Phát động thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/8/2020 | 11:45:04 AM

YênBái - Sáng nay 20/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X - năm 2020. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025. Báo Yên Bái trân trọng đăng toàn văn nội dung phát động.

>> Phát biểu của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X

>> Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X - năm 2020

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội! 

Giai đoạn 2016 - 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, dịch bệnh, song với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành cơ bản và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, để chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bước sang giai đoạn 2021 - 2025, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi là cơ bản, đất nước ta nói chung, tỉnh Yên Bái nói riêng cũng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, nhất là vấn đề suy thoái kinh tế toàn cầu do tác động của dịch bệnh COVID-19. 

Để cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 với chủ đề: "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030", gồm một số nội dung trọng tâm sau đây:

Một là: Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệu sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 15/02/2017 của Tỉnh ủy Yên Bái, cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc làm, hành động cụ thể. Tập trung thực hiện tốt Kế hoạch của Tỉnh ủy về xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Hai là: Các phong trào thi đua cần có mục tiêu cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Các phong trào thi đua của tỉnh lấy trọng tâm là 04 phong trào thi đua lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động, gồm:"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, giai đoạn 2019 - 2025”.

Ba là: Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2025, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo, Trong đó:

Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh với tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 7,5%.Phát triển nông lâm nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 4,5%/năm; đến năm 2025 có thêm 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Phát triển công nghiệp thân thiện với môi trường, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 20.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 25% GRDP. Phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn, là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc. Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 7.000 tỷ đồng.

Tích cực, chủ động thu hút đầu tư theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường; thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 100.000 tỷ đồng.

Bốn là: Tiếp tục thi đua đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy - học ở tất cả các bậc học, hướng tới phát triển con người toàn diện cả "Đức - Trí - Thể - Mĩ", có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hệ thống phòng học được kiên cố hóa; trên 65% số trường mầm non và trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực sự là một trong những đột phá quan trọng, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế; phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40%; chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp bình quân 2%/năm.

Năm là: Thi đua đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, trọng tâm là ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới, kỹ thuật tiến bộ vào các ngành kinh tế ưu tiên của tỉnh, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo... nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thúc đẩy môi trường kinh doanh mới. Khuyến khích khu vực tư nhân và doanh nghiệp đầu tư cho khoa học - công nghệ, tham gia hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm; đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, thu hút đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin có năng lực, trình độ của tỉnh, từng bước phát triển nền kinh tế số, xã hội số, thích ứng Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Sáu là: Đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, lối sống văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa và xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; phấn đấu Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15% so với năm 2020. 

Phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là là dịch Covid-19. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và bảo trợ xã hội, thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4%/năm, riêng hai huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải trên 5%/năm, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch về thu nhập và đời sống giữa đô thị và nông thôn, giữa vùng thấp và vùng cao.

Bảy là: Tiếp tục thi đua thực hiện có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng, chống có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vận động toàn xã hội cùng tham gia trấn áp các loại tội phạm; giảm thiểu các tệ nạn xã hội, tình trạng xuất cảnh trái phép, tai nạn giao thông, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tám là: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hướng các phong trào thi đua vào việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, năng lực quản lý nhà nước; tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công sở. Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã; phấn đấu đến năm 2025, cung cấp 100% dịch vụ hành chính công trực tuyến đạt mức độ 3 trở lên, trong đó có ít nhất 50% đạt mức độ 4. Đồng thời, triển khai hiệu quả Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh gắn với chính quyền điện tử; thiết thực đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Chín là: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Các cơ quan thông tin, truyền thông tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa. Phấn đấu trong thời gian tới, ngành nào, cấp nào cũng có những điển hình tiên tiến xuất sắc. Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Thưa toàn thể Đại hội!

Kế thừa những thành tích quý báu chúng ta đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy ý chí khát vọng phát triển, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025; quyết tâm đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc và trở thành tỉnh khá của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tags Phát động thi đua Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy Đại hội Thi đua yêu nước Yên Bái

Các tin khác
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 -2021 tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X, năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy vừa ký ban hành Văn bản số 2636/UBND-NCPC về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2021 - 2025. Nội dung như sau:

Với sự triển khai quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể cùng sự vào cuộc tích cực của người dân trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, toàn tỉnh có 64 xã đạt chuẩn NTM, bằng 42,7% số xã; bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã, tăng 5,83 tiêu chí so với giai đoạn 2010 - 2015. Dự kiến hết năm 2020, toàn tỉnh có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50,7% số xã, vượt hơn 3 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Sáng nay 20/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X - năm 2020. Sau phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông đã phát biểu hưởng ứng các nội dung của phong trào thi đua trong 5 năm tới. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung phát động.

Sáng nay 20/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X - năm 2020. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Yên Bái trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục