Nghị quyết 13 HĐND tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/4/2020 | 2:21:05 PM

YênBái - Ngày 14/4, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Nội dung như sau:

Theo Nghị quyết, những hộ gia đình chăn nuôi lợn nái sinh sản có quy mô từ 5 con trở lên sẽ được hỗ trợ 1 lần. Mức hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ gia đình. (Ảnh: Đức Toàn)
Theo Nghị quyết, những hộ gia đình chăn nuôi lợn nái sinh sản có quy mô từ 5 con trở lên sẽ được hỗ trợ 1 lần. Mức hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ gia đình. (Ảnh: Đức Toàn)

NGHỊ QUYẾT

Ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 
để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI 
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 16 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Nghị quyết một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2020.

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có điều kiện tham gia chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

b) Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này. 
 
Điều 2. Nội dung chính sách 

1. Hỗ trợ một lần cho hộ gia đình mua mới con giống để chăn nuôi lợn thịt có quy mô từ 50 con/lứa trở lên. Mức hỗ trợ 18 triệu đồng/hộ gia đình.

2. Hỗ trợ một lần cho hộ gia đình mua mới con giống để chăn nuôi lợn nái sinh sản có quy mô từ 5 con trở lên. Mức hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ gia đình.

3. Hỗ trợ một lần cho hộ gia đình mua mới con giống để chăn nuôi lợn kết hợp có quy mô 3 con lợn nái và 30 con lợn thịt trở lên. Mức hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ gia đình.

4. Hỗ trợ một lần cho hộ gia đình mua mới con giống để chăn nuôi gia cầm đặc sản địa phương có quy mô từ 200 con trở lên. Mức hỗ trợ 5,0 triệu đồng/hộ gia đình.

5. Hỗ trợ một lần cho hộ gia đình mua mới con giống để chăn nuôi gia cầm có quy mô từ 500 con trở lên. Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ gia đình.

6. Hỗ trợ một lần cho hộ gia đình mua mới con giống để chăn nuôi dê có quy mô 30 con trở lên. Mức hỗ trợ 8,0 triệu đồng/hộ gia đình.

7. Hỗ trợ hộ gia đình chăn nuôi lợn đã được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, hiện nay đang tạm ngừng sản xuất do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, có nhu cầu tái đầu tư, khôi phục lại sản xuất chăn nuôi lợn. Mức hỗ trợ cụ thể:

a) Chăn nuôi lợn thịt có quy mô từ 100 con/lứa trở lên. Mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ gia đình.

b) Chăn nuôi lợn nái sinh sản, có quy mô từ 15 con trở lên. Mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ gia đình.

c) Chăn nuôi lợn kết hợp, có quy mô 5 con lợn nái và 50 con lợn thịt trở lên. Mức hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ gia đình.

8. Hỗ trợ 100% lãi suất tín dụng ưu đãi trong thời hạn 6 tháng đối với các khoản vay từ ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất để cung ứng con giống lợn thương phẩm an toàn phục vụ sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Mức hỗ trợ là 55.000 đồng/con giống thương phẩm. Thời điểm được hưởng chính sách hỗ trợ kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020.

9. Chính sách hỗ trợ thực hiện trồng ngô Đông trên đất 02 vụ lúa: Hỗ trợ giá giống ngô lai cho các hộ gia đình tham gia sản xuất ngô Đông trên đất 02 vụ lúa. Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha.

Điều 3. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là 25.000 triệu đồng, được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương năm 2020. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn chi tiết về các điều kiện được hỗ trợ, phương thức hỗ trợ, việc nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVIII - Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

CHỦ TỊCH HĐND

Phạm Thị Thanh Trà (đã ký)

Tags Nghị quyết 13 HĐND tỉnh Yên Bái chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp dịch bệnh Covid - 19

Các tin khác
Hình minh họa

Ngày 7/10/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 119). Nghị định này được thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2020.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 1451/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực lao động-xã hội.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

Giáo viên tiểu học hướng dẫn học sinh làm bài tập.

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định thời gian nghỉ hè hàng năm của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hàng năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục