Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Đầu tư
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Xây dựng Đảng
Lục Yên nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng
Cập nhật: Thứ sáu, 17/2/2017 | 8:09:09 AM Google Twitter
YBĐT - Trong năm, Huyện ủy Lục Yên đã ban hành 20 kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, học tập và 18 báo cáo đánh giá tình hình học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Trung ương, của Tỉnh ủy.
Đảng bộ Lục Yên đã mở 3 lớp đối tượng kết nạp Đảng cho 252 quần chúng ưu tú; 4 lớp đảng viên mới cho 298 đảng viên dự bị. Ảnh Quang Tuấn

Song song với thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Lục Yên đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng nhằm không ngừng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, tăng cường củng cố lòng tin của dân với Đảng.

Các cấp ủy Đảng trong huyện thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Đảng bộ thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền, trọng tâm là các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, kết quả phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn.

Trong năm, đã ban hành 20 kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, học tập và 18 báo cáo đánh giá tình hình học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo chất lượng, mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra; ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020.

Huyện tổ chức 7 hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, tỷ lệ tham gia học tập bình quân đạt trên 99%; đánh giá kết quả học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đối với các đồng chí là cán bộ chủ chốt cấp ủy huyện và gợi ý viết thu hoạch cá nhân theo tinh thần Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị; phối hợp mở 13 lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giáo viên và nhân viên các đơn vị trường học theo kế hoạch.

Đồng thời tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ban hành hướng dẫn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong công tác tổ chức, đã xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy cơ sở trực thuộc Huyện ủy Lục Yên” giai đoạn 2015 - 2020 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TU, Nghị quyết số 32-NQ/TU, ngày 26/9/2016 của Tỉnh ủy.

Đặc biệt là thực hiện tốt công tác rà soát tình hình chính trị nội bộ phục vụ công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; thực hiện tốt quy trình công tác giới thiệu nhân sự ứng cử bầu đại biểu HĐND các cấp và các chức danh sau bầu cử HĐND theo quy định.

Quan tâm kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo quy định, quyết định giải thể 2 chi bộ cơ sở thành lập 1 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy; chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn giải thể 55 chi bộ trực thuộc, thành lập 26 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn; rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện và các chi, đảng bộ trực thuộc; xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020.

Thống nhất nhân sự, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 13 cán bộ là trưởng, phó các phòng, ban và tương đương cấp huyện theo phân cấp quản lý cán bộ; kiện toàn 16 chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn; chỉ định, bổ sung 11 ủy viên ban chấp hành và 6 ủy viên ban thường vụ đảng ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở; thông báo điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 92 cán bộ quản lý, miễn nhiệm 38 cán bộ quản lý phân công điều động làm giáo viên các đơn vị trường học năm học 2016 - 2017.

Đã có 123 đồng chí cán bộ, công chức, đảng viên cấp huyện và cơ sở tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; 224 bí thư, phó bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ thôn, bản, tổ dân phố tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ mở 3 lớp đối tượng kết nạp Đảng cho 252 quần chúng ưu tú; 4 lớp đảng viên mới cho 298 đảng viên dự bị và nâng lên sơ cấp lý luận chính trị cho 245 đồng chí; kết nạp Đảng cho 283 quần chúng ưu tú, vượt 41,5% chỉ tiêu nghị quyết; xóa tên khỏi danh sách đảng viên 18 trường hợp do vi phạm Điều lệ Đảng.

Đối với công tác kiểm tra Đảng, đã xây dựng và triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp” giai đoạn 2016 – 2020; kiện toàn Bộ phận Thường trực, Tổ giúp việc Bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tổ chức kiểm tra các chi bộ, đảng bộ cơ sở về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) theo kế hoạch.

Thực hiện nghiêm túc Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016, cấp ủy các cấp kiểm tra 57 tổ chức Đảng và 101 đảng viên; giám sát chuyên đề 32 tổ chức Đảng cấp dưới và 59 đảng viên.

Toàn Đảng bộ kiểm tra 16 tổ chức Đảng về thu, chi tài chính của cấp ủy cấp dưới (trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 03 tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 16 tổ chức Đảng); kiểm tra 45 tổ chức Đảng và 2.619 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí (trong đó, cấp huyện kiểm tra đối với 16 tổ chức Đảng).

Qua kiểm tra, có 4 tổ chức Đảng thu chưa đúng tỷ lệ theo quy định, yêu cầu truy thu số tiền đảng viên nộp thiếu đảng phí 21,247 triệu đồng, thoái thu đảng phí nộp thừa 3,827 triệu đồng. Toàn Đảng bộ xử lý kỷ luật 22 đảng viên do Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thực hiện.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2017, Đảng bộ Lục Yên tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, bám sát chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy Yên Bái và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ huyện, tập trung thực hiện đạt kết quả cao Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nhằm không ngừng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, lãnh đạo thắng lợi toàn diện mục tiêu phát triển kinh tế  - xã hội.

Lê Phiên

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group