Chỉ thị của UBND tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/3/2020 | 11:08:46 AM

YênBái - Ngày 26/3, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dưới đây là toàn văn Chỉ thị:

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn đi khảo sát khu vực bị lũ quét tại Mù Cang Chải, Yên Bái năm 2017.
Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn đi khảo sát khu vực bị lũ quét tại Mù Cang Chải, Yên Bái năm 2017.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia năm 2020, tình hình khí tượng, thủy văn, thời tiết cực đoan, nhất là các loại thiên tai như rét đậm, rét hại, mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán... sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020, để chủ động phòng, tránh hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2020 và những năm tiếp theo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống thiên tai năm 2019, trong đó đánh giá cụ thể công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phát huy những ưu điểm đã mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời làm rõ nguyên nhân, những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. 

Chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở, nhất là các địa bàn xung yếu. Xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, địa phương nhằm ứng phó kịp thời, có hiệu quả với tình huống bất lợi khi thiên tai xảy ra.

 2. Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo quy định tại Luật Phòng chống thiên tai năm 2013; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở mỗi cấp, mỗi ngành, đảm bảo kịp thời triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó hiệu quả trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

3. Các sở, ban, ngành của tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc và tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành (đặc biệt là cấp cơ sở xã, thôn, bản) các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống thiên tai cụ thể: Luật Phòng, chống thiên tai; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Nghị định 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống thiên tai; Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014//NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng chống thiên tai; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cướng công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý pháp luật về đê điều; Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 20/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

a) Xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2021-2026 xong trong quý II. Rà soát, hoàn chỉnh các Phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tương ứng với từng loại hình thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai. Đồng thời, thống kê các phương tiện, trang thiết bị hiện có hoặc tổ chức hiệp đồng với chủ các phương tiện cơ giới, vật tư, thiết bị trên địa bàn để kịp thời huy động, trưng dụng khi cần thiết.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và Quỹ phòng chống thiên tai triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2020 trên địa bàn. Điều tra, đánh giá khả năng nhận thức và ứng phó thiên tai của cộng đồng dân cư nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đạt hiệu quả tốt hơn.

c) Chỉ đạo các chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dứt điểm các công trình phòng, chống thiên tai đã có chủ trương, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp san lấp, lấn chiếm sông, suối, công trình thủy lợi gây sạt lở, làm tắc nghẽn dòng chảy, hướng thoát nước tự nhiên trên địa bàn mình quản lý.

đ) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn và diễn tập về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai giúp cho cán bộ quản lý, nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức chủ động phòng, ngừa ảnh hưởng của thiên tai đạt hiệu quả, từ đó góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

e) Tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch thu nộp quỹ và đẩy mạnh công tác thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai để tăng nguồn tài chính đầu tư cho phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

g) Đối với trường hợp cần phải di dời dân khẩn cấp để phòng, tránh thiên tai, giao Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố sử dụng nguồn ngân sách dự phòng của địa phương tạm ứng để bố trí di dời khẩn cấp tránh trường hợp xảy ra thiệt hại về người và tài sản; đồng thời có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ theo quy định;

h)  Khi có thiên tai xảy ra, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc thống kê, kiểm kê, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại theo Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra; Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt một số chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung tại Quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016; Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Văn bản số 122/BCH-PCTT ngày 12/9/2018 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc hướng dẫn mẫu báo cáo nhanh thiệt hại, công tác chỉ đạo khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra; đề xuất nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn đảm bảo kịp thời, đúng chính sách, chế độ; báo cáo về Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo phương án sản xuất nông nghiệp phù hợp thời tiết của từng địa phương để hạn chế thiệt hại; xây dựng kế hoạch cung ứng giống, vật tư nông nghiệp đảm bảo đáp ứng đủ, kịp thời cho sản xuất. Đề xuất các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác cảnh báo, ứng phó, quản lý thiên tai. Xây dựng kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai và đôn đốc thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai;

b) Phối hợp Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 786/QĐ- UBND ngày 25/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Yên Bái phù hợp với Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014//NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. Tổ chức kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý, thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh theo đúng quy định hiện hành. Hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ các quy định hiện hành về thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Yên Bái.

c) Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo mô hình của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã thực hiện thí điểm tại một số địa phương.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

a) Duy trì chế độ trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình sự cố, thiên tai trên địa bàn. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, kiểm tra và có kế hoạch tổ chức tập kết, quản lý sử dụng các phương tiện, trang thiết bị thường trực để tham gia kịp thời, có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cứu sập, sơ tán dân khi xảy ra thiên tai; đặc biệt là tại các khu vực xung yếu (vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ven sông, suối vùng trũng thấp...). Sẵn sàng phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị ứng phó, hỗ trợ, chi viện cho các địa phương khi có yêu cầu.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, từng bước đầu tư, hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhằm đáp ứng yêu cầu cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống.

c) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, diễn tập về công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ thành thục nghiệp vụ để sẵn sàng, nhanh chóng thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất.

7. Công an tỉnh: Chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng thiên tai; tham gia cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí lực lượng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai, kiểm soát phương tiện giao thông qua các đoạn đường bị ngập sâu, sạt lở đất, sụt lún đất... Hỗ trợ khắc phục đối với các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

8. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái: Theo dõi chặt chẽ, cập nhật, xử lý kịp thời thông tin về tình hình diễn biết thời tiết khí hậu, nâng cao chất lượng dự báo, đặc biệt là việc dự báo sớm các khả năng xuất hiện và diễn biến của các tình huống phức tạp về thời tiết, cung cấp kịp thời các số liệu, bản tin dự báo thời tiết cho Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các ban, ngành, địa phương liên quan để kịp thời chỉ đạo đối phó với mọi diễn biến của thiên tai.

9. Sở Giao thông vận tải: Lập kế hoạch đảm bảo giao thông thông suốt cho người và các phương tiện khi có sự cố thiên tai xảy ra; chuẩn bị đầy đủ vật tư, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, khắc phục sự cố thiên tai. Quan tâm đặc biệt đến các tuyến đường trọng điểm; các khu vực đường xung yếu, cầu yếu, sạt lở đất để ứng cứu, thay thế khi có sự cố ách tắc giao thông trong thời gian nhanh nhất.

10. Sở Công Thương: Tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng, kiểm tra, kiểm định đảm bảo an toàn các công trình đập hồ thủy điện, hầm lò khai thác khoáng sản, hệ thống cung cấp điện; rà soát điều chỉnh quy trình vận hành, xả lũ và các Phương án đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du các hồ chứa lớn theo lưu vực. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch dự phòng các mặt hàng thiết yếu, thực hiện cung ứng hàng cho vùng sâu, vùng xa trước mùa mưa lũ.

11. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị quỹ đất để di chuyển sắp xếp dân cư ra khỏi khu vực thiên tai nguy hiểm; hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý cá nhân, đơn vị khai thác tài nguyên khoáng sản vi phạm các quy định của Luật phòng, chống thiên tai.

12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Theo dõi chặt chẽ thiệt hại về thiên tai ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, cứu đói, thăm hỏi động viên, hỗ trợ kịp thời cho dân cư khu vực bị thiệt hại do sự cố thiên tai gây ra; bảo đảm cuộc sống an sinh cho nhân dân ổn định.

13.Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Yên Bái và các cơ quan thông tin đại chúng: Tăng cường công tác truyền tin, phổ biến kịp thời các thông tin dự báo thời tiết, các chủ trương, chỉ thị, mệnh lệnh về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng, chống thiên tai.

14. Sở Y tế: Xây dựng Phương án phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau khi thiên tai; chuẩn bị đầy đủ lực lượng cán bộ y tế, dự trữ đủ cơ số thuốc, phương tiện, vật tư y tế, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu cứu thương, phòng ngừa bệnh dịch; hướng dẫn cho cộng đồng dân cư về kỹ thuật cấp cứu thông thường, biện pháp vệ sinh, xử lý môi trường vùng bị thiên tai. Cấp cứu nạn nhân bị thiên tai kịp thời; tham gia các cuộc diễn tập phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

15. Sở Khoa học và Công nghệ: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng Khoa học - Công nghệ các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đặc biệt trong công tác truyền tin cảnh báo sớm các loại thiên tai nguy hiểm.

16. Sở Giáo dục và Đào tạo: Lồng ghép kiến thức phòng chống thiên tai với kiến thức giảng dạy trong trường học; xây dựng phương án ứng phó với thiên tai của ngành giáo dục bản đảm an toàn cho học sinh; kiêm tra trường lớp trước mùa mưa, lũ để có kế hoạch sửa chữa đảm bảo cho công tác dạy và học; chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho học sinh nghỉ học khi cần thiết.

17. Công ty Điện lực Yên Bái

a) Kiểm tra, đảm bảo tình trạng vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, thiết bị điện, trạm biến thế, công trình điện lực.

b) Đảm bảo nguồn điện liên tục cho các cơ quan phòng chống thiên tai các cấp từ tỉnh đến huyện, xã.

c) Khi có sự cố trên lưới điện do các tình huống thời tiết xấu hoặc thiên tai: Chủ động cắt điện để phòng tránh sự cố; ngay sau đó, phải chủ động phối hợp và hỗ trợ khách hàng trong công tác tái lập điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là cho cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; các cơ sở y tế, cung cấp nước sạch, viễn thông, phát thanh, truyền hình.

18. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các chương trình tập bơi cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống ở địa bàn v en sông, suối, không để xảy ra tình trạng trẻ em bị đuối nước trên địa bàn tỉnh.

19. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan điều hành Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh: Tiếp tục cân đối ưu tiên bố trí nguồn ngân sách, Quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn kinh phí hợp pháp khác trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 để di dời dân cư, sửa chữa, nâng cấp duy tu bảo dưỡng hồ đập, kè chống sạt lở đất... Lồng ghép các nguồn vốn đầu tư trung hạn và nguồn vốn hợp pháp khác, ưu tiên các công trình phòng chống, khắc phục hư hỏng do thiên tai và đảm bảo các hoạt động cần thiết yêu cầu hoạt động của cơ quan làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Đồng thời tranh thủ, vận động các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ cho các công tác phòng, chống thiên tai.

20. Các sở, ban, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng và thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để chủ động tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

21. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia, chủ động phòng, tránh, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

K.T Chủ tịch
Phó chủ tịch
Nguyễn Văn Khánh 
(đã ký)

Các tin khác
Hình minh họa

Ngày 7/10/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 119). Nghị định này được thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2020.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 1451/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực lao động-xã hội.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

Giáo viên tiểu học hướng dẫn học sinh làm bài tập.

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định thời gian nghỉ hè hàng năm của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hàng năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục