Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Yên Bình (20/6/1947- 20/6/2019)

Đảng bộ Yên Bình gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/6/2019 | 8:06:15 AM

YênBái - Với 6.147 đảng viên sinh hoạt tại 51 chi, đảng bộ cơ sở, nhằm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cả trước mắt và lâu dài, Đảng bộ huyện Yên Bình luôn gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ phát triển kinh tế và xây dựng Đảng một cách chiến lược.

Nghề nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập cao.
Nghề nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập cao.

Đồng chí Đoàn Hữu Phung - Bí thư Huyện ủy Yên Bình cho biết, Huyện ủy Yên Bình đã chỉ đạo 100% chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn thường xuyên làm tốt công tác khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở, từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện sát hợp với tình hình thực tiễn địa phương. 

"Từ sau Đại hội khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình và cấp ủy các cấp đã 3 lần điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc; duy trì 26 tổ công tác phụ trách xã, thị trấn trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc và tham gia sinh hoạt tại cơ sở. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên” - Bí thư Phung thông tin. 

Đảng bộ đã có nhiều đổi mới trong việc nâng cao chất lượng học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Chính trị, của tỉnh về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; Quy định về cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Coi trọng lãnh đạo thể chế hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành kế hoạch, chương trình hành động của địa phương theo hướng có trọng tâm, trọng điểm để nhanh chóng đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống. 

Trong quá trình lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác sơ, tổng kết nhằm giúp cấp ủy đánh giá đúng kết quả cũng như những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm để có biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. 

Làm tốt công tác dự báo tình hình, kịp thời thông tin có định hướng của Đảng cho cán bộ, đảng viên gắn với việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và học tập lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, kỹ năng lãnh đạo, giải quyết các tình huống xảy ra ở cơ sở. 

Gắn triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. 

Chú trọng củng cố xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong các cấp ủy, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, duy trì và thực hiện thường xuyên liên tục việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, chế độ, nề nếp, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, trọng tâm là nguyên tắc tập trung dân chủ đối với cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở. 

Từ đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cấp ủy cũng như mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đặc biệt, nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đổi mới. 

Một mặt, Huyện ủy Yên Bình đã chỉ đạo làm tốt việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức Đảng trong các cơ quan, đơn vị, xã thị trấn theo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn địa phương. Mặt khác, kịp thời củng cố đội ngũ cán bộ cấp ủy, lãnh đạo quản lý từ huyện đến cơ sở theo phân cấp quản lý tổ chức cán bộ. Mạnh dạn thay thế những cán bộ trong hệ thống chính trị vi phạm Điều lệ Đảng, yếu về năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ. 

Tăng cường luân chuyển cán bộ có biểu hiện trì trệ, trình độ năng lực không đáp ứng yêu cầu đặt ra. Chăm lo kết nạp đảng viên, nhất là những địa bàn, đơn vị chưa có tổ chức đảng, đảng viên cả về số lượng và chất lượng, gắn công tác phát triển với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. 

Đặc biệt, chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng đoàn viên thanh niên, đối tượng là nữ, dân tộc thiểu số, lực lượng dân quân tự vệ, trong các doanh nghiệp và các chi bộ ít đảng viên. Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trung bình mỗi năm, Đảng bộ huyện kết nạp được từ 190 đảng viên mới trở lên, riêng 5 tháng đầu năm 2019, kết nạp được gần 100 đảng viên. 

Nội dung sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ cũng thường xuyên được đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng và tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề. 

Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được Đảng bộ huyện Yên Bình xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng có vị trí đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tích cực, chủ động thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. 

Trong đó, ủy ban kiểm tra phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy các cấp kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. 

Cụ thể trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp của huyện đã tiến hành kiểm tra đối với 42 tổ chức Đảng cấp dưới và 33 đảng viên. 

Trong đó, cấp ủy huyện kiểm tra 8 tổ chức Đảng và 33 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 5 tổ chức Đảng; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức Đảng, 9 đảng viên... 

Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 18 đảng viên vi phạm. Việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định, có tác dụng giáo dục phòng ngừa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Lãnh đạo huyện Yên Bình trao đổi với các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Yên Bình lần thứ III, năm 2019.  

Bên cạnh đó, việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm cũng luôn được Đảng bộ huyện Yên Bình thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, cơ bản khắc phục tình trạng né tránh, nể nang trong đánh giá cán bộ. Năm 2018, qua phân xếp loại, 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm trên 21%. 

Chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là động lực quan trọng để Đảng bộ huyện Yên Bình lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. 

Đến thời điểm này, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đã cơ bản thực hiện hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt cao so với mục tiêu Đại hội. 

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh theo hướng tích cực; từng bước hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả và phát triển vùng chăn nuôi hàng hóa tập trung. Một số sản phẩm nông nghiệp của huyện tiếp tục khẳng định thương hiệu và phát huy giá trị kinh tế đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân như: bưởi Đại Minh, gạo Bạch Hà, cá hồ Thác Bà. 

Các ngành nghề sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh cả về số lượng và quy mô sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp năm 2018 của huyện đạt trên 2.550 tỷ đồng và dự ước năm 2019 đạt 3.200 tỷ đồng. 

Đặc biệt, công tác thu ngân sách tiếp tục có nhiều khởi sắc. Năm 2019, huyện được tỉnh giao thu ngân sách trên địa bàn là 201 tỷ đồng và huyện đặt ra chỉ tiêu phấn đấu 240 tỷ đồng. Kết quả đến trung tuần tháng 6/2019, toàn huyện thu được 93,1 tỷ đồng, bằng 46,4% dự toán tỉnh giao. Chương trình kiên cố hóa đường giao thông nông thôn được triển khai sôi nổi tại 26 xã, thị trấn. 

Tổng số 56 danh mục công trình giao thông được triển khai thực hiện trong 5 tháng đầu năm 2019 với chiều dài trên 19,3 km đường giao thông được bê tông hóa, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ở các vùng quê ngày càng khởi sắc. 

Gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ phát triển kinh tế và xây dựng Đảng một cách chiến lược sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Yên Bình lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020, đưa Yên Bình trở thành huyện phát triển toàn diện.

Kiều Mười 

Tags Yên Bình xây dựng Đảng quy chế làm việc tổ công tác

  •  
Các tin khác

Đến ngày 15/1, toàn huyện Mù Cang Chải đã có 10/19 đảng bộ trực thuộc tổ chức xong đại hội chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu trong cuộc giám sát chuyên đề đối với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2019.

Xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) nói chung và KTGS chuyên đề nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP), những năm qua, đặc biệt là năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tăng cường đẩy mạnh công tác tham mưu, giúp Tỉnh ủy tổ chức các cuộc KTGS chuyên đề trong lĩnh vực nội chính, PCTN và CCTP đạt được nhiều kết quả tích cực.

Quang cảnh Đại hội chi bộ thôn 5, xã Hòa Cuông.

Ngay sau khi có Kế hoạch số 146 của Huyện ủy Trấn Yên, Đảng bộ xã Hòa Cuông xây dựng Kế hoạch số 57 để cụ thể hóa việc tổ chức triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội; đồng thời, khẩn trương chuẩn bị về mọi mặt theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Lễ ra mắt Chi bộ Công ty cổ phần Sứ cách điện Việt Nam.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong công nhân lao động thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục