Tuổi trẻ Yên Bái: Xây dựng Đảng là vinh dự của Đoàn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/9/2021 | 8:53:24 AM

YênBái - Trong nhiều năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chủ động tham mưu về công tác phát triển đảng viên trẻ.

Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên tổ chức sinh hoạt chi bộ tại Khu di tích lịch sử Làng Chiềng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên.
Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên tổ chức sinh hoạt chi bộ tại Khu di tích lịch sử Làng Chiềng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực chỉ đạo các cơ sở Đoàn lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đảm bảo tiến hành chặt chẽ các quy trình theo quy định. 

Việc đánh giá, phân loại đoàn viên được tiến hành định kỳ, kết hợp với phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú xuất sắc trong lao động, học tập, công tác đã góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú và tỷ lệ đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng được duy trì và ổn định. 

Các cơ sở Đoàn đã tổ chức triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, đặc biệt là Phong trào: "Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên được cống hiến và trưởng thành. 

Có thể nói, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục do các cơ sở Đoàn tổ chức đã tác động đến nhiều đối tượng thanh niên, góp phần ổn định tư tưởng, tăng niềm tin của đoàn viên thanh niên đối với sự lãnh đạo của Đảng, giúp đoàn viên thanh niên có nhận thức, giác ngộ sâu sắc về Đảng, có ý chí phấn đấu vươn lên trong lao động, công tác và học tập. 

Số lượng đoàn viên thanh niên có nguyện vọng phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên ngày càng tăng; hình thành lớp đoàn viên thanh niên sống có lý tưởng, động cơ trong sáng, ra sức thi đua thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Các tổ chức cơ sở Đoàn đều tiến hành rà soát đội ngũ đoàn viên để bồi dưỡng kết nạp Đảng; xây dựng và đề xuất chỉ tiêu phát triển Đảng cho từng năm. 

Bên cạnh việc tham mưu, đề xuất của Đoàn thanh niên, các cấp ủy Đảng đã tập trung xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn kết nạp ở mỗi cấp ủy Đảng, chú trọng phát triển đảng viên trong thanh niên, trên địa bàn dân cư được quan tâm đầu tư có những giải pháp cụ thể, giới thiệu những đoàn viên ưu tú, những hạt nhân lòng cốt trong xây dựng tổ chức Đoàn, phân công, giao nhiệm vụ cho đoàn viên, phấn đấu rèn luyện thử thách để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên. 

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm triển khai tập trung sâu vào việc quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; tổ chức bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn thông qua các lớp tập huấn, hội thi dành cho cán bộ Đoàn các cấp; công tác kiểm tra giám sát được duy trì theo quy định; qua đó, đã nắm bắt, đánh giá được tình hình thực tế từ cơ sở. 

Đồng thời, phát hiện, biểu dương những mô hình mới, cách làm sáng tạo để nhân rộng cũng như kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém. Công tác tập hợp đoàn kết được chú trọng thông qua việc tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đoàn - Hội tại các khu vực đặc thù; phát huy tốt vai trò các tổ chức thành viên tập thể của Hội, tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng... 

Đặc biệt, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng được chú trọng thông qua việc triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch kết nạp đảng viên là đoàn viên thanh niên; cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực tổ chức tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng loạt trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. 

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 1.102 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã có 263 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ ngày càng có tiềm năng sức trẻ, có trí thức và năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo, được Đảng và Nhà nước chăm lo, giáo dục, đào tạo đã trưởng thành về nhận thức, phẩm chất nhân cách và được tôi rèn bản lĩnh chính trị vững vàng trong cuộc xây dựng và đổi mới đất nước… 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực tế, công tác xây dựng và phát triển Đảng hiện nay vẫn còn một số hạn chế. Một trong những nguyên nhân chính là: khả năng cụ thể hóa các nội dung, đổi mới phương thức giáo dục của một bộ phận cán bộ cơ sở Đoàn còn hạn chế; trong giáo dục, chưa xác định trọng tâm, thiếu định hướng nâng cao nhận thức chính trị trong từng đối tượng; một bộ phận đoàn viên thiếu chủ động trong công tác rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

Một số nơi còn chạy theo thành tích, chưa quan tâm đến chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; cấp ủy một số nơi chưa chỉ đạo chặt chẽ công tác tạo nguồn, thiếu chủ động trong kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện của đoàn viên ưu tú và vai trò của đảng viên trong công tác giúp đỡ đối tượng Đảng...

Có thể thấy, để nâng cao chất lượng đoàn viên giới thiệu cho Đảng; đồng thời, làm tốt công tác xây dựng và phát triển đảng viên trẻ trong thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp cần quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên; chăm lo xây dựng vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, thật sự là người bạn tin cậy của thanh niên, nơi chia sẻ tâm tư nguyện vọng, dẫn dắt thanh niên vượt qua những khó khăn, bồi dưỡng niềm tin, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với thanh niên.

Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo bước đột phá về công tác tổ chức cán bộ, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình đoàn kết, tập hợp thanh niên; nhân rộng các điển hình thanh niên tiên tiến và làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng nguồn đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng.

Đoàn cơ sở quán triệt đến các bí thư chi đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên thực sự ưu tú hội đủ các điều kiện để được xét kết nạp Đảng; đồng thời, chi đoàn phải tạo môi trường cho quần chúng ưu tú phấn đấu và rèn luyện, cuối năm phải có đánh giá, phân loại, bình xét những đoàn viên thực sự tiêu biểu giới thiệu cho Đảng. 

Các đồng chí bí thư chi đoàn phải nắm vững công tác này thì mới tạo được nguồn cho Đoàn trong việc giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Bên cạnh đó, cần phải chủ động, tích cực hơn trong việc tham mưu cho cấp ủy Đảng phân công đảng viên trực tiếp tham gia và theo dõi hoạt động của Đoàn; giao nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng giúp đỡ đoàn viên trở thành đoàn viên ưu tú, đối tượng Đảng. 

Cùng với đó, Đoàn phải là cầu nối giữa đoàn viên thanh niên với tổ chức Đảng, giúp đỡ đoàn viên thanh niên một cách kịp thời và hiệu quả đồng thời cung cấp đầy đủ, xác thực, khách quan về các đối tượng Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có mối quan hệ biện chứng, có tác động qua lại. Đảng có vững mạnh, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng thì Đoàn mới có điều kiện phát triển thuận lợi và ngược lại, tổ chức Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức sẽ đem lại sức sống, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Vì vậy, công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên là một vấn đề tất yếu, là nhiệm vụ then chốt, đòi hỏi cấp ủy Đảng các địa phương cũng như các cấp bộ Đoàn cần quan tâm đồng bộ, tạo môi trường tốt cho các bạn trẻ được học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, trở thành những đoàn viên ưu tú, sớm được đứng trong đội ngũ của Đảng, để đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.     

Thiên Cầm

Tags Tuổi trẻ Yên Bái xây dựng Đảng đội dự bị tin cậy đoàn viên ưu tú

Các tin khác
Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà các hộ gia đình xã Hòa Cuông (Trấn Yên) được giúp đỡ thoát nghèo theo Kế hoạch 170 của Tỉnh ủy.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (TW4) khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ", Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, kết quả của việc thực hiện Nghị quyết TW4 đã góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng Đảng, giúp chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh toàn diện và vững mạnh tiêu biểu.

Khu trung tâm thành phố Yên Bái. Ảnh: Thanh Miền

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Yên Bái, tập I (1945 - 2020)” do Thành ủy Yên Bái phát hành là một tư liệu quý không chỉ có ý nghĩa đối với cán bộ, đảng viên và người dân nơi đây mà còn có ý nghĩa đối với bạn bè trong và ngoài tỉnh khi muốn tìm hiểu về thành phố Yên Bái nói chung, Đảng bộ thành phố Yên Bái nói riêng.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Minh Tân (giữa) và Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 2 và số 5 trao đổi công tác xây dựng chi bộ kiểu mẫu.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ, trở thành hạt nhân tiêu biểu để nhân rộng trong Đảng bộ thành phố Yên Bái, tháng 1/2021, Đảng ủy phường Minh Tân bắt đầu triển khai xây dựng chi bộ kiểu mẫu (CBKM) theo Quy định số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái.

Năm 2019, nhân dân thôn An Sơn trồng gần 1 km đường hoa ban nối từ thôn Bản Đường vào đến cổng làng và hiện nay đường ban đã phát triển xanh tốt.

Vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên Chi bộ An Sơn gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Đây cũng là một trong những yêu cầu của Chi bộ đối với các đảng viên để thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, ý thức trước nhân dân, vì nhân dân, vì cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục