Tiếp tục nỗ lực vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/7/2019 | 1:58:41 PM

YênBái - Hội khuyến học các huyện, thị, thành phố đã kiểm tra được trên 50% số xã, phường, thị trấn về công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện đăng ký các mô hình học tập, các quy ước của các dòng họ học tập.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác chỉ đạo, kiểm tra khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại cơ sở được Hội Khuyến học tỉnh tăng cường. (Trong ảnh: Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh kiểm tra công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại huyện Văn Chấn).
Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác chỉ đạo, kiểm tra khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại cơ sở được Hội Khuyến học tỉnh tăng cường. (Trong ảnh: Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh kiểm tra công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại huyện Văn Chấn).

Để hoạt động KH - KT, xây dựng XHHT đạt kết quả, trong 6 tháng đầu năm, Hội Khuyến học (KH) tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh về nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài  KT), xây dựng xã hội học tập (XHHT). 

Cụ thể, đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 316-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KH - KT, xây dựng XHHT” trên địa bàn tỉnh; tham mưu đề xuất việc sắp xếp tổ chức hội KH các cấp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; tham mưu cấp kinh phí tổ chức đại hội KH cấp huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024 và ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức Hội nghị biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019; tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Xây dựng XHHT kế hoạch xây dựng XHHT năm 2019… 

Cũng như cấp tỉnh, hội KH các huyện, thị, thành phố đã tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền ban hành các chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác KH - KT, xây dựng XHHT; chỉ đạo đại hội KH xã, phường, thị trấn…

Cùng với làm tốt công tác tham mưu, Hội tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra hoạt động KH, như phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo các địa phương, các cơ quan thực hiện Kết luận số 316-KL/TU ngày 03/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, các đoàn thể của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức nhiều hoạt động KH - KT, xây dựng XHHT; ban hành kế hoạch, hướng dẫn đại hội các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024… Đồng thời, Hội ban hành Kế hoạch số 07/KH-HKH ngày 02/01/2019 về công tác kiểm tra năm 2019, trong đó chú trọng kiểm tra chuyên đề, kiểm tra chéo giữa các huyện, thị, thành phố. 

Qua 6 tháng, Hội KH tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019, công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại các huyện Văn Yên, Lục Yên và thành phố Yên Bái. Hội KH các huyện, thị, thành phố đã kiểm tra được trên 50% số xã, phường, thị trấn về công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện đăng ký các mô hình học tập, các quy ước của các dòng họ học tập. 

Thực hiện hướng dẫn của Hội KH Việt Nam, Thường trực Hội KH tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 19/KH- HKH ngày 15/01/2019 về việc tuyên truyền công tác KH - KT, xây dựng XHHT năm 2019 với mục tiêu phấn đấu tỷ lệ các mô hình học tập năm 2019 là: Gia đình học tập đạt 60%, Dòng họ học tập đạt 51%, Cộng đồng học tập thôn, bản, tổ dân phố đạt 60%, đơn vị học tập cấp xã quản lý đạt 77%, cộng đồng học tập cấp xã đạt 50%. 

Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh hội, các cấp hội huyện, thị, thành phố trong 6 tháng đầu năm, đã tập trung tổ chức tập huấn cho các cán bộ chủ chốt về xây dựng, đánh giá, công nhận, duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình học tập, kiểm tra giám sát việc thực hiện các mô hình; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và ban tuyên giáo triển khai công tác KH - KT, xây dựng XHHT; kiện toàn, củng cố tổ chức hội; xây dựng các mô hình học tập… Do đó 6 tháng qua, nhiều địa phương tổ chức ra mắt dòng họ học tập mới. 

Đến hết 25/6/2019, đã có 8/8 huyện, thị, thành phố chỉ đạo xong đại hội điểm cấp xã và chuẩn bị tích cực cho đại hội cấp huyện. Từ kiện toàn, củng cố tổ chức tại cơ sở, nhất là ở những nơi mới sáp nhập và tại những cơ quan, đơn vị chưa thành lập được tổ chức Hội, đến nay, toàn tỉnh có 1.840 chi hội KH thôn, bản, tổ dân phố, trường học với 186.552 hội viên, tăng 10.185 hội viên so với cuối năm 2018. 

Xây dựng XHHT, nâng cao kiến thức cho hội viên về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng cấp xã tiếp tục được duy trì. 

Trong 6 tháng đầu năm, các trung tâm đã tổ chức 985 lớp tập huấn cho 66.776 lượt người tham gia học tập với nội dung phong phú như: kỹ thuật sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp; kỹ năng sống, bình đẳng giới, chống buôn bán người, chống bạo hành và xóa mù chữ cho người lớn... 

Dấu ấn hoạt động KH trong 6 tháng qua là hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Hội KH các cấp đã phối hợp với ngành giáo dục vận động học sinh ra lớp; phát động phong trào "Nuôi heo đất khuyến học” trong trường học; vận động xây quỹ khuyến học... Đã có tổng số  9.738 giáo viên, học sinh được hỗ trợ; đồng thời kêu gọi ủng hộ xây dựng cơ sở giáo dục trị giá 16,7 tỷ đồng, trong đó, Hội KH tỉnh đã tham gia trao thưởng cho học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2018 - 2019 do Tỉnh ủy tổ chức; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Yên Bái trao học bổng cho 60 học sinh nghèo vượt khó tại Lễ tuyên dương giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2018 - 2019...Các đồng chí lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và huyện Lục Yên tặng quà, động viên gia đình hội viên gặp khó khăn do thiên tai tại xã Phúc Lợi. 

Phát huy kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm, Hội KH tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái, phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Cụ thể, tổ chức quán triệt Kết luận 49-KL/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KH - KT, xây dựng XHHT. 

Tổ chức tốt việc tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên. Chỉ đạo thành công đại hội hội KH cấp xã, huyện, đồng thời củng cố tổ chức KH cấp thôn, tổ dân phố đối với các đơn vị hành chính đã sáp nhập và chuẩn bị sáp nhập. Tổ chức tốt Hội nghị giao ban Cụm I - 9 tỉnh Tây Bắc và Hội nghị biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn tỉnh năm 2019. 

Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, đánh giá xếp loại các mô hình học tập đảm bảo thực chất và tác dụng thiết thực, trong đó chú trọng chất lượng 4 mô hình chỉ đạo điểm của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng XHHT; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời gắn với đào tạo nghề cho lao động nông thôn và học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề trong các cơ quan, trường học, đơn vị, doanh nghiệp. 

Tăng cường vận động xây dựng quỹ KH, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các trường thuộc địa bàn khó khăn, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Đình Tứ

  •  
Các tin khác
Sương muối phủ trắng cây cối ở xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái ngày 7/12/2019. (Ảnh: Thanh Miền)

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, hiện nay không khí lạnh tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ ở miền Bắc tiếp tục giảm, khiến nhiều nơi xuất hiện sương muối, băng giá...

Các bác sỹ Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn khám, chữa bệnh cho người dân xã Nga Quán.

Sau một ngày, trên 250 người dân ở Trấn Yên đã được Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn khám, cấp thuốc miễn phí.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự Giái thể thao.

Sáng 7/12, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Thành đoàn Yên Bái tổ chức Giải thể thao cán bộ đoàn, hội lần thứ III năm 2019.

Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy đã có kết luận điều tra vụ bé trai 6 tuổi theo học tại trường Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục