Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Đầu tư
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Xây dựng Đảng
Thấm nhuần từ nhận thức đến hành động
Cập nhật: Thứ hai, 3/4/2017 | 6:56:14 AM Google Twitter
YBĐT -  Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh; cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Bí thư Huyện ủy Trấn Yên (thứ hai bên phải) cùng lãnh đạo xã Báo Đáp trao đổi với lãnh đạo Nhà máy Chế biến GRAPHITE Yên Bái đóng chân tại địa phương.

Quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Trấn Yên đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng thấm nhuần trong tư tưởng, nhận thức và đi vào cuộc sống, thiết thực với mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xung quanh vấn đề này, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã cuộc trao đổi với đồng chí Lê Hồng Giang - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trấn Yên. Dưới đây là nội dung cuộc trao đổi:

P.V: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ” là nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, được cụ thể hóa từ nhiệm vụ thứ nhất trong sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII xác định. Xin đồng chí cho biết, tại Đảng bộ huyện Trấn Yên, Nghị quyết này đang được triển khai thực hiện như thế nào?

Đồng chí Lê Hồng Giang: Đảng bộ huyện xác định rất rõ nhiệm vụ cần làm trước mắt là phải nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Thông qua đó, để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Huyện ủy đã ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW.

Việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết phải được thực hiện nghiêm túc ở tất cả các cấp, theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra, với tỷ lệ cán bộ chủ chốt của huyện tham gia học tập là 100%; tỷ lệ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang tại các chi, đảng bộ khối cơ quan là 100%... Tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên các đoàn thể là 76%. Một số đơn vị có tỷ lệ học tập đạt cao như Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, Đảng bộ xã Việt Thành, Báo Đáp, Hưng Khánh, Bảo Hưng, Vân Hội…

Để việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW trở thành việc làm thường xuyên trong các chi, đảng bộ, các cơ quan đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 07-HD/HU, trong đó xác định nội dung, cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị và tổ chức ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) giữa đảng viên với chi bộ.

Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã xây dựng kế hoạch cá nhân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 sát với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị; trách nhiệm của cá nhân gắn với chức trách, nhiệm vụ được phân công, giao phó. 100% đảng viên ký cam kết với chi bộ thực hiện có hiệu quả các nội dung theo kế hoạch đã xây dựng.

Năm 2016, việc sinh hoạt chi bộ chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW được tiến hành đồng thời vào tháng 4 và tháng 8 trong toàn Đảng bộ huyện. Trong đó, tập trung làm rõ kết quả thực hiện theo kế hoạch tập thể, cá nhân; chỉ rõ những việc đã làm tốt và những hạn chế, thiếu sót, những việc chưa làm được, những việc cần rút kinh nghiệm...

Thực tế, từ quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn Đảng bộ huyện.

Bước đầu thực hiện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo như: Đảng bộ xã Báo Đáp, Đảng bộ xã Bảo Hưng, Đảng bộ Chi cục Thuế, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện...; các cá nhân tiêu biểu như đồng chí Lê Thị Lụa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Việt Thành; Lê Đức Bắc - Bí thư Đảng ủy xã Minh Quân; Trần Thị Hoàn Liên - Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện; Triệu Thị Bích Liệu - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện...

P.V: So với các nghị quyết về xây dựng Đảng trước đây, lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống, với 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Điều đó thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Đảng bộ Trấn Yên đã có những giải pháp gì để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Hồng Giang: Một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Đảng bộ huyện đặt ra đối với cấp ủy từ huyện đến cơ sở, đó là tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên về thực hiện nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục làm rõ và cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Đổi mới phong cách lãnh đạo; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong từng lĩnh vực, nhiệm vụ giữa tập thể với cá nhân.

Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh; cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Đặc biệt là, rà soát, xác định những những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện trong giai đoạn hiện nay cũng như lâu dài. Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc đảm bảo phù hợp với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng Đảng đang được triển khai thực hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác phong công tác; tăng cường giám sát, quản lý đảng viên ở chi bộ, nơi cư trú; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên; thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Từ đó, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn.

Đối với chính quyền từ huyện đến cơ sở; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể thành viên: tăng cường phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chủ động phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện".

Tập trung cải cách thủ tục hành chính, một cửa liên thông, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, nhất là những vấn đề có liên quan đến giải phóng mặt bằng; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và đồng thuận với các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện thanh tra công vụ, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ hạn chế năng lực, sách nhiễu, tham nhũng. Rà soát, xác định những những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn; từ đó, xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Phạm Minh (thực hiện)

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group