UBND tỉnh Chỉ thị tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/11/2018 | 9:35:50 AM

YênBái - Ngày 31/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh 2018 - 2019.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn.
Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn.

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương, chủ rừng và nhân dân đã có nhiều cố gắng trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng từ tỉnh đến cơ sở được triển khai một cách đồng bộ, chủ động quyết liệt; tình hình khai thác, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán lâm sản trái phép đã được kiểm soát; các vụ cháy rừng đã được phát hiện sớm, chữa cháy kịp thời, hiệu quả do vậy không gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng. Nhờ đó, diện tích rừng qua các năm tăng dần, độ che phủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh đến hết năm 2018, dự kiến đạt 63%, môi trường sinh thái tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh vẫn còn để xảy ra tình trạng phá rừng làm nương rẫy, lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, cháy rừng vào mùa khô hanh. Để tăng cường công tác bảo vệ rừng, chủ động ngăn chặn hạn chế tới mức thấp nhất các vụ cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng và giữ vững môi trường sinh thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện:

1. Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh quán triệt, triển khai nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến toàn thể nhân dân về tình hình phức tạp liên quan đến công tác bảo vệ rừng, diễn biến thời tiết khô hanh, chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

2. Các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của chính quyền cơ sở; Thông báo số 511/TB-VPCP ngày 01/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới"; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 27/04/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 107-CTr/TU ngày 26/03/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp tại địa phương, xác định công tác quản lý bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn quản lý;

- Rà soát, kiện toàn và tăng cường hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tại địa phương; chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện phối hợp với chính quyền cơ sở, hỗ trợ các chủ rừng kiểm tra, truy quét để phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm đất rừng, chặt phá, khai thác rừng trái pháp luật; mua bán lâm sản, động vật hoang dã, kiên quyết xóa các "điểm nóng" về phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật;

- Rà soát, bố trí phương tiện vận chuyển thiết bị chữa cháy và xây dựng lắp đặt hệ thống biển báo, biển cấm. Thiết lập mạng thông tin liên lạc phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đặc biệt với công tác chỉ huy chữa cháy. Bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các chốt, trạm chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng trong các tháng  khô hanh ở những nơi có nguy cơ cháy cao. Thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ".

- Riêng những địa phương có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao như huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên cần tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy. Trong thời kỳ cao điểm khô hạn (cấp dự báo cực kỳ nguy hiểm) cần quy định cụ thể khu vực cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác ở những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng cao. Hướng dẫn, kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy ở những vùng theo quy hoạch. Tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện các quy định bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ rừng trong từng cộng đồng dân cư.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương, các chủ rừng triển khai, thực hiện tốt các phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm: Tổ chức quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng hiện có trên địa bàn tỉnh, xây dựng và tổ chức triển khai các phương án quản lý rừng theo đúng các quy định của pháp luật. Bố trí lực lượng tăng cường tại các xã vùng trọng điểm còn nhiều rừng, các địa bàn giáp ranh; tổ chức tuần tra, kiểm soát để phát hiện kịp thời, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở, kiên quyết xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật. Nắm bắt, theo dõi, xử lý thông tin, dự báo, cảnh báo tình hình cháy rừng. 

Kịp thời tham mưu đề xuất các biện pháp chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng. Thường xuyên đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để các lực lượng và người dân chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo dõi, tổng hợp, định kỳ, đột xuất báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tình hình bảo vệ rừng, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng; chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, triệt phá các đường dây tổ chức hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng để hỗ trợ địa phương ứng phó kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra.

6. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng thời lượng phát sóng, kịp thời đưa thông tin về cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bố trí kinh phí bảo đảm cho các ngành và các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh năm 2018 - 2019.

8. Các sở, ban, ngành có liên quan còn lại theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

(Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái)

  •  
Các tin khác
Yên Bái nằm trong khu vực đề phòng lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp sau bão số 3.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ, đồng thời triển khai 8 nhiệm vụ cấp bách để ứng phó mưa lũ sau Bão số 3.

Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi bổ sung Thông tư 24/2015/TT-BTTTT về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo Văn Chấn giúp nhân dân khắc phục mưa lũ ở xã Sơn Lương tháng 7 năm 2018.

Ngày 31/7, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có Công điện số 06/CĐ-UBND gửi các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chủ tịch UBND các huyện thị, thành phố và lãnh đạo các ngành liên quan về việc chủ động ứng phó với bão số 3. Dưới đây là nội dung Công điện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục