Học Bác, Đảng mạnh, dân an - Bài 3: Nhân lên sức mạnh cho Đảng

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/9/2021 | 8:24:43 AM

YênBái - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, hàng năm, thông qua kiểm điểm, đánh giá, phân xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên, toàn Đảng bộ có trên 94% tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt 89,6% (vượt 9,6% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII).

Anh Triệu Văn Lý (người thứ 2, trái sang) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Vàng Ngần, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn chia sẻ kinh nghiệm trồng quế với người dân trong bản. (Ảnh: Thu Hạnh)
Anh Triệu Văn Lý (người thứ 2, trái sang) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Vàng Ngần, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn chia sẻ kinh nghiệm trồng quế với người dân trong bản. (Ảnh: Thu Hạnh)


Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo của Tỉnh ủy khẳng định: "Qua học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên và đông đảo tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét hơn trong nhận thức và hành động…, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tạo động lực hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2015 - 2020”.

Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Những năm qua, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là chuyển từ "học tập” sang "làm theo” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên. 

Nhiệm kỳ qua, có gần 4.000 mô hình, điển hình tiên tiến được lựa chọn đăng ký xây dựng; trong đó, hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến được cấp ủy các cấp khen thưởng, tuyên dương… Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo rà soát, cụ thể hóa, đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 vào các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận, đề án chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; chủ động, tích cực triển khai nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 05; duy trì thường xuyên việc đưa Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 vào nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, cơ quan, đơn vị; hàng năm đưa vào nội dung kiểm điểm bắt buộc để đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên; đặc biệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc nhận xét, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo các cấp diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Sau kiểm điểm, yêu cầu xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, khó khăn, vướng mắc ở địa phương, cơ sở…

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghĩa Lộ Hà Văn Nam cho biết: "Thị ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong kiểm điểm, phân xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm gắn với xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm. Những nội dung gợi ý kiểm điểm được tiếp thu, giải trình cụ thể, làm rõ trách nhiệm cá nhân, xác định phương hướng khắc phục và những việc cần làm ngay. Hàng năm, 100% khuyết điểm, hạn chế của tập thể Ban Thường vụ Thị ủy được khắc phục; 100% ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy khắc phục xong khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm”.

Tại huyện Lục Yên, hàng năm, bám sát hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên ban hành hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá phân xếp loại tổ chức đảng và đảng viên; thành lập các đoàn công tác dự, chỉ đạo, theo dõi việc kiểm điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; gợi ý kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đối với 16 ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn và 6 cá nhân. Giai đoạn 2016 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khắc phục xong 170/170 nhiệm vụ, các cấp ủy cơ sở đã khắc phục xong 623/627 nhiệm vụ được chỉ ra sau kiểm điểm, còn 4 nhiệm vụ năm 2020 tiếp tục chuyển sang năm 2021 thực hiện. 

Theo đánh giá chung của Tỉnh ủy, ngay sau kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã xây dựng, ban hành kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, thực hiện và yêu cầu cụ thể về thời gian hoàn thành; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm, kịp thời nhắc nhở, phê bình các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc, hiệu quả… Từ năm 2016 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn thể tỉnh và các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh đã xác định và thực hiện gần 10.000 việc, nhiệm vụ để khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm hàng năm.Cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện Lục Yên tham gia "Ngày thứ 7 cùng dân” tại xã Minh Tiến, huyện Lục Yên.  

Vun đắp vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên

Trên hết, học tập và làm theo Bác là thực hành và noi gương của mỗi đảng viên. Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, ở đây chính là để Đảng làm gương và nêu gương ngày một xứng đáng trước nhân dân, người có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Hành động cụ thể cho nội dung này, ngày 20/4/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Chỉ thị số 24 về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Chỉ thị đặt ra cho người đứng đầu những vấn đề cụ thể, rõ ràng theo 8 nội dung toàn diện trên các mặt công tác, cần tiên phong thực hiện để làm gương. 

Nhiệm kỳ qua, nhất là từ khi thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy số 144, 190, các đảng bộ, cơ quan đơn vị đều xây dựng kế hoạch cụ thể, đặt mức phấn đấu cao hơn chỉ tiêu tỉnh giao; cùng với "giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm” gắn với người chịu trách nhiệm và đều hoàn thành thắng lợi ở mức cao, được tổng kết hàng năm. 

Giải quyết vấn đề thực tế đòi hỏi, Tỉnh ủy đã có những bước đi đúng đắn, phù hợp: thành lập các đoàn công tác giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, cùng người dân khơi dậy ý chí tự lực, khát vọng vươn lên; ban hành, thực hiện đồng bộ kế hoạch "Ngày thứ 7 cùng dân”, chương trình "Cà phê doanh nhân” và nhiều hoạt động thiết thực khác nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp trong đồng hành, gắn kết chặt chẽ với nhân dân và doanh nghiệp…

Tại các địa phương, việc thực hành trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và thực hiện nhiệm vụ công tác cũng đã được quan tâm rất sát sao. Đơn cử như huyện Yên Bình, ngay trong việc thực hiện nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, nhiều nội dung, nhiệm vụ liên quan tới vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã được lựa chọn, đặt ra. 

Năm 2017, trong 4 nhiệm vụ trọng tâm, có nhiệm vụ: "Rà soát, điều chỉnh bổ sung và thực hiện nghiêm túc các quy chế làm việc, quy định; xác định trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ”. 

Năm 2018, có 3 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nội dung: "Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm”… 

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cụ thể hóa các yêu cầu nêu gương với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị vào nội dung kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên; kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. 

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đã tác động tích cực tới hiệu quả, trách nhiệm của người đứng đầu. Đơn cử như thực hiện Quy định số 11 ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, từ tháng 4/2019, đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện duy trì nghiêm túc việc thực hiện tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp dân huyện. Qua đó, có 30/30 vấn đề kiến nghị, đề xuất của nhân dân tại các cuộc tiếp công dân được đồng chí Bí thư chỉ đạo các ngành, phòng, ban liên quan tập trung giải quyết, tháo gỡ kịp thời; ngăn ngừa, khắc phục được tình trạng cán bộ quan liêu, xa dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Học Bác, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh cũng là để chăm lo đời sống cho nhân dân.

Thu Hạnh
Bài cuối: Đảng mạnh để chăm lo hạnh phúc cho dân

Tags Yên Bái Đảng bộ tỉnh Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh học Bác Đảng mạnh dân an sức mạnh Chỉ thị 05

Các tin khác

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên/ Yên Bái đứng thứ 15/63 tỉnh, thành về giải ngân vốn đầu tư công/ Hội thảo "30 năm tái lập tỉnh Yên Bái (1991 – 2021) – Một số dấu ấn nổi bật"/ 40 thầy thuốc lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 đợt 2… là những tin tức thời sự nổi bật của tỉnh Yên Bái tuần qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với Phó chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Noemi Rabaza Fernandez.

Tại buổi tiếp Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP), Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, dù còn nhiều khó khăn nhưng Việt Nam luôn muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình cho nhân dân Cuba.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Salvador Valdes Mesa Cu Ba đón đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay Quốc tế Jose Marti Habana.

Lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi để tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác quan trọng này; làm sâu sắc hơn nữa tinh thần đoàn kết Việt Nam-Cuba trong giai đoạn mới.

Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Đình Duyệt bị kỷ luật cách chức.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Duyệt - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục