Lục Yên tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/9/2018 | 1:57:16 PM

YBĐT - Huyện đã hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa với quy mô 600ha, vùng sản xuất cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa với tổng diện tích 500ha, vùng cây ăn quả có múi trên 855,1ha, vùng tre lấy măng 665,8ha, vùng quế với tổng diện tích 3.377ha.

Người dân huyện Lục Yên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Người dân huyện Lục Yên chung sức xây dựng nông thôn mới.


Lục Yên có hơn 90% dân số sinh sống ở khu vực nông thôn. Xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện tốt các dự án, chương trình hỗ trợ sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp.

Bước đầu, huyện đã hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa với quy mô 600ha, vùng sản xuất cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa với tổng diện tích 500ha, vùng cây ăn quả có múi trên 855,1ha, vùng tre lấy măng 665,8ha, vùng quế với tổng diện tích 3.377ha.
 
Đồng thời khai thác có hiệu quả 433,6ha diện tích mặt nước để nuôi thủy sản, nhân rộng một số mô hình nuôi thủy sản có giá trị kinh tế như rô phi đơn tính, cá chép lai, nuôi ba ba... cho các hộ gia đình có diện tích lồng bè, ao nuôi tập trung...
 
Duy trì và hình thành 383 cơ sở chăn nuôi hàng hóa và 63 cơ sở chăn nuôi trâu, bò tập trung (trong đó 26 mô hình được thực hiện theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh) đưa đàn trâu lên trên 19.000 con, tăng 7,1% so với năm 2015; đàn bò trên 1.400 con, tăng 75,7% so với năm 2015; đàn gia cầm đạt 1 triệu con, tăng 17,6% so với năm 2015. 

Nhiều mô hình chăn nuôi quy mô hàng hóa như: 8 cơ sở chăn nuôi lợn thịt quy mô 100 con/lứa; 10 cơ sở chăn nuôi gia cầm có quy mô từ 1.000 con trở lên; đặc biệt có 1 cơ sở chăn nuôi trâu, bò quy mô lớn, trên 500 con/năm… Giá trị sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2018 ước đạt 6.800 tấn, tăng 4,6% so với năm 2015.
 
Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng, diện tích rừng trồng mới năm 2018 ước đạt 2.400 ha, vượt mục tiêu nghị quyết, tăng 3% so với năm 2015; tỷ lệ che phủ rừng đạt 67,3%. 

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá so sánh năm 2010) dự ước đến hết năm 2018 đạt 864 tỷ đồng, bằng 90% chỉ tiêu nghị quyết. 

Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2018 ước đạt 56.800 tấn, vượt mục tiêu nghị quyết, bảo đảm an ninh lương thực trên địa bàn.

Cùng với đó, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (XDNTM); từng bước đổi mới phương pháp thực hiện để đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Huyện đã huy động các nguồn lực đầu tư XDNTM với tổng số tiền đạt 477,6 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 184,8 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 192,9 tỷ đồng, vốn từ cộng đồng dân cư 43,5 tỷ đồng…
 
Đến nay, 23/23 xã đạt từ 7 tiêu chí trở lên, trong đó có 9 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên, 2 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM là Liễu Đô và Trúc Lâu; dự kiến đến hết năm 2018 có thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM là Mai Sơn và Vĩnh Lạc, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn NTM của huyện lên 4 xã, vượt chỉ tiêu Nghị quyết.

Phạm Quang

  •  
Các tin khác
Người dân huyện Mù Cang Chải vào vụ mới.

Năm 2018, Mù Cang Chải có 1 xã đạt 10 tiêu chí (Dế Xu Phình); 4 xã đạt 9 tiêu chí (Púng Luông, Chế Cu Nha, Lao Chải, Hồ Bốn,); 2 xã đạt 8 tiêu chí (Nậm Khắt, La Pán Tẩn, ); 2 xã đạt 7 tiêu chí (Kim Nọi, Khao Mang); 1 xã đạt 6 tiêu chí (Mồ Dề); 3 xã đạt 5 tiêu chí (Nậm Có, Cao Phạ và Chế Tạo).

Người dân thôn Phú Nhuận đồng lòng xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến đường trong thôn.

Là một trong ba xã đầu tiên của thành phố Yên Bái triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, năm 2017, xã Âu Lâu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Tiêu chí thu nhập là một trong những tiêu chí "mềm” dễ rơi vào tình trạng không bền vững. Bởi vậy, hiện nay, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đặt tiêu chí thu nhập là tiêu chí cốt lõi và đó cũng sẽ là nền tảng để địa phương này tiến tới xây dựng xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào năm 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục