Thị xã Nghĩa Lộ: Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/6/2021 | 7:39:37 AM

YênBái - 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và đạt nhiều kết quả.

Thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Lý Tự Trọng, thị xã Nghĩa Lộ báo công với Bác tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thị xã Nghĩa Lộ.
Thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Lý Tự Trọng, thị xã Nghĩa Lộ báo công với Bác tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thị xã Nghĩa Lộ.

Một trong những kết quả quan trọng đạt được là tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp về tính tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, xây dựng tác phong, phong cách, lề lối công tác. 


Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn của Đảng bộ, Thị ủy đã chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và xác định các nội dung, việc làm trọng tâm, đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong học tập, tu dưỡng rèn luyện, chống các biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 

Trong đó, năm 2020, Đảng bộ thị xã lựa chọn nội dung đột phá trọng tâm đó là tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. 

Qua triển khai thực hiện, đại đa số cán bộ, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nêu gương về tư tưởng, đạo đức, phong cách theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; có tinh thần đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong cơ quan, tổ chức mình quản lý, không có biểu hiện làm qua loa, hình thức. Việc xây dựng, rà soát, bổ sung và thực hiện nội quy, quy chế, chương trình, kế hoạch công tác của các cấp ủy Đảng, chính quyền được tăng cường. Chất lượng sinh hoạt Đảng đã có chuyển biến tích cực. 

Cùng đó, Thị ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị từ thị xã đến cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ để cụ thể hóa một số nội dung chính: như rèn luyện phẩm chất đạo đức, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công tác, gương mẫu thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với xây dựng văn hóa công sở, công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác quản lý hành chính, chi tiêu nội bộ, công tác tiếp dân.... 

Qua triển khai thực hiện, 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã đều xây dựng và niêm yết công khai quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại trụ sở làm việc; hàng năm, xây dựng và bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc thù của từng cơ quan để tổ chức ký cam kết thực hiện. 

Hàng năm, Thị ủy chỉ đạo 100% chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân trong học tập và làm theo Bác và cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu. Căn cứ vào kế hoạch cá nhân đã xây dựng, cấp ủy, cơ quan lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm. 

Thị ủy cũng đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong kiểm điểm, phân xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên cuối năm gắn với xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm. Hàng năm, 100% khuyết điểm, hạn chế của tập thể Ban Thường vụ Thị ủy, 100% ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy đã khắc phục xong khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm.

Đồng chí Hà Văn Nam - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghĩa Lộ cho biết: "Có thể nói, việc thực hiện Chỉ thị số 05 đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhất là việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên đối với chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm trong công việc, từ đó có tác động tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trên địa bàn thị xã”.

Thu Hạnh

Tags Thị xã Nghĩa Lộ nâng cao trách nhiệm cán bộ đảng viên Chỉ thị số 05

Các tin khác
Mô hình phát triển du lịch cộng đồng homestay gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của hộ gia đình bà Hoàng Thị Loan (ngoài cùng, bên trái) ở bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi cho hiệu quả thiết thực.

5 năm qua, Đảng bộ xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả đó thể hiện rõ nét hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền của Đảng bộ xã về Chỉ thị 05 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và nhân dân địa phương.

Các cá nhân tiêu biểu tham quan mô hình văn hóa dân gian các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Ban Tuyên giáo huyện Trấn Yên đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 cho 489 tập thể, cá nhân…

Là nơi khởi nguồn phong trào “Ngày thứ Bảy cùng dân”, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã đi vào thực chất, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chi hội Phụ nữ thôn Phố Hóp với mô hình thu gom phế liệu tái chế, góp phần bảo vệ môi trường.

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thôn Phố Hóp, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên. Đây là động lực quan trọng để Chi bộ thôn lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục