Chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/4/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Chính sánh này được ban hành kèm theo Quyết định số 1322/2007/QĐ-UBND, ngày 4 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Yên Bái.

Chương I
Những quy định chung

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư đối với nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Đối tượng áp dụng: Nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Các dự án đầu tư khai thác khoáng sản, xây dựng công trình thuỷ điện và các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện được hưởng ưu đãi theo quy định của Chính phủ.

Những nội dung không nêu trong Quy định này được thực hiện theo các chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Bảo đảm hỗ trợ đầu tư

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái bố trí vốn ngân sách theo kế hoạch hàng năm và ngân sách huyện, thị xã, thành phố được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân cấp thực hiện những chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư tại tỉnh Yên Bái.

2. Thời gian áp dụng các chính sách ưu đãi và khuyến khích đầu tư của tỉnh Yên Bái là 7 năm, kể từ ngày Quyết định ban hành Quy định này có hiệu lực thi hành.


Chương II
Chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư của tỉnh Yên Bái

Điều 3. Ưu đãi về đơn giá thuê đất, mặt nước

1. ưu đãi về đơn giá thuê đấy: Nhà đầu tư được thuê đất với đơn giá thấp nhất theo giá đấy do UBND tỉnh ban hành cho từng địa bàn hàng năm. Trong trường hợp đơn giá thuê đấy của Chính phủ thấp hơn đơn giá của tỉnh thì nhà đầu tư được hưởng theo quy định của Chính phủ.

2. ưu đãi về mức giá thuê mặt nước: Nhà đầu tư được thuê mặt nước với mức thấp nhất trong khung giá theo quy định hiện hành của Chính phủ

Điều 4. Hỗ trợ bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng

1. Đối với dự án trong Khu công nghiệp phía Nam và các Khu công nghiệp của tỉnh: Tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và 50% kinh phí san tạo mặt bằng, áp dụng cho diện tích mặt bằng xây dựng công trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không áp dụng đối với diện tích dự phòng mở rộng sản xuất và diện tích sử dụng vào các mục đích khác.

2. Đối với dự án trong Khu du lịch: Tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích mặt bằng xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức hỗ trọ một dự án tối đa là 3 tỷ đồng.

3. Đối với dự án đầu tư xây dựng trường học, trường dạy nghề, bệnh viện, trung tâm thể dục thể thao, trung tâm văn hóa, khu công nghiệp văn hóa vui chơi, giải trí, trung tâm hội chợ, triển lãm, thương mại dịch vụ tập trung ngoài công lập được xây dựng theo quy hoạch của tỉnh và được UBND tỉnh chấp thuận: Tỉnh hỗ trọ 50% kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và 50% kinh phí san tạo mặt bằng đối với diện tích mặt bằng xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức hỗ trợ một dự án tối đa là 2 tỷ đồng.

Điều 5. Hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng

1. Đối với dự án trong Khu công nghiệp phía Nam và các khu công nghiệp: Tỉnh cân đối bố trí ngân sách hàng năm để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tâng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào các Khu công nghiệp.

2. Đối với dự án trong Khu du lịch: Tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tâng kỹ thuật đến điểm đầu Khu du lịch theo dự án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đối với các dự án trong cụm công nghiệp do cấp huyện quản lý: Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa là 5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong và ngoài cụm công nghiệp.

4. Đối với các dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực dịch vụ, văn hóa, xã hội: tỉnh đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng đường giao thông, nước sinh hoạt đến hàng rào dự án.

Điều 6. Tỉnh hỗ trợ kinh phí cho nhà đầu tư thực hiện đào tạo nghề cho lao động là người Yên Bái để làm việc tại dự án của nhà đầu tư cho số lao động thực tế sau khi đào tạo xong và có thời gian làm việc tại dự án từ một năm trở lên, theo phương thức cấp kinh phí hỗ trợ một lần. Mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người/khóa đào tạo trung cấp nghề; 3 triệu đồng/người/khóa đào tạo cao đẳng nghề.

Điều 7. Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư khi vay vốn của tổ chức tín dụng

Nhà đầu tư khi vay vốn tín dụng của các tổ chức tín dụng để thực hiện dự án đầu tư đổi mới công nghệ trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, mà không được tín dụng của nhà nước hỗ trợ, được tỉnh hỗ trợ lãi suất đầu tư đối với vốn vay trong hạn của dự án. Mức hỗ trợ bằng 20% mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư do Ngân hàng phát triển Việt Nam quy định đối với các dự án thuộc phạm vi hỗ trợ của tín dụng Nhà nước, kinh phí hỗ trợ cho một dự án tối đa là 2 tỷ đồng.

Điều 8. Tỉnh hỗ trợ kinh phí cho nhà đầu tư thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại gồm cung cấp thông tin về thị trường, xây dụng website, xây dựng thương hiệu sản phẩm. UBND tỉnh quyết định mức hỗ trợ theo từng trường hợp cụ thể, tối đa là 50 triệu đồng/năm cho mỗi nhà đầu tư.

Điều 9. Hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư
Tổ chức, cá nhân không  thuộc cơ quan nhà nước và đầu tư hoạt động xúc tiến đầu tư, môi giới và kêu gọi được dự án đầu tư có mức vốn trên 1 triệu USD vào tỉnh Yên Bái, được tỉnh hỗ trợ chi phí; mức hỗ trợ cho một dự án tối đa là 50 triệu đồng.

Điều 10. Về thủ tục hành chính
Việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tiếp nhận hồ sơ các dự án đầu tư vào các Khu công nghiệp và giải quyết chế độ, chính sách đối với nhà đầu tư là Ban quản lý Khu công nghiệp; hồ sơ các dự án đầu tư vào các địa bàn khác là Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian thực hiện các thủ tục kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

1.Cấp giấy chứng nhận đầu tư
a, Trường hợp đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư: Không quá 7 ngày làm việc.
b, Trường hợp thẩm tra dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư: Không quá 25 ngày làm việc.
c, Đối với các dự án do Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư: Không quá 15 ngày làm việc.

2.Thủ tục về đất đai, xây dựng
a, Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của các nhà đầu tư có dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, Sở xây dựng thẩm định, cấp chứng chỉ quy hoạch đối với cac dự án đầu tư vào địa bàn thành phố Yên Bái; UBND các huyện, thị xã thẩm định và chấp thuận địa điêm đối với các dự án đầu tư vào điạ bàn các huyện, thị xã.
b, Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của các nhà đầu tư có dự án ngoài Khu công nghiệp, Sở tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh quyết định địa điểm cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai.
c, Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được Tờ trình của Sở tài nguyên và Môi trường, Sở tài chính và các ngành, UBND tỉnh quyết định về địa điểm, đơn giá cho thuê, mức thuế suất, thời gian miễn, giảm tiền thuế, thuê đất cho các đầu tư.

Chương III
Tổ chức thực hiện

Điều 11. Trách nhiệm của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị, xã, thành phố.

1.Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái, các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết thực hiện quy định này.

2. Sở xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn về thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng cho nhà đầu tư có dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp vào địa bàn thành phố Yên Bái. UBND các huyện, thị xã thẩm định và chấp thuận địa điểm đối với các dự án đầu tư vào địa bàn các huyện, thị xã. 

3.Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn về thủ tục thu hồi đất, giao đất, thuê đất cho nhà đầu tư có dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp.

4.Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư tại tỉnh Yên Bái.

5.Các cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án, không gây phiền hà các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh. Việc thanh tra, kiểm tra thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 12. Trách nhiệm của Nhà đầu tư

Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Quy định này; cung cấp đầy đủ các hồ sơ theo quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin cung cấp.

Điều 13. Giải quyết các vấn đề phát sinh

1.Đối với các dự án quan trọng và cần thiết khác được UBND tỉnh chấp thuận thì được hưởng mức ưu đãi và khuyến khích theo Quy định này.

2.Trong quá trình thực hiện Quy định này, các sở, ban, ngành, nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan gặp vướng mắc kịp thời báo cáo bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

T/m Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Chủ tịch
Hoàng Xuân Lộc (đã ký)

  •  
Các tin khác

Sân bay cấp 4C tại Lào Cai đủ tiêu chuẩn khai thác máy bay A320, A321, đáp ứng nhu cầu bay tới tất cả sân bay trong nước và một số sân bay quốc tế.

Ngày 1/1, Monorail (hệ thống xe điện một ray trên cao) hiện đại bậc nhất Việt Nam đã chính thức được đưa vào phục vụ tại Công viên Asia Park (Đà Nẵng).

Nhà máy may của Công ty TNHH Daesung Global tại Cụm công nghiệp Thịnh Hưng tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương.

YBĐT - Có vị trí địa lý chiến lược quan trọng về mọi mặt, mục tiêu của Đảng bộ huyện Yên Bình tới đây là phát huy tiềm năng, lợi thế, kêu gọi đầu tư để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, xây dựng địa phương trở thành trung tâm kinh tế phát triển năng động của tỉnh.

YBĐT - Tỉnh Yên Bái đã và đang nỗ lực trong việc quảng bá các tiềm năng, thế mạnh cũng như có những ưu đãi, cơ chế, chính sách thông thoáng, linh hoạt để “trải thảm đỏ” hấp dẫn, đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục