Phát biểu chỉ đạo của Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XV

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/7/2019 | 3:35:34 PM

YênBái - Sáng 12/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã trọng thể tổ chức. Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Yên Bái xin trân trọng gửi tới bạn đọc!

Tin, bài liên quan:


- Thưa các đại biểu khách quý, các đại biểu dự Đại hội!

Hôm nay, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XV trọng thể khai mạc. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, tôi xin chào mừng đồng chí Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Yên Bái, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ, đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh bạn cùng gần 200 đại biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh về dự Đại hội. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc tất cả các đồng chí, các vị đại biểu nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thành đạt!

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

5 năm qua, mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, XVIII; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh. 

Hoạt động của Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho đến ban công tác mặt trận ở khu dân cư đều có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Sự phối hợp với chính quyền, đoàn thể khá chặt chẽ; các chương trình, cuộc vận động đều được triển khai sâu rộng, như cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, "Cả nước chung tay vì người nghèo…”,  quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy; tích cực, chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương, nhất là trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; hoạt động giám sát, phản biện rõ nét hơn; thường xuyên tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân với Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; sử dụng các quỹ đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng, nhân rộng được nhiều mô hình tốt trên tất cả các lĩnh vực. Tổ chức, bộ máy, biên chế nhất là tổ chức bên trong từng cơ quan mặt trận được sắp xếp lại tinh gọn hơn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Hoạt động của mặt trận Tổ quốc các cấp 5 năm qua đã tăng cường, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng, toàn diện của tỉnh: kinh tế duy trì tăng trưởng khá bền vững xây dựng nông thôn mới nhanh hơn so với kế hoạch; văn hóa - xã hội phát triển, tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, mở ra triển vọng hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, trong đó nhiều mục tiêu sẽ hoàn thành trong năm 2019 này. Hình ảnh, sức hấp dẫn của tỉnh Yên Bái lan tỏa mạnh mẽ trong nước và bạn bè quốc tế.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã đạt được trong 5 năm vừa qua.Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Đại hội.


Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Nhiệm vụ hiện nay của chúng ta là phấn đấu hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ, chỉ tiêu của nhiệm kỳ, kế hoạch sẽ kết thúc vào năm 2020; Đảng ta đang tích cực, khẩn trương chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2025 với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả cao hơn gắn với bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trận tự an toàn xã hội. 

Trong nhiệm kỳ mới, đòi hỏi mặt trận Tổ quốc các cấp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm những năm qua, như: hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào chưa thật đồng đều giữa các nơi; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền còn nể nang, hạn chế; chưa mạnh dạn trong giám sát, nhất là đối với tổ chức Đảng, đảng viên; phản biện chưa thường xuyên, chưa sâu; không ít cán bộ làm công tác mặt trận còn tự ti, năng lực, trình độ còn hạn chế. 

Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới, mặt trận các cấp phải tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, các quy định của Đảng về tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; quy chế giám sát và phản biện xã hội, trong đó có giám sát tổ chức Đảng, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; thực hiện thật tốt Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các chính sách của Nhà nước, đặc biệt phải bám sát thực tế địa phương, cơ sở, triển khai thật cụ thể các cuộc vận động, phong trào với mục tiêu, bước đi, cách làm, phân công cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tỉnh.

Từ yêu cầu chung đó, tôi gợi ý thêm một số nhiệm vụ mà Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái khóa mới và các cấp mặt trận quan tâm thực hiện:

Một là, nhiệm vụ bao trùm của mặt trận vẫn là tập hợp, đoàn kết các  giai tầng - dân tộc, tôn giáo trong tỉnh để phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các nhiệm vụ sẽ được xác định của giai đoạn 2021 - 2025. 

Muốn tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết phải phát huy, thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm luật pháp, hương ước ở cơ sở, đấu tranh với các âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch, trong đó lưu ý phòng chống hoạt động tuyên truyền chống phá trên không gian mạng. 

Tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; xây dựng đô thị văn minh; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, phát sinh ngay từ cơ sở; đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, phòng chống các tệ nạn, tiêu cực xã hội; phòng chống các vi phạm, tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chỉ có thống nhất ý chí, hành động theo quan điểm, đường lối của Đảng, đời sống nhân dân được nâng lên mới tăng cường, củng cố vững chắc khối đoàn kết toàn dân.

Hai là, tích cực hơn nữa, chủ động hơn nữa, khắc phục nể nang, ngại va chạm để tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo chủ trương, quy định của Đảng, nhà nước và công tác giám sát, phản biện xã hội. Công tác này phải gắn chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị  số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông qua tổ chức, phát huy trách nhiệm cá nhân người lãnh đạo mặt trận góp ý với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; xây dựng các văn kiện đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới; tham gia chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đúng luật với trách nhiệm chính trị cao.

Về giám sát, phải mạnh dạn xây dựng chương trình giám sát tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên và hướng vào các vấn đề nổi cộm, vấn đề xã hội bức xúc; phản biện phải có nghiên cứu, chiều sâu nhất là trong xây dựng các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch…

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc các cấp; trong tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động, tập trung thực hiện ở cơ sở gồm cơ quan, đơn vị, cấp xã, thôn, tổ dân phố; phải phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, thôn, tổ dân phố, các đoàn thể, tổ chức xã hội, phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo,… 

Tôi tán thành các nhiệm vụ nêu trong báo cáo trình Đại hội này, đề nghị mặt trận các cấp hướng vào việc làm cụ thể như: vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án; tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn; thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác; liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh; giúp gia đình người có công làm nhà; tham gia làm sạch môi trường; vận động đồng bào vùng cao không di cư tự do, xuất cảnh trái phép, không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; vận động các tổ chức tôn giáo đều sử dụng đất, xây dựng cơ sở thờ tự, sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật.

Bốn là, tiếp tục xây dựng tổ chức mặt trận các cấp theo hướng tinh gọn, cán bộ có chất lượng cả về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy, trách nhiệm. Trước mắt chỉ đạo, hướng dẫn để Bộ phận giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã hoạt động thông suốt; chú ý củng cố, sắp xếp Ban Thanh tra nhân dân, Ban công tác Mặt trận khu dân cư, tổ tự quản đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Theo chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, Đại hội đã thống nhất cao, hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã cử Ban Thường trực, các chức danh chủ chốt của Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đại hội cũng đã cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX trong thời gian tới. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Thường trực sớm triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội XV này; đổi mới công tác chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội XV đề ra. Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX chuẩn bị kỹ nội dung, từ thực tế địa phương Yên Bái để tham gia xây dựng các văn kiện và các quyết định góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX. 

Yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, lắng nghe, tạo điều kiện bố trí cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo và hỗ trợ kinh phí để mặt trận Tổ quốc các cấp thuận lợi trong hoạt động.

Từ diễn đàn này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo tỉnh Yên Bái, trân trọng cảm ơn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh Yên Bái và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái nói riêng; mong các đồng chí tiếp tục quan tâm, giúp đỡ địa phương, trong đó có công tác mặt trận trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tags phát biểu chỉ đạo Dương Văn Thống Đại hội mặt trận Tổ quốc Yên Bái

Các tin khác
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 -2021 tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X, năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy vừa ký ban hành Văn bản số 2636/UBND-NCPC về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2021 - 2025. Nội dung như sau:

Với sự triển khai quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể cùng sự vào cuộc tích cực của người dân trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, toàn tỉnh có 64 xã đạt chuẩn NTM, bằng 42,7% số xã; bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã, tăng 5,83 tiêu chí so với giai đoạn 2010 - 2015. Dự kiến hết năm 2020, toàn tỉnh có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50,7% số xã, vượt hơn 3 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Sáng nay 20/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X - năm 2020. Sau phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông đã phát biểu hưởng ứng các nội dung của phong trào thi đua trong 5 năm tới. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung phát động.

Sáng nay 20/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X - năm 2020. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025. Báo Yên Bái trân trọng đăng toàn văn nội dung phát động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục