Yên Bái triển khai công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển đô thị

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/5/2019 | 5:08:59 PM

YênBái - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 1/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nội dung cụ thể như sau:

Một góc thành phố Yên Bái hôm nay.
Một góc thành phố Yên Bái hôm nay.

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, các lực lượng chức năng nhất là người đứng đầu chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể góp phần thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị đã đề ra;

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân;

- Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch xây dựng, công tác điều chỉnh quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Đồng thời tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị.

2. Yêu cầu

- Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện tại cơ sở, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn;

- Phổ biến quán triệt đến từng cán bộ công chức, viên chức và người dân; gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị và cụ thể hóa trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư cụ thể đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, sử dụng đất để phát triển đô thị theo đúng quy định pháp luật. Lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, Chương trình phát triển đô thị từng đô thị, khu vực phát triển đô thị. Thành lập Ban quản lý dự án phát triển đô thị theo quy định, hoàn thành trước năm 2020.

2. Cân đối nguồn lực, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị, đặc biệt chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi xây dựng đường giao thông đô thị. Bảo đảm sự kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong từng khu vực và toàn đô thị cũng như với các khu vực phụ cận. Từng bước thiết lập hệ thong theo dõi, giám sát quá trình phát triển đô thị theo các bộ chỉ tiêu về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, đặc biệt đối với khu vực đô thị mở rộng.

4. Rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị nhằm loại bỏ cơ chế xin cho.

5. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực.

6. Thực hiện nghiêm túc việc đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dụng theo quy định pháp luật.

7. Thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật và các quy định của địa phương về việc lấy ý kiến của người dân, cộng đồng, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch. Tăng cường sự giám sát của nhân dân, cơ quan dân cử, của đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trong công tác phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng đô thị.

8. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng. Xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm tại địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng

- Rà soát các văn bản, quy định trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo các công trình được xây dựng trên địa bàn theo đúng quy hoạch được duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với các công trình đang xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng để các tổ chức, công dân nắm bắt, thực hiện; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật về xây dụng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là ở cấp huyện, cấp xã; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng;

- Chỉ đạo thanh tra xây dựng tăng cường việc kiểm tra, phát hiện những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; Ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với những công trình do Sở Xây dựng cấp phép xây dựng hoặc công trình do UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp giấy phép xây dựng trong trường hợp UBND cấp huyện buông lỏng quản lý, không ban hành quyết định kịp thời; xử lý nghiêm các công trình thi công xây dựng không có biển báo, không có bạt che chắn, tập kết vật liệu không đúng quy định, không đảm bảo quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình; Kiến nghị UBND tỉnh xử lý các tổ chức, cá nhân được phân công quản lý trật tự xây dựng đô thị để xảy ra vi phạm;

- Hoàn thành công tác lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái đến năm 2025 định hướng đến năm 2050, Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trong quý II năm 2019; Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố lập chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị, khu vực phát triển đô thị hoàn thành trong năm 2020;

- Đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các chương trình, dự án đầu tư nâng cấp đô thị, tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu cho giai đoạn 2020 - 2025 vả các giai đoạn tiếp theo, hướng tới phát triển đô thị ổn định, bền vững;

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch về UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư công, đảm bảo gắn kết giữa kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, các chương trình, dự án phát triển đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan đến chính sách tài chính về sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất để đảm bảo tính khả thi, nhằm sử dụng nguồn lực từ đất đô thị hiệu quả, minh bạch, ổn định và lâu dài;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối và bố trí đủ vốn cho công tác lập quy hoạch trong đó có công tác tổ chức công bố công khai các đồ án quy hoạch và cắm mốc giới ngoài thực địa.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì thực hiện tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ về lập, điều chỉnh, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho cán bộ địa chính cấp xã, cán bộ chuyên môn thuộc UBND cấp huyện;

- Thường xuyên tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của ngành, trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phối hợp chặt chẽ với lực lượng thanh tra xây dựng, thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Sở Xây dựng, các huyện, thị xã, thành phố rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng. Hướng dẫn các địa phương quản lý sử dụng đất đô thị, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; Tổ chức tuyên truyền về quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên hệ thống thông tin do ngành quản lý; Đưa nội dung tuyên truyền về công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt vào các cuộc họp giao ban báo chí.

6. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông đến với các tầng lóp nhân dân thông qua các hình thức: Tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích), tuyên truyền lưu động...

7. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan

Trong phạm vi, trách nhiệm của mình chủ động tích cực xây dựng triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong triển khai kế hoạch này.

8. Báo Yên Bái, Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung, kết quả thực hiện kế hoạch; đảm bảo thời lượng phát sóng tin, bài, phóng sự phản ánh các lĩnh vực về quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tự giác chấp hành pháp luật về quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Trên cơ sở kế hoạch này xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể theo điều kiện thực tế tại địa phương;

- Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép đã được phê duyệt;

- Tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đã quá hạn, không còn phù hợp; đẩy mạnh công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị làm cơ sở cho việc quản lý phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng; thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch;

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra; tổ chức kiểm tra các công trình xây dụng lấn chiếm đất công, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông... (lập hồ sơ từng hộ gia đình, từng tổ chức, cá nhân của từng tuyến đường, tuyến phố, khu đô thị, khu dân cư...), xác định cụ thể mức độ vi phạm của các công trình, trên cơ sở đó tích cực tuyên truyền, vận dộng người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, trường hợp không chấp hành thực hiện nghiêm việc cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị sau tháo dỡ; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý xây dụng theo giấy phép được cấp;

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác thẩm định các đồ án quy hoạch thuộc thâm quyền, đảm bảo đồ án khi được phê duyệt đạt chất lượng cao, phục vụ tốt cho công tác quản lý theo quy hoạch cũng như đầu tư xây dựng; hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch mới được duyệt;

- Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của địa phương về công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch theo đúng quy định; thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc cấp phép xây dựng; niêm yết công khai các điều kiện, quy trình thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận hồ sơ và thực hiện việc cấp phép xây dựng đúng theo quy định của pháp luật và quy định do UBND tỉnh ban hành;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trật tự xây dựng ở các cấp chính quyền địa phương. Tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp giấy phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép đối với các công trình đang xây dựng trên địa bàn, xử lý nghiêm và dứt điểm các trường hợp vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật;

- Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng lại các xã, phường, thị trấn; phối họp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thường xuyên hướng dẫn, tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng ở cấp xã, phường, thị trấn; thực hiện tốt việc phối họp với các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng;

- Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng; nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành trật tự xây dựng; thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, đảm bảo mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện sớm và xử lý triệt để; ban hành kịp thời quyết định đình chỉ thi công xây dựng, áp dụng biện pháp ngăn chặn theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện nghiêm việc cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm theo quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND cấp trên hoặc thanh tra Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Khẩn trương rà soát lại các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đã có hiệu lực pháp luật được ban hành theo thẩm quyền nhưng chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật đối với các trường họp cố tình trì hoãn, không thực hiện quyết định xử phạt;

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc không phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý. Quy định trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý xây dựng trên địa bàn; thực hiện kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cấp giấy phép xây dựng sai với quy định, để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng mà không xử lý hoặc không xử lý kịp thời;

- Tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị, khu vực phát triển đô thị hoàn thành trong năm 2020; thực hiện các chương trình, dự án đầu tư nâng cấp đô thị, tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu cho giai đoạn 2020 - 2025 và các giai đoạn tiếp theo, hướng tới phát triển đô thị ổn định, bền vững;

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này; định kỳ hàng quý, năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Chủ tịch

Đỗ Đức Duy (đã ký)

Tags Yên Bái triển khai quy hoạch xây dựng quản lý phát triển đô thị

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Chiều 25/12/2019, Quốc hội thông qua toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Tại các Kỳ họp thứ 6, 7, 8, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn 12 luật sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020.

Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 24/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Nghị quyết, những hộ gia đình chăn nuôi lợn nái sinh sản có quy mô từ 5 con trở lên sẽ được hỗ trợ 1 lần. Mức hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ gia đình. (Ảnh: Đức Toàn)

Ngày 14/4, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Nội dung như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục