Yên Bái xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/9/2020 | 7:45:28 AM

YênBái - Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (XDĐHTCT) được Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện vừa có tính toàn diện, đồng bộ vừa có trọng tâm, trọng điểm với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt đạt kết quả quan trọng, tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng đảng.

Thanh niên Yên Bái tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Mai Linh)
Thanh niên Yên Bái tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Mai Linh)

Nhằm XDĐHTCT ngày càng trong sạch, vững mạnh trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch toàn khóa và hàng năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với nội dung thiết thực, phù hợp, quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; triển khai thực hiện nghiêm túc việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm; xác định rõ nội dung trọng tâm, chủ yếu, cụ thể hóa chủ đề học tập, làm theo Bác để tập trung lãnh đạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. 

Theo đó, 100% cơ quan, đơn vị xây dựng, tổ chức thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong các cơ quan, đơn vị; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ký cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”, thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. 

Vai trò nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước trong cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. 

Cùng với việc lựa chọn được 1.908 tập thể, 2.086 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, Đảng bộ tỉnh còn tổ chức được nhiều cuộc thi, chương trình hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tìm hiểu, sáng tác về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo thành các đợt thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo khí thế, tinh thần, động lực mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh đã cơ bản được sắp xếp tinh gọn, giảm mạnh đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm số lượng lãnh đạo và hoạt động hiệu quả hơn. 

Đến nay, toàn tỉnh giảm được 405 đầu mối tổ chức, cơ quan, đơn vị, bằng 25,4% so với năm 2015, vượt 10% mục tiêu trung ương giao; giảm 7 đơn vị hành chính cấp xã và 985 thôn, bản, tổ dân phố; giảm gần 14.000 cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; giảm 12% biên chế công chức, 13% biên chế viên chức so với năm 2015, vượt chỉ tiêu trung ương giao; điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị xã Nghĩa Lộ… 

Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đã tiết kiệm được khoảng 1.355 tỷ đồng, giảm chi phí trực tiếp cho bộ máy từ 75% năm 2015 xuống 55% so với năm 2019; cơ sở vật chất tiết kiệm do giảm điểm trường, phòng học, trụ sở cơ quan khoảng 135 tỷ đồng. 

Công tác cán bộ và đào tạo bồi dưỡng cán bộ có nhiều đổi mới; trong đó, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cấn bộ cấp cơ sở, nhất là ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện gắn kết các khâu đảm bảo chất lượng, liên thông, đồng bộ và khả thi; chất lượng sinh hoạt chi bộ thường xuyên và sinh hoạt chuyên đề được nâng lên… 

Theo đó, tỷ lệ cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh chiếm 74%; số tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trung bình đạt 94,3%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trung bình đạt 89,6%; kết nạp đảng viên mới hàng năm trên 2.100 đồng chí; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được đẩy mạnh; công tác dân vận của hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực… 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Đối với việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, tỉnh đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và công tác chỉ đạo, triển khai của Tỉnh ủy; chỉ đạo chặt chẽ, bài bản, khoa học, sát sao công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. 

Đến ngày 22/7/2020, đã có 12/12 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (xong trước hơn 1 tháng theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 145 của Tỉnh ủy), tạo tiền đề quan trọng tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến về dự kiến thời gian tổ chức và Chương trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. 

Để công tác XDĐHTCT ngày càng trong sạch, vững mạnh, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, ngành, địa phương đã và đang tích cực thực hiện cho bằng được mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 170 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của các cấp ủy; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng…         
                                                          
Ngọc Sơn

Các tin khác
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức giao lưu và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Giải quyết hiệu quả những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm là một trong những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Câu lạc bộ giảng viên trẻ của Trường Chính trị tỉnh duy trì sinh hoạt thường xuyên, nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ nhắc nhở cán bộ, giảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội, đưa mạng xã hội trở thành một kênh thông tin quan trọng trong tuyên truyền các đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các gương người tốt, việc tốt, lan tỏa lối sống tích cực, chia sẻ các thông tin chính thống từ các báo, tạp chí, các trang fanpage của Trung ương, của tỉnh.

Công tác nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên luôn được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mù Cang Chải chú trọng.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Huyện ủy Mù Cang Chải luôn chú trọng công tác KTGS, nhất là việc nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, số lượng đảng viên toàn tỉnh kết nạp hằng năm đạt trên 2.100 đồng chí, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, trong đó 70% đảng viên kết nạp ở tuổi trẻ, 38% đảng viên người dân tộc thiểu số. Đến thời điểm tổ chức đại hội lần thứ XIX, toàn Đảng bộ có trên 57.600 đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục