HĐND huyện Văn Chấn: Chuyển biến mạnh về chất lượng

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/7/2018 | 7:57:06 AM

YBĐT - Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, từ năm 2016, huyện Văn Chấn đã đưa vào triển khai, thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Các hoạt động của HĐND, MTTQ huyện luôn sâu sát cơ sở, động viên nhân dân.
Các hoạt động của HĐND, MTTQ huyện luôn sâu sát cơ sở, động viên nhân dân.

Để thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngay đầu năm 2016, huyện đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai tập huấn đến cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan cấp huyện, cấp xã. Phòng Tư pháp huyện cũng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức tuyên truyền lồng ghép với các nội dung tuyên truyền về Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự…

Qua đó, năm 2016, huyện đã tổ chức tuyên truyền 646 cuộc cho trên 29.070 lượt người tham dự; năm 2017, tuyên truyền 1.915 cuộc với 92.337 lượt tham gia... Riêng quý I/2018, huyện phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức tuyên truyền cho 5 xã: Sơn A, Gia Hội, Nậm Lành, Sơn Thịnh, Phúc Sơn với 175 lượt người tham gia…
 
Đồng thời, Văn Chấn còn chủ động tập trung sắp xếp cơ cấu, tổ chức của Thường trực HĐND, các ban và tổ đại biểu của HĐND huyện với số lượng phù hợp đáp ứng với chức năng, nhiệm vụ của HĐND hiện nay. Cũng căn cứ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, huyện đã thực hiện đúng theo quy định về số lượng, cơ cấu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch thành viên UBND bảo đảm cho hoạt động của UBND trên tất cả các lĩnh vực.

Sau 3 năm thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay đã đạt được kết quả cao. Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện tổ chức thành công 3 kỳ họp HĐND huyện và ban hành 27 nghị quyết như: bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện theo luật định; đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện…
 
Các nghị quyết cơ bản thực hiện đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và được UBND huyện, các đơn vị liên quan cụ thể hóa bằng nhiều hình thức trên nhiều lĩnh vực phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh và được triển khai có hiệu quả, thiết thực đi vào cuộc sống.
 
Hoạt động giám sát tại kỳ họp, giám sát giữa hai kỳ họp, hình thức và nội dung giám sát như: Thường trực HĐND huyện chỉ đạo các ban HĐND tập trung giám sát trên các báo cáo, văn bản và đi kiểm tra thực tế; giám sát việc triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội; giám sát việc cho vay các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tại các xã; giám sát việc giải quyết và trả lời nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các xã; giám sát công tác cải cách hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và các đơn vị liên quan; giám sát công tác triển khai thực hiện thi hành án tại các cơ quan tư pháp.
 
Song song với đó, Thường trực HĐND huyện còn phối hợp cùng với các ban HĐND tỉnh tiến hành khảo sát, giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND về kinh tế - xã hội, việc triển khai thực hiện công tác trồng rừng trên địa bàn các huyện; giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn…; kịp thời có ý kiến với UBND tỉnh, các ngành chức năng tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, đơn vị, góp phần đánh giá tình tình hình kinh tế - xã hội hàng năm sát với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các cơ quan chuyên môn được duy trì, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác của HĐND; thường xuyên giữ mối quan hệ với các tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện trong hoạt động tiếp xúc cử tri. Công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả hơn.

Khó khăn nhất hiện nay của huyện Văn Chấn chính là trình độ, năng lực, trách nhiệm và chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND, đặc biệt là đại biểu chuyên trách còn nhiều hạn chế.
 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã quy định rõ ràng, cụ thể về tiêu chuẩn đại biểu song thực tế ngoài việc bảo đảm các tiêu chuẩn đại biểu, còn phải giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa cơ cấu và chất lượng đại biểu. Phải làm sao vừa bảo đảm cơ cấu, thành phần hợp lý vừa bảo đảm chất lượng đại biểu - đó là yêu cầu khách quan, cần thiết, quyết định tính chất và chất lượng hoạt động của HĐND.
 
Chính vì vậy, huyện Văn Chấn có ý kiến về cơ chế chính sách đặc thù cho đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách để thu hút người có trình độ, năng lực vào làm việc nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động HĐND.

Với những cách làm và giải pháp thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ở cấp huyện và các xã thị trấn, 3 năm qua, huyện Văn Chấn đã tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm việc tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy quyền dân chủ trực tiếp, gián tiếp của nhân dân ở địa phương, góp phần vào đổi mới quản lý Nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
 
Ngày 19/6/2015, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Luật này đã cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 và các chủ trương, định hướng của Đảng về chính quyền địa phương.
 
Đồng thời, kế thừa những nội dung hợp lý và sửa đổi, bổ sung các bất cập, vướng mắc trong 12 năm thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003. Luật gồm 8 chương và 143 điều, tăng 2 chương và 3 điều so với Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.

Ngọc Sơn

  •  
Các tin khác
Các đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 08 về Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 tại Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề).

Từ Kỳ họp thứ 10 đến Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua 41 nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết về bầu cử, kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND tỉnh; 3 nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh, kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2019, xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; 31 nghị quyết khác về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với phương châm “Mỗi hội viên cựu chiến binh (CCB) là một chiến sỹ trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) – an toàn giao thông (ATGT)”, các cấp Hội CCB thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động phối hợp với lực lượng công an các xã, phường thành lập tổ tuần tra bảo vệ ANTT; xây dựng và nhân rộng mô hình chi hội CCB tự quản về ANTT ở các khu dân cư, đặc biệt là mô hình chi hội CCB tự quản ANTT-ATGT.

Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Đến nay, 9/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Yên Bái đã hoàn thành tốt việc tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Xuân Ái.

Với việc cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sát thực tế, Đảng bộ huyện Văn Yên đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục