Trạm Tấu: Làm theo lời Bác từ việc làm cụ thể

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/4/2021 | 7:31:00 AM

YênBái - Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), 5 năm qua, sau kiểm điểm, cấp huyện đã đề ra 118 việc, cấp cơ sở đề ra 1.148 việc để khắc phục hạn chế.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.
Lãnh đạo huyện Trạm Tấu trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

>> Trạm Tấu: Những điển hình đi đầu học Bác


 Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhận thức và hành động, nhất là tác phong, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã có sự chuyển biến tích cực. Huyện đã xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp tuyên dương, khen thưởng.

Đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: "Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 05 theo chủ đề hàng năm trong toàn Đảng bộ huyện. Trong đó, gắn việc thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI; Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy giao và những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm...

Qua triển khai thực hiện, cán bộ, đảng viên và đông đảo tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nhất là về tác phong, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. 

Từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện, nhất là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên. 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện đề ra...”. 

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động xây dựng, ban hành kịp thời, đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ huyện. 

Trong đó, tập trung xây dựng, ban hành kịp thời kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hàng năm thực hiện Chỉ thị số 05; các kế hoạch chuyên đề về thực hiện nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị số 05; kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình điển hình, điển hình tiên tiến, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và các đơn vị liên quan để giúp đỡ các tập thể và cá nhân thực hiện mô hình, điển hình tiên tiến. 

Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo thường xuyên được kiện toàn khi có sự thay đổi về nhân sự; kế hoạch hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...”. 

Cụ thể hóa, đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng năm của cấp ủy; Chương trình hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết, kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giai đoạn 2016 - 2021... 

Việc tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm được triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng và có nhiều đổi mới. Đối với cấp huyện, tham gia học tập chuyên đề hàng năm bằng hình thức trực tuyến do Trung ương và Tỉnh ủy tổ chức; cấp cơ sở, tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên học tập, thảo luận chuyên đề.Lãnh đạo xã Hát Lừu động viên nhân dân sản xuất vụ xuân năm 2021. 

Kết quả, 100% cấp ủy, tổ chức Đảng, trên 98% cán bộ, đảng viên, hội viên đã được học tập, quán triệt về nội dung của Chỉ thị số 05 và các chuyên đề hàng năm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc. 

Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện sát hợp với quy định về chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cấp huyện ký cam kết đạt 98,8%; cán bộ, công chức, viên chức cơ sở đạt trên 98%; cán bộ hội, đoàn viên, hội viên các đoàn thể huyện đạt 100%. Đa số cán bộ, công chức cơ bản thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức, lối sống, các quy định của Đảng và Nhà nước; không có biểu hiện suy thoái "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành các quy chế, quy định, tinh thần trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện kịp thời, nghiêm túc chỉ đạo triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong kiểm điểm, phân xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm gắn với xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm. 

Trong 5 năm qua, sau kiểm điểm, cấp huyện đã đề ra 118 việc (việc có thời gian đã hoàn thành 84/84 việc, việc thường xuyên 34 việc); cấp cơ sở đề ra 1.148 việc (việc có thời gian đã hoàn thành 662/662 việc, 486 việc thường xuyên bảo đảm theo đúng lộ trình...). 

Cùng với việc triển khai học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), huyện Trạm Tấu luôn chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong toàn huyện. 

Giai đoạn 1, năm 2017 - 2018, toàn huyện có 30 đảng bộ, chi bộ cơ sở đăng ký xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 50 tập thể và 33 cá nhân. 

Trong đó, huyện lựa chọn 18 tập thể và 14 cá nhân đăng ký cấp tỉnh. Giai đoạn 2, năm 2019 - 2020, toàn huyện có 21/28 chi, đảng bộ cơ sở đăng ký xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 41 tập thể và 38 cá nhân. Trong đó, lựa chọn xây dựng 11 mô hình tập thể với 22 đơn vị và 2 hộ gia đình và 21 cá nhân đăng ký thực hiện cấp tỉnh. 

Nhiều mô hình tập thể và cá nhân đã triển khai thực hiện có hiệu quả như: mô hình "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của thôn Lừu 2, xã Hát Lừu; mô hình Chi hội phụ nữ thôn Tà Xùa, Chi hội Nông dân thôn Cu Vai, xã Xà Hồ; mô hình phát triển kinh tế như hộ gia đình ông Hoàng Đình Văn, ông Lò Văn Păn, xã Hát Lừu, ông Vàng A Rùa, thôn Tấu Giữa, xã Trạm Tấu, ông Mùa A Dơ, xã Xà Hồ… 

Những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Trạm Tấu trong giai đoạn vừa qua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm của huyện. 

Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp tuyên dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2016 - 2021, huyện đã khen thưởng 26 lượt tập thể, 49 lượt cá nhân; giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh khen thưởng cho 9 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2016 - 2021, huyện đang đề nghị tỉnh khen thưởng cho 1 tập thể và 2 cá nhân. Đây là những bông hoa "05”, sẽ được huyện tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng trong giai đoạn tiếp theo.
Minh Hằng

Tags Trạm Tấu Chỉ thị 05 tự diễn biến tự chuyển hóa

Các tin khác
Mô hình phát triển du lịch cộng đồng homestay gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của hộ gia đình bà Hoàng Thị Loan (ngoài cùng, bên trái) ở bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi cho hiệu quả thiết thực.

5 năm qua, Đảng bộ xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả đó thể hiện rõ nét hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền của Đảng bộ xã về Chỉ thị 05 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và nhân dân địa phương.

Các cá nhân tiêu biểu tham quan mô hình văn hóa dân gian các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Ban Tuyên giáo huyện Trấn Yên đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 cho 489 tập thể, cá nhân…

Là nơi khởi nguồn phong trào “Ngày thứ Bảy cùng dân”, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã đi vào thực chất, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chi hội Phụ nữ thôn Phố Hóp với mô hình thu gom phế liệu tái chế, góp phần bảo vệ môi trường.

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thôn Phố Hóp, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên. Đây là động lực quan trọng để Chi bộ thôn lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục