Yên Bái: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tich Hồ Chí Minh

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/3/2020 | 3:19:31 PM

YênBái - Ngày 23/3, Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Kế hoạch số 184-KH/TU tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tich Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Nội dung Kế hoạch như sau:

Đoàn cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Căn cứ Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW ngày 08/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1 Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về thân thế, sự nghiệp và các giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc học tập, làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối đổi mới của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; củng cố, bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

3. Không tổ chức các hoạt động kỷ niệm tập trung đông người (trừ hoạt động dâng hương tưởng niệm), bảo đảm an toàn với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cấp, ngành, địa phương; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương "Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền thực hiện chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

2. Các hoạt động kỷ niệm

2.1.Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5/1890 - 19/5/2020) trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên tập tin bài trong Bản tin Thông báo nội bộ và bản tin, trang thông tin điện tử của các ban, sở, ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh; định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề quý II/2020 của các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Thời gian: Trong quý 11/2020, cao điểm trong tháng 5/2020.

- Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn chỉ đạo thực hiện trước ngày 01/4/2020.

2.2.Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh ”. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Hình thức tổ chức sơ kết: Không tổ chức Hội nghị sơ kết riêng.

+ Cấp tỉnh: Lồng ghép vào nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quý II/2020.

+ Cấp huyện đến cấp cơ sở: Lựa chọn hình thức sơ kết phù họp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

2.3. Tổ chức Lễ dâng hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái; Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ.

- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy, các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh thực hiên. 

- Thời gian: Từ ngày 10/5/2020 đến ngày 19/5/2020.

2.4.Tổng kết, khen thưởng các tác phẩm đoạt giải Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”, giai đoạn 2 (2018- 2020) và tuyên dương, khen thưỏng các mô hình, điên hình tiên tiến tiêu biểu học tập và làm theo Bác.

- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Thời gian, hình thức và quy mô tổ chức: Căn cứ tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ quyết định thời gian, hình thức và quy mô tổ chức tổng kết, khen thưởng phù hợp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu có các vấn đề phát sinh xảy ra.

2. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc: Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm bám sát Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với các hoạt động tuyên truyền về tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các phong trào thi đua, bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, ý nghĩa, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của mỗi địa phưong.

3. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường tin bài, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về Hồ Chí Minh, về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm tuyên truyền sâu, rộng, lan tỏa, hiệu quả cao.

Trên đây là Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), yêu cầu các các cấp ủy đảng, các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để chỉ đạo giải quyết.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
Phó Bí thư Thường trực
Dương Văn Thống 
(đã ký)

Tags Yên Bái kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tich Hồ Chí Minh

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

Sáng 1-6, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 45 (đợt 2), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến (lần 2) về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Ông Vũ Mão.

"Anh cũng chính là người đã thúc đẩy chương trình hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực cho Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp".

Sáng 1/6, tại Công an tỉnh Yên Bái, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác khen thưởng và quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an.

Một nội dung đáng chú ý ở phiên họp này là việc cho ý kiến về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục