Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái:

Giám sát tốt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/6/2021 | 7:46:02 AM

YênBái - Việc kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở với tinh thần thẳng thắn, đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra...

Đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu kết luận công tác kiểm tra chuyên đề tại Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh.
Đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu kết luận công tác kiểm tra chuyên đề tại Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh.

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh  Yên Bái (gọi tắt là Đảng bộ Khối) có 80 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 4.924 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ luôn cố gắng thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, tạo chuyển biến tích cực nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Kết quả đó là nhờ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Hiện nay, việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã trở thành nề nếp, đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động với Đảng, Nhà nước, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của cả Đảng bộ Khối. 

Để đạt được kết quả đó, Đảng bộ Khối luôn quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 nghiêm túc, bài bản; quan tâm kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm hằng năm đối với các chi, đảng bộ cơ sở, đoàn thể khối, kịp thời nhắc nhở những cấp ủy, tổ chức đảng chưa làm tốt việc cụ thể hóa thực hiện NQTW4 khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành 5 quyết định thành lập các đoàn công tác dự kiểm điểm do đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn công tác nhằm đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên tại 100% cơ sở Đảng. 

Kết quả kiểm tra 100% cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở sau kiểm điểm hàng năm đã xác định nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục khuyết điểm, hạn chế và xây dựng kế hoạch phân công cấp ủy viên tham mưu chỉ đạo thực hiện và yêu cầu cụ thể về thời gian hoàn thành. 

Theo đó, giai đoạn 2016 - 2021, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 52/80 lượt cơ sở Đảng và 150 lượt cấp ủy viên về thực hiện NQTW4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

Sau kiểm tra, kịp thời uốn nắn, điều chỉnh công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở, giúp cấp ủy cơ sở quan tâm hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện NQTW4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để có kế hoạch khắc phục sửa chữa; xác định đúng bản chất, nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy Khối và cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở.Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động năm 2021. 

Công tác sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với NQTW4 luôn được Đảng ủy Khối và các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc và định kỳ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Từ đó vừa rút ra những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa nhân rộng được các mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến trong học tập và làm theo Bác để biểu dương, khen thưởng kịp thời, góp phần tạo động lực động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong khối thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các chi, đảng bộ cơ sở đã ký cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, trọng tâm là thực hành đạo đức công vụ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Riêng đảng viên Khối doanh nghiệp, việc cam kết thực hiện các chuẩn mực đạo đức còn gắn với xây dựng tiêu chí văn hoá doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh. 

Đảng ủy Khối thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá, cuối năm rút kinh nghiệm kết quả thực hiện. Chỉ đạo, yêu cầu cấp ủy cơ sở lấy kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hàng năm.

Nhằm kiểm tra, giám sát tốt việc thực hiện NQTW4 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối còn chỉ đạo các cấp ủy nghiêm túc đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi, đảng bộ, lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai công tác nhiệm vụ chuyên môn trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. 

Việc kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở với tinh thần thẳng thắn, đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; nghiêm túc nhận diện, kiểm điểm, đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá” trong nội bộ để tự "soi mình” tự phê bình và đấu tranh phê bình. 

Theo đó, căn cứ vào khuyết điểm, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; phân công các đoàn công tác Đảng ủy Khối dự, theo dõi và chỉ đạo kiểm điểm tập thể cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên, nhận xét đánh giá đối với cán bộ theo thẩm quyền.

Do vậy, chất lượng và hiệu quả công tác kiểm điểm hàng năm trong toàn Đảng bộ từng bước đi vào thực chất, tác động tích cực đến nhận thức và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, trước hết là người đứng đầu cấp ủy từ Đảng bộ khối tới các chi, đảng bộ trực thuộc.

Song song với việc nghiêm túc triển khai, thực hiện các quy định, chỉ thị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và thực hiện nhiệm vụ công tác theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối còn cụ thể hóa các nội dung và đưa vào kế hoạch của các chi, đảng bộ, các đoàn thể khối và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với NQTW4 khóa XII. 

Qua đó, không những giúp cho lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thể hiện rõ tinh thần gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và tu dưỡng, rèn luyện mà còn tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao ý thức, trách nhiệm, cải tiến lề lối, tác phong làm việc, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật, gây mất đoàn kết nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thanh Hương

Tags Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII Chỉ thị số 05

Các tin khác

Dư luận có thể nghĩ về trường hợp của bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn theo nhiều cách. Còn cơ quan chức năng thì chỉ có một lý lẽ duy nhất là ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm.

46 đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái.

Ngày 25/10, Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa VI năm 2021 cho 46 đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc.

Lãnh đạo xã Sơn Lương trao quyết định kết nạp Đảng cho các đảng viên mới.

Đảng bộ xã Nậm Mười chủ động tìm nguồn, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng chi bộ; Đảng bộ xã Suối Giàng lựa chọn nguồn tập trung vào nhóm đối tượng trẻ, có trình độ văn hóa, chuyên môn nên đều đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Đó đang phản ánh kết quả chung của Đảng bộ Văn Chấn về phát triển Đảng thời gian qua.

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà các hộ gia đình xã Hòa Cuông (Trấn Yên) được giúp đỡ thoát nghèo theo Kế hoạch 170 của Tỉnh ủy.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (TW4) khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ", Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, kết quả của việc thực hiện Nghị quyết TW4 đã góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng Đảng, giúp chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh toàn diện và vững mạnh tiêu biểu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục