Nghị quyết 13 HĐND tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/4/2020 | 2:21:05 PM

YênBái - Ngày 14/4, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Nội dung như sau:

Theo Nghị quyết, những hộ gia đình chăn nuôi lợn nái sinh sản có quy mô từ 5 con trở lên sẽ được hỗ trợ 1 lần. Mức hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ gia đình. (Ảnh: Đức Toàn)
Theo Nghị quyết, những hộ gia đình chăn nuôi lợn nái sinh sản có quy mô từ 5 con trở lên sẽ được hỗ trợ 1 lần. Mức hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ gia đình. (Ảnh: Đức Toàn)

NGHỊ QUYẾT

Ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 
để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI 
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 16 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Nghị quyết một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2020.

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có điều kiện tham gia chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

b) Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này. 
 
Điều 2. Nội dung chính sách 

1. Hỗ trợ một lần cho hộ gia đình mua mới con giống để chăn nuôi lợn thịt có quy mô từ 50 con/lứa trở lên. Mức hỗ trợ 18 triệu đồng/hộ gia đình.

2. Hỗ trợ một lần cho hộ gia đình mua mới con giống để chăn nuôi lợn nái sinh sản có quy mô từ 5 con trở lên. Mức hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ gia đình.

3. Hỗ trợ một lần cho hộ gia đình mua mới con giống để chăn nuôi lợn kết hợp có quy mô 3 con lợn nái và 30 con lợn thịt trở lên. Mức hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ gia đình.

4. Hỗ trợ một lần cho hộ gia đình mua mới con giống để chăn nuôi gia cầm đặc sản địa phương có quy mô từ 200 con trở lên. Mức hỗ trợ 5,0 triệu đồng/hộ gia đình.

5. Hỗ trợ một lần cho hộ gia đình mua mới con giống để chăn nuôi gia cầm có quy mô từ 500 con trở lên. Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ gia đình.

6. Hỗ trợ một lần cho hộ gia đình mua mới con giống để chăn nuôi dê có quy mô 30 con trở lên. Mức hỗ trợ 8,0 triệu đồng/hộ gia đình.

7. Hỗ trợ hộ gia đình chăn nuôi lợn đã được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, hiện nay đang tạm ngừng sản xuất do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, có nhu cầu tái đầu tư, khôi phục lại sản xuất chăn nuôi lợn. Mức hỗ trợ cụ thể:

a) Chăn nuôi lợn thịt có quy mô từ 100 con/lứa trở lên. Mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ gia đình.

b) Chăn nuôi lợn nái sinh sản, có quy mô từ 15 con trở lên. Mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ gia đình.

c) Chăn nuôi lợn kết hợp, có quy mô 5 con lợn nái và 50 con lợn thịt trở lên. Mức hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ gia đình.

8. Hỗ trợ 100% lãi suất tín dụng ưu đãi trong thời hạn 6 tháng đối với các khoản vay từ ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất để cung ứng con giống lợn thương phẩm an toàn phục vụ sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Mức hỗ trợ là 55.000 đồng/con giống thương phẩm. Thời điểm được hưởng chính sách hỗ trợ kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020.

9. Chính sách hỗ trợ thực hiện trồng ngô Đông trên đất 02 vụ lúa: Hỗ trợ giá giống ngô lai cho các hộ gia đình tham gia sản xuất ngô Đông trên đất 02 vụ lúa. Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha.

Điều 3. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là 25.000 triệu đồng, được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương năm 2020. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn chi tiết về các điều kiện được hỗ trợ, phương thức hỗ trợ, việc nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVIII - Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

CHỦ TỊCH HĐND

Phạm Thị Thanh Trà (đã ký)

Tags Nghị quyết 13 HĐND tỉnh Yên Bái chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp dịch bệnh Covid - 19

Các tin khác
Từ 10/12/2021, công chức, viên chức không phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học.

Từ tháng 12/2021, hàng loạt chính sách mới liên quan đến công chức, viên chức, giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước,… bắt đầu có hiệu lực.

Kho bạc Nhà nước chấp thuận cam kết chi trong 1 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ

Từ ngày 24/11, việc quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư 89/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Ảnh minh họa

Phạt tiền từ 500.000-1.000.000 đồng đối với hành vi trích dẫn không đúng nguồn thông tin thống kê khi phổ biến, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các ấn phẩm.

Thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020. Ảnh minh họa

UBND tỉnh Yên Bái vừa có công văn số 3863/UBND-NC gửi yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và đề nghị các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ theo nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÁO YÊN BÁI APP
TIN MEDIA