Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020)

Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/7/2020 | 7:59:05 AM

YênBái - Chúng ta vẫn đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ, như chệch hướng xã hội chủ nghĩa; sự tụt hậu xa hơn về kinh tế; nạn tham nhũng, lãng phí; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên...

Dù trải qua nhiều khó khăn, thách thức, song mỗi cán bộ ngành tuyên giáo luôn quyết tâm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, phấn đấu đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc tới đích cuối cùng, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: "Ngành tuyên giáo phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Đấy chính là nền tảng tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường đã đi, tuyệt đối không dao động, mơ hồ... Đó là để tất cả chúng ta phải kiên định con đường đi lên dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Công tác tư tưởng là một bộ phận cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Thời gian qua, chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng được nâng lên rõ rệt. 

Công tác tư tưởng được coi trọng, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tích cực đổi mới về nội dung và phương pháp học tập, tuyên truyền, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ tăng lên. 

Dù vậy, chúng ta vẫn đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ, như chệch hướng xã hội chủ nghĩa; sự tụt hậu xa hơn về kinh tế; nạn tham nhũng, lãng phí; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; sự phân cực giàu nghèo; tình trạng ô nhiễm môi trường... 

Yêu cầu đặt ra thời gian tới, là cần tập trung thực hiện có hiệu quả những giải pháp sau:

Thứ nhất, công tác tư tưởng phải đi trước một bước, không ngừng đổi mới để phù hợp với những điều kiện cụ thể của hoàn cảnh, đối tượng, nâng cao hiệu quả, phục vụ cho sự nghiệp chung của cách mạng. 

Thứ hai, công tác tư tưởng chú trọng mục tiêu tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. 

Thứ ba, công tác tư tưởng chú trọng mục tiêu góp phần quan trọng trong việc thực hiện xây dựng Đảng. Cần đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị; tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên nói chung và những cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành nói riêng, gắn thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết, quy định của Đảng. 

Thứ tư, công tác nghiên cứu lý luận phải được thực hiện song hành với công tác tổng kết thực tiễn; kết quả nghiên cứu lý luận phải gắn với thực tiễn, cung cấp các luận cứ khoa học cho thực tiễn xây dựng đất nước, bổ sung và phát triển đường lối đổi mới của Đảng.

Thứ năm, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; coi trọng cả "xây” và "chống”, việc tuyên truyền, giáo dục ý thức, nâng cao cảnh giác cách mạng phải gắn với nhận diện và vạch trần các thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, hành động "diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải thực hiện trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam trong thời đại ngày nay, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị… 

Thứ sáu, công tác tư tưởng chú trọng mục tiêu trực tiếp góp phần xây dựng con người trong thời đại mới. 

Thứ bảy, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo vừa "hồng”, vừa "chuyên”, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay. 

Thứ tám, công tác tư tưởng chú trọng đổi mới phương thức hoạt động. Phương thức hoạt động về công tác tư tưởng có vị trí rất lớn trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Việc kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức chính là biện pháp tối ưu đó.

K.T

Các tin khác
Đại hội Chi bộ Trung tâm lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin Khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị cơ sở, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức giao lưu và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Giải quyết hiệu quả những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm là một trong những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Câu lạc bộ giảng viên trẻ của Trường Chính trị tỉnh duy trì sinh hoạt thường xuyên, nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ nhắc nhở cán bộ, giảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội, đưa mạng xã hội trở thành một kênh thông tin quan trọng trong tuyên truyền các đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các gương người tốt, việc tốt, lan tỏa lối sống tích cực, chia sẻ các thông tin chính thống từ các báo, tạp chí, các trang fanpage của Trung ương, của tỉnh.

Công tác nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên luôn được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mù Cang Chải chú trọng.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Huyện ủy Mù Cang Chải luôn chú trọng công tác KTGS, nhất là việc nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục