Cải cách hành chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội: Công khai, minh bạch, rõ ràng

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/1/2019 | 5:06:20 PM

YênBái - Ngày 8/6/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái chính thức đi vào hoạt động với 1.606 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Trung tâm. Tiếp đó, Trung tâm tiếp nhận và giải quyết 14 thủ tục dịch vụ điện của Công ty Điện lực Yên Bái.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái.
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái.

Mới chỉ hơn 6 tháng đi vào hoạt động với việc tiếp nhận 9.533 hồ sơ giải quyết TTHC, Trung tâm đã giải quyết, trả kết quả đúng hạn và trước hạn 8.355 hồ sơ (đạt 99,7%); đang giải quyết theo quy định là 635 hồ sơ; tạm dừng, bổ sung 339 hồ sơ; từ chối trả lại hồ sơ theo quy định 174 hồ sơ; chỉ có 0,3% hồ sơ quá hạn. 

Đó là những con số khẳng định sự phục vụ kịp thời, minh bạch. Sự phục vụ ấy nhận được sự hài lòng của 99,8% tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Để tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết các TTHC, Trung tâm đã phối hợp với VNPT Yên Bái triển khai dịch vụ nhắn tin thông báo tình trạng, kết quả giải quyết TTHC cho các tổ chức và cá nhân; tiếp nhận, trả kết quả qua Bưu điện Yên Bái. 

Dự kiến đầu tháng 1/2019 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Trong quý I/2019, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động. 

Ông Trần Công Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến nông lâm sản, thực phẩm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phấn khởi chia sẻ: "Vấn đề quan trọng nhất đối với bất kỳ một doanh nghiệp là TTHC đã được tỉnh giải quyết nhanh chóng, công khai và minh bạch, tạo ra môi trường thu hút đầu tư thuận lợi, giúp doanh nghiệp tiếp cận và giải quyết nhanh các vấn đề về vốn, đất đai và cơ chế chính sách”. 

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước

Năm 2018, Yên Bái tập trung đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, tỉnh tập trung sắp xếp, tổ chức lại bộ máy gắn với việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, tổ chức đơn vị. 

Ông Đinh Xuân Cường – Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: về tổ chức bộ máy, tỉnh đã giảm 71 cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc. Trong đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh giảm 21 cơ quan, đầu mối trực thuộc; cấp huyện giảm 27 phòng, ban trực thuộc; các chi cục trực thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh giảm 23 phòng trực thuộc. Số lãnh đạo giảm do sắp xếp lại bộ máy là 130 người. 

Trong đó, cấp tỉnh giảm 74 lãnh đạo, cấp huyện giảm 56 lãnh đạo cấp phòng. Toàn tỉnh cũng đã giảm 277 biên chế (trong đó: thu hồi 99 biên chế, chuyển biên chế sang khối Đảng 178 biên chế. Ngoài ra, giảm 180 chỉ tiêu hợp đồng nhân viên thú y cấp xã. 

Đánh giá, rút kinh nghiệm cho thấy, Yên Bái đã lấy công tác tuyên truyền, quán triệt, vận động thuyết phục làm căn bản qua đó đã tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện. Nhờ chủ động triển khai sớm, đồng bộ, quyết liệt, từng bước vững chắc, phù hợp với điều kiện thực tiễn nên việc sắp xếp kiện toàn bước đầu mang lại hiệu quả. 

Việc sắp xếp bộ máy gắn liền với xây dựng vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xác định biên chế, số lượng người làm việc cần thiết để làm căn cứ cắt giảm và tinh giản biên chế. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ trong quá trình sắp xếp, việc thực hiện bố trí cán bộ đảm bảo công khai, minh bạch.

Tiếp tục cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy

Năm 2019, Yên Bái tiếp tục xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn chặt với tinh giản biên chế trên cơ sở thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). 

Cùng với đó, đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiện đại hóa nền hành chính công theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng cho biết: "Người đứng đầu và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, triển khai CCHC tại cơ quan, đơn vị mình; xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu". 

Cùng với đó, Yên Bái sẽ công khai các quy định, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức để người dân tham gia giám sát quá trình thực thi nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức, cá nhân có hành vi gây khó khăn, nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính.

Tăng cường thêm thông tin để người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ khi thực hiện TTHC. Tỉnh tiếp tục thực hiện tốt cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước. 

Năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Những kết quả đạt được đã giải quyết nhanh các thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Mạnh Cường

  •  
Các tin khác
Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đã được BHXH tỉnh rút ngắn về thời gian, tiết kiệm chi phí cho các tổ chức, cá nhân.

Tháng 10/2018 vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh là một trong 4 cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại địa phương đi đầu trong việc đưa một số thủ tục hành chính vào hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ Bộ phận một cửa xã Đại Minh, huyện Yên Bình giải quyết công việc cho công dân.

Từ quan tâm các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và cải thiện môi trường thu hút đầu tư mà tổ chức bộ máy của tỉnh từng bước được hoàn thiện, chất lượng giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp từ tỉnh đến cơ sở từng bước được nâng lên.

Cán bộ công chức xã Châu Quế Hạ giải quyết TTHC cho người dân.

Năm qua, huyện Văn Yên là một trong những điểm sáng của tỉnh trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) mà một trong những kết quả nổi bật là cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước.

Chính phủ ban hành Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, có hiệu lực từ ngày 12-3-2019.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục