Nghị quyết 11 HĐND tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020 để ứng phó với dịch Covid-19

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/4/2020 | 11:28:04 AM

YênBái - Ngày 14/4, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Nghị quyết 11/NQ-HĐND tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020 để ứng phó với dịch Covid-19. Nội dung cụ thể như sau:

100% chốt kiểm dịch y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang hoạt động hiệu quả (Ảnh: Minh Huyền)
100% chốt kiểm dịch y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang hoạt động hiệu quả (Ảnh: Minh Huyền)

NGHỊ QUYẾT

Ban hành một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020
 để ứng phó với dịch Covid-19

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 16 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Khóa XVIII- Kỳ họp thứ 15 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020;

Xét Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về Ban hành một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách việc thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020 để ứng phó dịch Covid-19; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020 để ứng phó dịch Covid-19 như sau:

1. Về thu ngân sách

a) Tập trung hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện kịp thời tháo gỡ khó khăn một cách đồng bộ, toàn diện chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, trong đó ưu tiên triển khai các gói hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí, lao động để các thành phần kinh tế sớm phục hồi sản xuất kinh doanh.

b) Quản lý thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật, nhưng không được gây phiền hà, sách nhiễu cho người nộp thuế.

c) Phấn đấu tăng thu từ các khoản thu có khả năng để bù đắp các khoản thu bị giảm do chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các cấp ngân sách phải phấn đấu ở mức cao nhất để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020 được giao.

2. Về chi ngân sách

a) Tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước. Thực hiện rà soát danh mục, tiến độ các dự án đầu tư công, chủ động hoặc đề xuất cắt giảm vốn ở các dự án chậm triển khai để điều chỉnh, bổ sung tập trung cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, khả năng hoàn thành trong năm 2020; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Đồng thời, tập trung chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các chủ đầu tư dự án, nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ triển khai bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. 

b) Ưu tiên dành nguồn để đảm bảo các nhiệm vụ cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó các cấp ngân sách phải chủ động sử dụng dự phòng ngân sách cấp mình và các nguồn tài chính hợp pháp khác để chi phát sinh thêm thuộc trách nhiệm của cấp mình để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội; chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi, lồng ghép các chính sách, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, không bố trí kinh phí cho những nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết. 

c) Về hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% và dịch vụ khác: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ mức độ ảnh hưởng của dịch covid-19 để xem xét, quyết định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đơn vị, dịch vụ cho phù hợp, ưu tiên hỗ trợ kinh phí chi trả tiền lương và các khoản có tính chất lương cho viên chức và người lao động. 

d) Về tiết kiệm chi các cấp ngân sách thực hiện:

- Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (không bao gồm kinh phí hội họp, đi công tác trong và ngoài nước) của ngân sách cấp mình (trừ các khoản lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); thực hiện giảm 30% dự toán kinh phí hội nghị, công tác phí trong nước và 50% kinh phí công tác nước ngoài.

- Kinh phí tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên; giảm 30% dự toán kinh phí hội nghị, công tác phí trong nước và 50% kinh phí công tác nước ngoài được giữ lại ở ngân sách các cấp để đảm bảo cân đối ngân sách, chi an sinh xã hội và phòng chống dịch.

3. Về cân đối ngân sách các cấp

a) Các cấp ngân sách chủ động điều hành cân đối ngân sách cấp mình. Trong trường hợp dự kiến thu ngân sách địa phương giảm so với dự toán đầu năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì phải chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương; thực hiện cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách để bảo đảm nguồn chi ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan con người, an sinh xã hội, không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ chế độ và các chính sách chi khác trên địa bàn.

b) Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động sử dụng Quỹ dự trữ tài chính để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách ứng phó với dịch Covid-19 trong trường hợp sắp xếp lại chi ngân sách, sử dụng 50% dự phòng ngân sách mà vẫn chưa đủ nguồn đáp ứng; mức sử dụng trong năm tối đa không quá 70% số dư đầu năm của quỹ.

4. Về điều chỉnh dự toán ngân sách cấp tỉnh và sử dụng kinh phí điều chỉnh:

a) Thực hiện sắp xếp lại một số khoản chi ngân sách cụ thể như sau:

- Giảm chi các chính sách, nhiệm vụ quản lý hành chính của ngân sách cấp tỉnh 40%.

- Giảm chi mua sắm, sửa chữa ô tô & máy móc thiết bị, bảo trì 15%.

- Giảm chi kỷ niệm ngày lễ lớn của tỉnh 35%.

- Giảm chi xử lý vi phạm hành chính; chi trang trải cho hoạt động thu phí, lệ phí; chi từ nguồn kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra 60%.

- Giảm 100% chi thực hiện Pháp lệnh Công an xã;

- Giảm 100% chi thực hiện các chính sách nhiệm vụ văn hóa của ngân sách cấp tỉnh.

- Giảm chi thực hiện các nhiệm vụ, chính sách giáo dục của ngân sách cấp tỉnh 70%.

- Giảm chi thực hiện hợp tác đầu tư với các tỉnh trong và ngoài nước của tỉnh 35%.

- Giảm 50% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ, công chức, viên chức đã giao trong dự toán.

b) Nguồn kinh phí tiết kiệm, giảm chi và sắp xếp lại một số khoản chi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này được sử dụng để:

- Cân đối ngân sách trong trường hợp thu ngân sách không đạt mức dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định.

- Đảm bảo thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của Tỉnh cho các nhóm đối tượng chịu tác động của dịch Covid-19.

- Chi thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá VXIII - Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2020.

CHỦ TỊCH HĐND

Phạm Thị Thanh Trà (đã ký)

Tags Nghị quyết 11 HĐND tỉnh Yên Bái giải pháp cấp bách ngân sách địa phương dịch Covid-19

Các tin khác
Hình minh họa

Ngày 7/10/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 119). Nghị định này được thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2020.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 1451/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực lao động-xã hội.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

Giáo viên tiểu học hướng dẫn học sinh làm bài tập.

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định thời gian nghỉ hè hàng năm của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hàng năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục