Đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/10/2020 | 8:01:53 AM

YênBái - Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng là sự kiện đặc biệt quan trọng, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Chính vì vậy, việc đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Đại hội đang thu hút sự quan tâm, tham gia tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội, khẳng định Đảng ta luôn tôn trọng nguyên tắc dân chủ, sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý xây dựng, bởi nhân dân chính là chủ thể trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng. 

Với trách nhiệm cao, hầu hết những ý kiến đã đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII đều đồng tình và đánh giá cao về bố cục, nội dung dự thảo các văn kiện. 

Tại Yên Bái, các cấp ủy, tổ chức Đảng đang bám sát nội dung chỉ đạo, hướng dẫn, gợi ý của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất. 

Trong đó, tập trung lấy ý kiến nhân dân vào những nội dung cơ bản trong dự thảo Báo cáo chính trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm từ 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm từ 2021 - 2030; các quan điểm của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới; những nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách về văn hóa, xã hội; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025… 

Đặc biệt là những nội dung cơ bản về công tác xây dựng Đảng đã thu hút sự quan tâm, góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhằm đánh giá đúng những ưu điểm, thành tựu và hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đã nêu trong dự thảo, nhất là kết quả thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII, tập trung vào 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá.

Tổ chức rộng rãi việc lấy ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng là sự huy động cao nhất, tập trung nhất trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào xây dựng các dự thảo văn kiện, nhằm phát huy cao tính dân chủ trong Đảng và toàn xã hội. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình xây dựng và đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 Thanh Hương

Tags Yên Bái ý kiến đại hội XIII

Các tin khác
Sản xuất bột đá tại Công ty phát triển số 1 TNHH một thành viên Hải - Dương. (Ảnh: Đức Toàn)

Ngay sau thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cùng ra sức thi đua thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 34 của HĐND tỉnh, Chương trình hành động số 02 của UBND tỉnh để tăng tốc, về đích những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống.

Xây dựng “Trường học hạnh phúc” là một trong những hoạt động trọng tâm của ngành giáo dục được phát động triển khai từ năm học 2018 - 2019. Có ba tiêu chí quan trọng để xây dựng nên một “trường học hạnh phúc” đó là, yêu thương, an toàn và tôn trọng. Học sinh chính là đối tượng trung tâm và là chủ nhân của “trường học hạnh phúc”.

Hội viên khuyến học thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái trong ngày hội “Mổ heo đất tiết kiệm khuyến học”.

Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; đa dạng hóa các hình thức vận động, xây dựng quỹ khuyến học theo hướng xã hội hóa, hiệu quả, công khai, minh bạch ở các cấp hội.

Hình thức học trực tuyến thời gian qua đã được áp dụng rộng rãi trong cả nước. Trực tuyến kết hợp với trực tiếp, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã mang lại những hiệu quả to lớn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục