Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
Cải cách hành chính
Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính
Cập nhật: Thứ tư, 26/4/2017 | 6:26:30 AM Google Twitter
YBĐT - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định về tăng cường, biệt phái cán bộ đến các huyện vùng cao đặc biệt khó khăn và địa bàn trọng yếu của tỉnh. Trong năm 2016, tỉnh đã tăng cường (biệt phái) 14 đồng chí cán bộ cấp phòng của các sở, ban, ngành cấp tỉnh đến 2 huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu.
Giao dịch một cửa tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, trong đó có nội dung về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước tại tỉnh Yên Bái; đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách tại địa phương; giao cho các cấp ủy trực thuộc, các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn căn cứ Chương trình hành động của Tỉnh ủy để xây dựng chương trình hành động của ngành, địa phương, đơn vị mình đảm bảo triển khai đạt hiệu quả.

UBND tỉnh đã ban hành quyết định về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Chương trình hành động bao gồm nhiều nội dung như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế; tiếp tục đẩy mạnh CCHC; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước; tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính....

Hàng năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan đều xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết với những nội dung cụ thể, thiết thực về CCHC như: ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị; kết quả triển khai CCHC trên các mặt cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); tổ chức bộ máy hành chính...

Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện những hạn chế, từ đó, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ CCHC. Việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được các điạ phương thực hiện đúng quy định, văn bản đảm bảo hợp hiến, hợp pháp và thống nhất cả về nội dung và hình thức, tuân thủ đúng quy trình, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản.

Đối với công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành 22 quyết định công bố TTHC với 1.349 TTHC, trong đó có: 1.149 thủ tục được chuẩn hóa, 11 TTHC bãi bỏ, 27 TTHC sửa đổi, bổ sung, 55 TTHC mới ban hành, 7 TTHC áp dụng liên thông. Việc kiểm soát TTHC đã góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, công khai minh bạch các TTHC, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận thông tin, các quy định về TTHC, phòng chống tiêu cực, tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, đến nay, tỉnh đã triển khai thực hiện tại 16/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 9/9 huyện, thị, thành phố; 180/180 xã, phường, thị trấn và các cơ quan ngành dọc của Trung ương tại địa phương; triển khai phần mềm một cửa điện tử hiện đại tại bộ phận một cửa ở Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Yên Bái, UBND huyện Văn Yên.

Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), tỉnh đã ban hành các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý CBCCVC trong hệ thống chính trị của tỉnh theo đúng quy định, hướng dẫn của trung ương phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định về tăng cường, biệt phái cán bộ đến các huyện vùng cao đặc biệt khó khăn và địa bàn trọng yếu của tỉnh để đào tạo, tạo nguồn cán bộ; đồng thời, tăng cường cho cơ sở. Trong năm 2016, tỉnh đã tăng cường (biệt phái) 14 đồng chí cán bộ cấp phòng của các sở, ban, ngành cấp tỉnh đến 2 huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu.

Về cải cách tài chính công, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đều quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền công đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các chính sách an sinh xã hội. Tỉnh đã thực hiện đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước của địa phương; hoàn thành chuyển đổi và sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Yên Bái theo đúng kế hoạch và lộ trình quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2015, tỉnh đã hoàn thành công việc cổ phần hóa đối với 5 doanh nghiệp thành công ty cổ phần gồm: Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và Công trình đô thị; Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Yên Bái; Công ty TNHH Xây dựng và cấp thoát nước Nghĩa Lộ; Công ty TNHH Quản lý và Xây dựng đường bộ I; Công ty TNHH Quản lý và Xây dựng đường bộ II.

Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay, tỉnh đã giao quyền tự chủ theo Nghị định 130 của Chính phủ đối với 168/348 đơn vị, cơ quan hành chính Nhà nước; 100% đơn vị sự nghiệp trong tỉnh được giao quyền tự chủ tài chính theo Nghị định 16 của Chính phủ.

Việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ đã nâng cao được trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan; tăng cường sự giám sát của CBCCVC và tổ chức đoàn thể trong việc sử dụng biên chế, kinh phí, góp phần quản lý tài chính chặt chẽ hiệu quả và tiết kiệm.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đến hết tháng 6 năm 2016, đã có 39 cơ quan (24 cơ quan cấp sở, 9/9 cơ quan cấp huyện, 6 đơn vị cấp phường) trên địa bàn tỉnh sử dụng phần mềm quản lý, điều hành tác nghiệp trong xử lý nhiệm vụ chuyên môn.

Thí điểm ứng dụng chữ ký số tại Sở Thông tin và Truyền thông. 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố có trang thông tin điện tử, có mạng LAN và kết nối mạng Internet tốc độ cao.

Về áp dụng ISO trong hoạt động cơ quan hành chính, tỉnh đã phê duyệt Đề án “Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động các cơ quan hành chính Nhà nước”. Hiện, đã triển khai xây dựng áp dụng mới và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại 70 cơ quan, đơn vị theo quyết định 144 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ; tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm cho CBCCVC thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công tác CCHC theo hướng gắn cụ thể trách nhiệm người đứng đầu với kết quả CCHC ở cơ quan, đơn vị mình; đẩy mạnh cải cách TTHC, xác định đây là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của nhân dân và doanh nghiệp; gắn nhiệm vụ CCHC với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ CCHC...

Phấn đấu đến năm 2020, đội ngũ CBCCVC của tỉnh có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ; 100% các cơ quan hành chính Nhà nước cơ cấu CBCCVC theo vị trí làm việc; sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước đạt mức trên 80%; 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính Nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, hầu hết các giao dịch của các cơ quan hành chính Nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử; hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 4; sử dụng thống nhất biểu mẫu điện tử trong giao dịch giữa cơ quan hành chính Nhà nước, tổ chức và cá nhân, đáp ứng yêu cầu đơn giản và cải cách TTHC.

Hồng Oanh

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group