Thành ủy Yên Bái: Nhân rộng các mô hình, điển hình thực hiện Chỉ thị 05

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/4/2018 | 7:22:09 AM

YBĐT - Thời gian qua, Thành ủy Yên Bái đã tập trung lãnh, chỉ đạo và nỗ lực thực hiện việc xây dựng các mô hình, điển hình thực hiện Chỉ thị 05.

Theo đó, Thành ủy đã cụ thể hóa Chỉ thị 05 bằng nhiều việc làm thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Năm 2017, Thành ủy Yên Bái tập trung chỉ đạo toàn Đảng bộ tập trung vào học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.
 
Tổ chức quán triệt nội dung, ý nghĩa của Chỉ thị 05; mục đích, đối tượng, tiêu chí lựa chọn để xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05; triển khai xây dựng mô hình theo các tiêu chí đã xác định, tổ chức ký cam kết thực hiện trong các chi bộ, đơn vị, giữa cá nhân với tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; phân công nhiệm vụ cho các đảng viên, các đoàn thể, tổ chức, cá nhân, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; đánh giá kết quả thực hiện mô hình, điển hình tiên tiến theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm báo cáo tiến độ thực hiện…
 
Trên cơ sở đó, các cấp ủy, đơn vị đã có nhận thức sâu sắc về việc lựa chọn xây dựng mô hình, chủ động lựa chọn để xây dựng mô hình. Các mô hình được xây dựng đều bám sát các nội dung, tiêu chí về tập thể điển hình tiên tiến, cá nhân điển hình tiên tiến do Thành ủy hướng dẫn. Toàn thành phố đã đăng ký xây dựng 18 mô hình, điển hình tiên tiến; 117 tập thể, cá nhân mô hình tiên tiến cấp thành phố và cơ sở để triển khai thực hiện. 

Các phòng, ban, đoàn thể thành phố đã triển khai trong cán bộ, đảng viên thực hiện mô hình điểm thực hiện Chỉ thị 05 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

Các đảng bộ xã, phường lựa chọn các chi bộ xây dựng mô hình điểm, tập trung vào việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới; một số mô hình điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; điển hình trong sản xuất, kinh doanh…
 
Bên cạnh đó, xây dựng một số mô hình điểm tập trung giải quyết những vấn đề còn nổi cộm, bức xúc trong nhân dân như: giữ gìn trật tự an toàn giao thông, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa các điểm nóng về tệ nạn xã hội, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... 

Về xây dựng nông thôn mới, các mô hình điểm tập trung vận động nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí, tham gia tích cực vào việc làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa…
 
Qua kiểm tra, đánh giá 18 mô hình điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05 đã có 15/18 mô hình đạt kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tuy nhiên, một vài đơn vị vẫn còn lúng túng trong lựa chọn nội dung đăng ký mô hình, chưa nắm rõ nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện, chưa xây dựng được kế hoạch cụ thể để triển khai.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng mô hình, điển hình thực hiện Chỉ thị 05, Thành ủy sẽ tập trung làm tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05; tập trung nâng cao ý thức tự giác, gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu.
 
Cùng đó, Thành ủy tăng cường chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bám sát kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị; triển khai kiểm tra, rà soát, đánh giá rút kinh nghiệm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05.

Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng các đơn vị tiêu biểu và tuyên dương, nhân rộng; tăng cường thông tin tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05; tiếp tục chỉ đạo rà soát xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức, công vụ, đạo đức nghề nghiệp của các cơ quan, đơn vị; định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm về tình hình, kết quả thực hiện quy định của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
 
Mai Linh

  •  
Các tin khác
Đảng viên Chi bộ thôn Núi Vì trao đổi nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại cơ sở.

Một trong những nội dung sinh hoạt Chi bộ tại thôn Núi Vì, xã Hưng Khánh đi vào thực tiễn hiệu quả nhất chính là việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bước đầu tiếp cận với cây dâu tằm

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ  tỉnh (thứ ba bên trái) trao đổi với cán bộ Hội vùng cao về công tác phát triển Đảng trong hội viên.

Để hoàn thành mục tiêu kết nạp 9.000 đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và đề ra chỉ tiêu phấn đấu cho toàn Đảng bộ mỗi năm kết nạp từ 1.800 đảng viên trở lên.

Lãnh đạo xã Bạch Hà, huyện Yên Bình luôn sâu sát quần chúng nhân dân để tuyên truyền, vận động và tìm nguồn phát triển Đảng.

Để hoàn thành kế hoạch kết nạp 9.000 đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và đề ra chỉ tiêu phấn đấu cho toàn Đảng bộ mỗi năm kết nạp từ 1.800 đảng viên trở lên.

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái xây dựng chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, kế hoạch rèn luyện, học tập cụ thể gắn với nhiệm vụ được phân công.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục