Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

  • Cập nhật: Thứ bảy, 12/6/2021 | 11:19:42 AM

YênBái - Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.


Đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạp UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 67 điểm cầu trong cả nước. Tại Yên Bái, cùng với điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh còn có 9 điểm cầu huyện, thị, thành phố và 82 điểm cầu cấp xã với tổng số 6.700 đại biểu tham dự.Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Yên Bái.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đạt nhiều kết quả quan trọng

Phát biểu khai mạc và trình bày báo cáo 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội. Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Yên Bái.

Từ đó, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Việc học tập và làm theo Bác được các cấp ủy, tổ chức Đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Những kết quả đạt được là nhân tố quan trọng, góp phần vào sự thành công của Đại hội XIII của Đảng, của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Nhiệm kỳ vừa qua, có 93 tập thể, 225 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Số lượng các điển hình được phát hiện, tôn vinh, biểu dương tăng dần qua các năm, có tác dụng lan tỏa sâu rộng, cổ vũ mạnh mẽ, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Yên Bái: 989 điển hình tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng ở cấp tỉnh, huyện

Tại tỉnh Yên Bái, từ năm 2017 tới nay, đã có 1.908 tập thể và 2.086 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tập thể, cá nhân đã cố gắng, nỗ lực trong học tập và làm theo Bác bằng những việc làm, hành động cụ thể trên cách lĩnh vực của đời sống xã hội, có sự lan tỏa tích cực trong phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Trong đó đã có 989 điển hình tiêu biểu đã được tuyên dương, khen thưởng ở cấp tỉnh và cấp huyện, chiếm tỷ lệ 25% tổng số đăng ký xây dựng. Cùng với đó, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu học tập và làm theo Bác của tỉnh đã được Trung ương tuyên dương, khen thưởng.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ban, ngành, các địa phương, các tấm gương điển hình tiên tiến đã tham luận đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời chỉ ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, phương hướng thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 trong thời gian tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tiếp tục nâng cao nhận thức về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí khẳng định, đây là những bông hoa đẹp đang từng ngày vun đắp thành rừng hoa đẹp, nêu gương sáng để mọi người noi theo. 

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả thiết thực trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao nhận thức về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng mối quan hệ gắn bó, mật thiết hơn nữa giữa Đảng với dân, thực hiện có hiệu quả phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", "trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân", "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân". 

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện đồng bộ giữa "xây" và "chống", trong đó xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. 

Cùng với đó, phải thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân. 

 Đề cao vai trò, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền

Tổng Bí thư cũng yêu cầu đề cao vai trò, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, hết lòng vì nước vì dân, có phong cách lãnh đạo khoa học, thực tiễn, tạo động lực phát huy trí tuệ tập thể theo tinh thần Bác đã dạy: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền".

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng tiêu cực, khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác...

Nhân dịp này, Hội nghị cũng đã công bố quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ đối với 136 tập thể và 187 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021.

Thu Trang - Mạnh Cường


Tags Yên Bái Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chỉ thị 05 Bộ Chính trị

Các tin khác
Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Đảng ủy Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh tổ chức ra mắt mô hình tiên tiến “Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”.

Chiều 11/10, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh đã tổ chức ra mắt mô hình tiên tiến “Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”.

Lãnh đạo xã Đông An tham quan mô hình trồng cây ăn quả có múi của gia đình ông Nguyễn Văn Thuận ở thôn An Khang.

Sau hơn 5 năm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xã Đông An đã có 19 tập thể, 3 hộ gia đình và 7 cá nhân là những mô hình, gương điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự được tuyên dương.

Nhờ phát triển cây chè Shan tuyết, người Mông xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn có nguồn thu nhập ổn định đời sống.

năm 2020, huyện xây dựng được 364 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng...

Ông Ngô Văn Minh mua mì tôm cứu trợ khẩn cấp bà con bị lũ cuốn trôi nhà cửa, tài sản trong trận lũ quét năm 2018. (Ảnh: Mai Linh)

Đảng bộ xã Mường Lai lãnh đạo triển khai tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Bí thư Đoàn xã Xuân Lai- Phương Đức Dũng đi đầu cùng tuổi trẻ chống dịch và tình nguyện giúp dân hay Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bản Lùng - Ngô Văn Minh ghi dấu ấn giúp dân trong lũ... Đó là 3 trong số những tấm gương thực hành tiêu biểu học và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục