Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/10/2020 | 8:07:40 AM

YênBái - Giải quyết hiệu quả những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm là một trong những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức giao lưu và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức giao lưu và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo lời Bác, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghiêm túc, sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ.

Một trong những kết quả đạt được là Đảng bộ Khối đã tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, nội dung đột phá. 

Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch, xác định rõ các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu để chỉ đạo thực hiện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn. 

Qua rà soát, kiểm điểm đánh giá nhiệm vụ công tác hàng năm, đã xác định được 51 nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá; cấp cơ sở xác định được 588 nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá. 

Nội dung đột phá, trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các vấn đề: vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; giải quyết dứt điểm, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân; xây dựng, nhân rộng thành công các mô hình, điển hình tiên tiến; xây dựng tác phong làm việc của người cán bộ, lãnh đạo, quản lý nói đi đôi với làm, gần dân, sát thực tiễn, gắn với cơ sở; xây dựng văn hóa ứng xử, tăng cường đoàn kết. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong việc nêu gương, đổi mới phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao thái độ, trách nhiệm trong công việc. Các vấn đề đặt ra sau kiểm điểm hằng năm được tập trung giải quyết. 

Đối với các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã thể hiện tinh thần gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, trong tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt. 

Nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã nâng cao ý thức, trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống; cải tiến lề lối làm việc; dám đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật, đạo đức, lối sống, mất đoàn kết trong nội bộ. 

Qua thực hiện các chuẩn mực đạo đức, quy định nêu gương đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Qua sơ kết, tổng kết phong trào thi đua yêu nước, sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05, có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng; chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. 

Đảng ủy Khối cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai và hướng dẫn cấp ủy cơ sở thực hiện việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ở từng mô hình, điển hình đã đăng ký. 

Hằng năm, có hướng dẫn rà soát bổ sung kế hoạch học tập, làm theo Bác theo từng giai đoạn: giai đoạn 1 (2017 - 2018), Đảng bộ Khối có 347 mô hình, điển hình; giai đoạn 2 (2019 - 2020) có 552 mô hình, điển hình. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối đã tổ chức tuyên dương 62 mô hình, 66 điển hình tiên tiến; có 10 điển hình được các bộ, ngành, Trung ương khen thưởng. 

Năm 2018, Đảng ủy Khối chỉ đạo tổ chức thành công hội thi kể chuyện về những mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp cơ sở, cấp Đảng ủy Khối và lựa chọn thí sinh xuất sắc nhất tham gia hội thi cấp tỉnh. Ngoài ra, đã ban hành cuốn sách giới thiệu các mô hình, điển hình tiên tiến "Học tập và làm theo lời Bác, giai đoạn 2017 - 2019”.

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về các chủ đề học tập, làm theo Bác hằng năm, Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch xác định cụ thể các nội dung trọng tâm, nhiệm vụ chủ yếu trong thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối và các chi, đảng bộ cơ sở. 

Đảng ủy Khối chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở đánh giá việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy kết quả việc đăng ký làm theo là một trong những tiêu chí xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. 

Các chi, đảng bộ, các đoàn thể Khối đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu tại cấp mình đồng thời đề nghị đoàn thể cấp trên và ngành dọc biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thơm

Tags Khối Cơ quan và Doanh nghiệp trách nhiệm tu dưỡng nội dung đột phá nhiệm vụ trọng tâm

Các tin khác
Đường giao thông nông thôn được cứng hóa giúp người dân Nậm Có đi lại thuận lợi.

Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của xã Nậm Có đã xây dựng 21 chỉ tiêu về phát triển, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Lãnh đạo xã Vũ Linh kiểm tra mô hình trồng bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng tại thôn Làng Mấy.

Đảng bộ xã Vũ Linh, huyện Yên Bình có 13 chi bộ trực thuộc (10 chi bộ nông thôn, 2 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ công an xã) với 247 đảng viên.

Tranh minh họa

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” xuất bản năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý về một loại bệnh khá phổ biến liên quan tới khuyết điểm về cách nói và cách viết, tức là bệnh ba hoa.

Lãnh đạo xã Đông Cuông, huyện Văn Yên kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy tại thôn Thác Cái.

Đảng bộ huyện Văn Yên có 48 chi, đảng bộ cơ sở với hơn 7.000 đảng viên. Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) thi hành kỷ luật Đảng đã được Đảng bộ huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục