Yên Bình chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/1/2019 | 8:08:26 AM

YênBái -

Năm 2018, Đảng bộ huyện đã kết nạp 187 đảng viên mới, vượt 10% chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, đảng viên dân tộc ít người là 78 đồng chí, chiếm 41,7%; đảng viên trong lực lượng đoàn thanh niên là 127 đồng chí chiếm  68%; đảng viên nữ là 98 đồng chí, chiếm 52,4%.  


Lãnh đạo ban chi ủy các khu dân cư thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình trao đổi về nguồn phát triển Đảng ở tổ dân phố, cụm dân cư.
(Ảnh: Thanh Hương)
Lãnh đạo ban chi ủy các khu dân cư thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình trao đổi về nguồn phát triển Đảng ở tổ dân phố, cụm dân cư. (Ảnh: Thanh Hương)

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội ở cơ sở, Đảng bộ huyện Yên Bình chú trọng quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Ðổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Ðảng ở cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch công tác hàng năm của cấp ủy. 

Xác định nhiệm vụ xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ là then chốt, công tác cán bộ là một trong ba khâu đột phá trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ huyện, hàng năm, Đảng bộ xây dựng chương trình làm việc để cụ thể hóa, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; duy trì 26 tổ công tác phụ trách xã, thị trấn trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc và tham gia sinh hoạt ở cơ sở. Kịp thời củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng. Cụ thể, giải thể 1 chi bộ cơ sở, 43 chi bộ trường tiểu học và THCS, thành lập mới 21 chi bộ trường học, 3 đảng bộ, chi bộ cơ sở.

 Đến nay, Đảng bộ huyện có 53 đảng bộ, chi bộ cơ sở gồm 33 đảng bộ, 20 chi bộ, giảm 2 chi bộ với hơn 5.900 đảng viên sinh hoạt tại 385 chi bộ trực thuộc (giảm 28 chi bộ so với đầu nhiệm kỳ do sáp nhập và thành lập mới). 

Thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của tỉnh, hoàn thành các đề án hợp nhất một số cơ quan, đơn vị của huyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII và chỉ đạo của Tỉnh ủy, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt và thực hiện theo lộ trình, với 31 cơ quan, đơn vị, giảm được 6 đầu mối so với đầu nhiệm kỳ. Kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ huyện đến cơ sở. 

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã thực hiện bổ nhiệm 37 người, điều động bổ nhiệm 27 người; bổ nhiệm lại 16 người; giới thiệu ứng cử 230 lượt cán bộ để bầu giữ các chức vụ; luân chuyển cán bộ đối với 36 người. 

Bên cạnh đó, Đảng bộ chú trọng thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Nghị quyết số 31 - NQ/TU, Nghị quyết số 32 - NQ/TU, ngày 29/10/2016 của Tỉnh ủy, Huyện ủy đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Trong hơn 2 năm qua, đã cử 8 cán bộ đi đào tạo chuyên môn thạc sỹ, 28 cán bộ đi đào tạo chuyên môn đại học, cao đẳng; 15 cán bộ đi học cao cấp chính trị, trên 230 cán bộ đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị; gần 200 đảng viên đào tạo sơ cấp lý luận chính trị, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp huyện, cấp cơ sở. 

Đến nay, 100% các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 100% có trình độ trung cấp chính trị trở lên, trong đó, 89,2% có trình độ cao cấp; 77,1% cán bộ chủ chốt cấp xã vùng thấp, 53,3% xã vùng cao có trình độ chuyên môn đại học trở lên, 100% có trình độ trung cấp chính trị trở lên; 100% cán bộ đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3 được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, trên 60% cấp ủy viên cơ sở, bí thư chi bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng...

Với mục tiêu làm tốt công tác phát triển đảng viên là tiền đề để xây dựng và củng cố tổ chức Đảng; trong đó, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển của Đảng, Huyện ủy Yên Bình đặc biệt quan tâm chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. 

Bình quân mỗi năm, Đảng bộ huyện Yên Bình kết nạp từ 170 đến 180 quần chúng ưu tú vào Đảng. Riêng năm 2018, Đảng bộ huyện đã kết nạp 187 đảng viên mới, vượt 10% chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, đảng viên dân tộc ít người là 78 đồng chí, chiếm 41,7%; đảng viên trong lực lượng đoàn thanh niên là 127 đồng chí chiếm  68%; đảng viên nữ là 98 đồng chí chiếm 52,4%. 

Tính chung từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức được 7 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 645 quần chúng ưu tú; kết nạp được 510 đảng viên mới (bình quân mỗi năm kết nạp trên 190 đảng viên), trong đó, có 41 đảng viên mới kết nạp là dân quân tự vệ, vượt mục tiêu Đại hội. 

Đảng bộ huyện thực sự coi trọng việc đổi mới và thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, các quy định về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. 

Qua công tác kiểm tra, giám sát, đã phát hiện và xử lý kỷ luật 2 tổ chức đảng, 37 đảng viên vi phạm. Việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, có tác dụng giáo dục phòng ngừa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. 

Thực sự coi trọng vị trí then chốt của công tác xây dựng Ðảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng kết hợp chặt chẽ với thực hiện xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở vững mạnh với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư đảng bộ, chi bộ, người đứng đầu và các cấp ủy viên.

Đảng bộ huyện chú trọng, sát sao chỉ đạo, kiểm tra đưa nội dung thực hiện Nghị quyết  Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05 vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. 

Qua đó, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng 168 mô hình tập thể và 312 mô hình cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo lời Bác. 

Trong đó, có 25 mô hình tập thể và 5 mô hình cá nhân cấp huyện; lựa chọn đăng ký với tỉnh 20 mô hình tập thể, 5 mô hình cá nhân. Huyện ủy Yên Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với tuyên dương 25 tập thể và 39 cá nhân điển hình tiên tiến. 

Thực tế, với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ huyện Yên Bình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, 15 chỉ tiêu có khả năng hoàn thành đạt và vượt; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hàng năm trung bình đạt trên 80%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%... 

Đây là tiền đề để Đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra.

Minh Thúy

Tags Yên Bình chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng

  •  
Các tin khác
Các địa phương trong huyện sôi nổi tổ chức các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú cho Đảng.

Một trong những giải pháp hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển Đảng ở nông thôn mà nhiều địa phương ở huyện Yên Bình đã vận dụng đó là làm thay đổi nhận thức của quần chúng, tăng trách nhiệm của cấp ủy.

Lãnh đạo xã Minh Tiến và thôn Quang Minh kiểm tra tuyến đường mới bê tông hóa ra khu sản xuất thuộc thôn Quang Minh.

Cùng với vận động nhân dân tích cực tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn, Minh Tiến đang xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Chi bộ 2 Đỗ Xuân Túc trao đổi với lãnh đạo các chi bộ trong Đảng ủy phường Pú Trạng về cách tổ chức hội nghị chuyên đề.

Là bí thư chi bộ cơ sở nhưng ông thường xuyên được Đảng ủy phường tín nhiệm giúp Đảng ủy làm "báo cáo viên” trao đổi kinh nghiệm công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề với các chi bộ khác. Người "Bí thư chuyên đề" đặc biệt này chính là ông Đỗ Xuân Túc - Bí thư Chi bộ 2, Đảng bộ phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ.

Một vườn cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Hưng Thịnh.

Đảng ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên tích cực đưa những cây, con giống có giá trị kinh tế cao như: quế, bưởi, cam, quýt, chanh tứ thời, dưa bao tử vào sản xuất và tích cực phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục