Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Cải cách hành chính
Yên Bái: Quan tâm thực hiện cải cách hành chính
Cập nhật: Thứ tư, 28/12/2016 | 8:20:18 AM Google Twitter
YBĐT - Năm 2016 đã qua đi, cùng những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh được tập trung thực hiện, thu nhiều kết quả.
Bộ phận một cửa Chi cục Thuế huyện Yên Bình hướng dẫn người nộp thuế thực hiện chính sách thuế.

Bám sát những nội dung Nghị quyết số 30C/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, trong năm 2016, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC trên địa bàn.

Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền CCHC được đẩy mạnh, qua đó, các cơ quan, đơn vị đều xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các nội dung của Chương trình CCHC năm 2016, ngay từ đầu năm đã xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2016 của đơn vị để triển khai, thực hiện.

Kết quả trong năm 2016, các sở, ban, ngành của tỉnh đã thực hiện đánh giá tác động 3 thủ tục hành chính (TTHC) được quy định tại 2 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh; tham gia ý kiến đối với 4 dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC; ban hành 15 quyết định công bố TTHC chuẩn hóa, TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 950 TTHC.

Việc thực hiện nhập dữ liệu TTHC đã được UBND tỉnh công bố tại các quyết định trên theo quy định và ban hành văn bản đề nghị Bộ Tư pháp đăng tải công khai dữ liệu TTHC đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; thực hiện việc cập nhật TTHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Tất cả các TTHC của các cấp hiện nay được cung cấp tại trang Hướng dẫn Thủ tục hành chính tại địa chỉ: http://motcuayenbai.gov.vn.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được  quan tâm thực hiện. UBND tỉnh đã giao các cơ quan chức năng xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan, đơn vị, các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc; đánh giá thực trạng về tổ chức bộ máy, tình hình thực hiện biên chế; đề xuất việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối quản lý, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo, đánh giá thực trạng về số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn, năng lực công tác đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Qua sắp xếp, đến nay cấp tỉnh có  22 sở, ban, ngành, với 128 phòng  chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc; 17 chi cục và tương đương trực thuộc các sở, ban, ngành, gồm 69 phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc; 2 tổ chức thanh tra chuyên ngành. Đối với cấp huyện, còn 115 phòng chuyên môn trực thuộc (trong đó UBND thành phố Yên Bái, UBND thị xã Nghĩa Lộ mỗi địa phương có 12 cơ quan chuyên môn; 7 huyện mỗi huyện có 13 cơ quan chuyên môn) và 452 đơn vị sự nghiệp (trong đó 379 đơn vị trường học, 73 đơn vị  trực thuộc).

Việc thực hiện quyền tự chủ được  triển khai. Đến nay đã thực hiện giao quyền tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ là 168 đơn vị (cấp tỉnh 42 đơn vị; cấp huyện 126 đơn vị); số đơn vị chưa được giao quyền tự chủ là 180 đơn vị hành chính cấp xã, phường. Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, trong đó, cấp sở đã triển khai thực hiện được 15/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; cấp huyện tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố; cấp xã tại 180/180 xã, phường, thị trấn; các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại địa phương...

Đánh giá chung có thể thấy, năm 2016, công tác CCHC được triển khai thực hiện đồng bộ tất cả các nội dung. Trong đó, TTHC  được minh bạch và đang từng bước đơn giản; chất lượng giải quyết TTHC được nâng lên, tạo bước chuyển biến tích cực. Về tổ chức bộ máy được sắp xếp gọn về đầu mối theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, đội ngũ cán bộ, viên chức được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, đã tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh. Các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp đã triển khai thực hiện cơ chế quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định...

Qua đó, hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính nhà nước của hệ thống hành chính ở tỉnh được nâng cao rõ rệt. Đảm bảo tính thống nhất, đồng thời có sự phân công, phân cấp rõ hơn để phát huy tính năng động, chủ động và tự chủ của cấp dưới.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả, song công tác CCHC vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một số, cấp ủy và chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác CCHC; công tác tham mưu của cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Việc triển khai thực hiện lĩnh vực liên thông thực hiện quy trình liên thông TTHC: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi còn chậm.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một số nơi chưa đồng bộ. Hiệu quả sử dụng hệ thống mạng tin học, thư điện tử vào công tác còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất và khả năng tiếp thu công nghệ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức cơ sở; các dịch vụ hành chính công trực tuyến mới được cung cấp còn ở mức độ thấp. Còn một số ngành, địa phương tổng hợp, báo cáo còn chậm, chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra...

Lãnh đạo xã Nậm Có (Mù Cang Chải) trao đổi về công tác cải cách hành chính.

Để tiếp tục đẩy mạnh CCHC, phục vụ tốt nhu cầu người dân và doanh nghiệp, năm 2017, Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ có hiệu quả chương trình  CCHC nhà nước theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Nội vụ. Cụ thể là tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, đơn giản hóa TTHC để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt Chỉ thị số 24/CT-CP ngày 1/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể  CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. 

Đẩy mạnh thực hiện Đề án "Thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2015 - 2020"; Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định  số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP; triển khai việc xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức theo quy định. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức qua triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại độ ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Yên Bái; chỉ đạo để nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị hành chính và sự nghiệp; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh... Từ đó xây dựng nền hành chính  ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại,  phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đưa Yên Bái thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Đình Tứ

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group