Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/6/2019 | 7:46:19 AM

YênBái - Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được những kết quả bước đầu, quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Song, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Đảng bộ tỉnh cũng đang đối mặt với sự phá hoại và những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, bôi xấu và chia rẽ khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng, chia rẽ cấp ủy, chính quyền với nhân dân, hòng làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng, làm lung lạc ý chí bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền dẫn đến làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng. 

Vì vậy, các tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ cần đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá”; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân...; đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, hoạt động thực sự hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng trong giai đoạn mới. 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng đã khẳng định, phải tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết, mạnh mẽ, nhằm tạo ra một bước chuyển biến rõ rệt hơn nữa trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ chức chặt chẽ; tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, coi đây là vấn đề sống còn của Đảng, của chế độ. 

Năm 2019 có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; là năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. 

Đặc biệt, cũng là năm đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng bộ qua 74 năm kể từ ngày thành lập (30/6/1945 – 30/6/2019) với việc triển khai quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cùng các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế…  

Bên cạnh những thuận lợi, cơ hội phát triển, cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải có sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu rất cao mới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2019 mà Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy đã đề ra với phương châm "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; cơ bản về đích các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 

Quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác tổ chức xây dựng Đảng, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, luân chuyển, điều động cán bộ hệ thống chính trị theo phân cấp gắn với kế hoạch luân chuyển cán bộ để chuẩn bị một bước về cán bộ cho nhiệm kỳ 2020 – 2025; triển khai hiệu quả các nội dung theo Đề án số 11 của Tỉnh ủy, các nội dung thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII... 

Đặc biệt, cần tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, sẵn sàng cho đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thanh Hương

Tags Yên Bái Đảng bộ tỉnh Đề án số 11 Ctri 144 Nghị quyết số 18 và 19

  •  
Các tin khác

Thực hiện lời dạy của Bác “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, những năm qua cùng với địa phương trong cả nước nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sống. Nhiều địa phương đã lồng ghép phong trào tết trồng cây với việc trồng rừng và bảo vệ rừng.

Ngoài những hoạt động vui xuân, chăm lo về vật chất, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn. Đã thành quy luật, vào dịp cuối năm, tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm… sẽ gia tăng.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình, Yên Bái đang gặp phải không ít khó khăn trong thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt đối với các xã vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục