Yên Bái: Bước chuyển biến sau thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/8/2021 | 7:24:59 AM

YênBái - Từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 2.621 tổ chức Đảng, 8.499 đảng viên với 3.759 cấp ủy viên,

Buổi sinh hoạt chuyên đề thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh.
Buổi sinh hoạt chuyên đề thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh.

Xác định rõ tầm quan trọng của việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ là nhiệm vụ quan trọng, phải thực hiện thường xuyên, liên tục để xây dựng Đảng vững mạnh, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Theo đó, Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc xây dựng, ban hành kịp thời chương trình, kế hoạch hành động và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện NQTW4 khóa XII, bảo đảm bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương. Đồng thời, vận dụng, cụ thể hóa sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và điều kiện cụ thể của địa phương. 

Đưa nội dung thực hiện NQTW4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận, đề án chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. 

Chủ động, tích cực triển khai nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện đồng bộ 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh, khắc phục 27 biểu hiện suy thoái theo NQTW4 khóa XII. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tăng cường và nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thông qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đặc biệt là qua việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm.

Kịp thời xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm, giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. 

Cùng với đó, Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc đã chú trọng đưa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQTW4 khóa XII, gắn với kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, coi trọng kiểm tra, giám sát chuyên đề, quan tâm kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm hàng năm đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh. Cán bộ làm công tác kiểm tra xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải trong cuộc họp tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 

Qua đó, kịp thời nhắc nhở những cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị chưa làm tốt việc cụ thể hóa thực hiện NQTW4 khóa XII. Để việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trở thành việc làm thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và NQTW4 khóa XII vào sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ. 

Qua đó, 100% cán bộ, đảng viên ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện NQTW4 khóa XII, Chỉ thị số 05, quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và các quy định khác của Đảng. Đa số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp đã thực hiện tốt nội dung cam kết, nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có chuyển biến, tiến bộ trong việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc và tăng cường mối quan hệ với nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự lan tỏa tích cực tới quần chúng nhân.

Đặc biệt, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các tập thể, cá nhân trong toàn Đảng bộ được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ với phương châm cấp trên, người đứng đầu gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo, bước đầu đã khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. 

Trong kiểm điểm, các tập thể và cá nhân nghiêm túc nhận diện, kiểm điểm, đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá” trong nội bộ để tự "soi mình” tự phê bình và đấu tranh phê bình; dành thời gian thỏa đáng để kiểm điểm sâu sắc từng nội dung, từng cá nhân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều đổi mới, thực hiện nghiêm túc, bài bản việc nhận xét, đánh giá, xếp loại và giao nhiệm vụ hằng năm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, nhận xét, đánh giá, thực hiện việc bỏ phiếu, phân xếp loại cán bộ và thông báo kết quả xếp loại cán bộ tới các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ từng bước đi vào thực chất hơn, tác động tích cực đến nhận thức và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, trước hết là các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh. 

Kết quả, từ khi thực hiện NQTW4 khóa XII đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 2.621 tổ chức Đảng, 8.499 đảng viên với 3.759 cấp ủy viên, trong đó: Tỉnh ủy kiểm tra 54 tổ chức đảng, 319 đảng viên (317 cấp ủy viên); cấp ủy huyện và tương đương kiểm tra 349 tổ chức Đảng, 1.673 đảng viên; các cơ quan tham mưu cấp ủy huyện và tương đương kiểm tra 17 tổ chức Đảng; cấp ủy cơ sở kiểm tra 2.201 tổ chức Đảng, 5.415 đảng viên, chi bộ kiểm tra 1.092 đảng viên. 

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã giám sát chuyên đề 1.675 tổ chức Đảng, 3.298 đảng viên (1.565 cấp ủy viên), trong đó: Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 12 tổ chức Đảng, 98 đảng viên (84 cấp ủy viên); cấp ủy huyện và tương đương giám sát 263 tổ chức Đảng, 644 đảng viên; các cơ quan tham mưu của cấp ủy huyện và tương đương giám sát 95 tổ chức Đảng; cấp ủy cơ sở giám sát 1.314 tổ chức Đảng, 1.817 đảng viên; chi bộ giám sát 659 đảng viên. 

Theo đó, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức Đảng (khiển trách 7, cảnh cáo 5) và 645 đảng viên (khiển trách 473, cảnh cáo 117, cách chức 16, khai trừ 39). Song song với việc ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Tỉnh ủy đã kịp thời rà soát, bổ sung, ban hành các quy định nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng. 

Đồng thời, cho chủ trương để HĐND, UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung ban hành nhiều quy định về chế độ, chính sách, định mức, quy định phân cấp trên các lĩnh vực theo hướng cụ thể, rõ ràng, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện để kịp thời khắc phục những sơ hở trong hệ thống cơ chế, chính sách. 

Đây là yếu tố quan trọng vừa tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân vừa nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và người đứng đầu các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Qua đó, góp phần tích cực vào việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Thanh Hương

Tags Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tự phê bình phê bình

Các tin khác

Dư luận có thể nghĩ về trường hợp của bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn theo nhiều cách. Còn cơ quan chức năng thì chỉ có một lý lẽ duy nhất là ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm.

46 đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái.

Ngày 25/10, Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa VI năm 2021 cho 46 đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc.

Lãnh đạo xã Sơn Lương trao quyết định kết nạp Đảng cho các đảng viên mới.

Đảng bộ xã Nậm Mười chủ động tìm nguồn, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng chi bộ; Đảng bộ xã Suối Giàng lựa chọn nguồn tập trung vào nhóm đối tượng trẻ, có trình độ văn hóa, chuyên môn nên đều đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Đó đang phản ánh kết quả chung của Đảng bộ Văn Chấn về phát triển Đảng thời gian qua.

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà các hộ gia đình xã Hòa Cuông (Trấn Yên) được giúp đỡ thoát nghèo theo Kế hoạch 170 của Tỉnh ủy.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (TW4) khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ", Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, kết quả của việc thực hiện Nghị quyết TW4 đã góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng Đảng, giúp chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh toàn diện và vững mạnh tiêu biểu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục