoạt động ổn định và phát triển.

Thực tiễn cho thấy, cơ quan báo chí nào quan tâm chăm lo đến công tác xây dựng Đảng thì cơ quan báo chí đó hoạt động ổn định, ít có sai phạm. Ngược lại, cơ quan báo chí nào buông lỏng, không quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng Đảng thì cơ quan báo chí đó mắc nhiều sai phạm trong cả công tác cán bộ, nội dung thông tin cũng như thực thi đạo đức nghề nghiệp.

Để "Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí” trong thời gian tới đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đưa ra một số giải pháp cụ thể.

Thứ nhất, phải nhận thức đúng đắn sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí đối với hoạt động báo chí. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng có ý nghĩa then chốt đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo chí và sự phát triển của hệ thống báo chí Cách mạng Việt Nam. Xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí nhằm bảo đảm nguyên tắc, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, có ý nghĩa quyết định đến tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng trong hoạt động của báo chí.

Cấp ủy, tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí phải thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo, tổ chức cho cán bộ Đảng viên, biên tập viên, phóng viên quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm chủ trương đường lối, điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm mỗi cán bộ Đảng viên, biên tập viên, phóng viên trong cơ quan báo chí là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi về chuyên môn, luôn khắc ghi sứ mạng của người làm báo, góp phần tích cực xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Thứ hai, phải coi trọng công tác tư tưởng, lý luận trong cơ quan báo chí để góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, nâng cao tính tư tưởng của các tác phẩm báo chí. Làm tốt công tác tư tưởng cũng chính là thể hiện rõ vai trò tiên phong chủ lực trong thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Cấp ủy, tổ chức Đảng trong các cơ quan báo chí trước hết phải là những người nắm chắc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các vấn đề của thời cuộc, sự vận động của xã hội. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, Đảng viên, quan tâm ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong đội ngũ người làm báo.

Thứ ba, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí cần chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan báo chí. Tăng cường rà soát kiện toàn tổ chức hoạt động của cơ quan báo chí cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động của cấp ủy và tổ chức Đảng trong các cơ quan báo chí.

(Theo congluan.vn)

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác

Lãnh đạo các nước, các Đảng đã gửi điện, thư chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu nhấn nút khai trương Trang thông tin điện tử của Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41.

Ngày 13-8, tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội, Ban tổ chức AIPA 2020 tổ chức Lễ công bố trang thông tin điện tử của Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41) tại địa chỉ http://aipa2020.vn; ứng dụng trên thiết bị di động và Bộ nhận diện của Năm Chủ tịch AIPA 2020.

Cuộc sống đời thường cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu luôn giản dị và gần gủi.

Những ngày này, cả nước đang vô cùng tiếc thương sự ra đi của đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam.

Tổng thống Bill Clinton hội kiến Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Trụ sở Trung ương Đảng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Hoa Kỳ kể từ khi chiến tranh kết thúc, mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước - tháng 11/2000.

Nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đất nước ở thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế. Đồng chí đã cùng trải qua những sự kiện lịch sử như tiếp đón Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm chính thức Việt Nam…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÁO YÊN BÁI APP
TIN VIDEO
Đồng chí Nguyễn Bình Minh giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái
Phiên họp thành viên UBND tỉnh Yên Bái tháng 8: Kiên định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới và công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại thành phố Yên Bái
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy: Yên Bình cần nỗ lực để dẫn đầu, về đích sớm và toàn diện mục tiêu nhiệm vụ năm 2020
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Văn Chấn
Mù Cang Chải: Luân chuyển tạo môi trường rèn luyện cán bộ
Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đinh Đăng Luận kiêm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Báo Yên Bái phối hợp Kênh Văn hóa Việt Nam TV, Agribank Yên Bái hỗ trợ làm nhà và trao quà tại xã An Phú, huyện Lục Yên
Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu, thôi tái cử cấp ủy huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020- 2025
Yên Bái: Long trọng gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng