UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử

  • Cập nhật: Thứ bảy, 14/3/2020 | 9:19:02 AM

YênBái - UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gương mẫu trong sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1362/UBND-HCTC ngày 28/5/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp. Tổ chức triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy trên Hệ thống Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo danh mục văn bản kèm theo Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04/2/2020 của Văn phòng Chính phủ, áp dụng từ ngày 15/3/2020.

100% văn bản điện tử gửi, nhận trên Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh phải được tích hợp chữ ký số và được xác thực theo quy định tại Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông; đầy đủ nội dung đính kèm; tuân thủ các quy định về thời gian gửi, nhận văn bản; cập nhật đầy đủ nội dung thông tin, bảo đảm đúng thể thức văn bản điện tử theo quy định; gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền.

Sở Nội vụ căn cứ các quy định hiện hành, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi Quy chế tiếp nhận xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái (ban hành kèm theo Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh), trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành trong quý I/2020.

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai và đưa vào sử dụng Hệ thống Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh thay thế Hệ thống Phần mềm đang sử dụng hiện nay (theo Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 08/10/2019). Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ và các cơ quan liên quan bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, hoạt động thông suốt, ổn định của Hệ thống Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Quản lý, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trong việc đảm bảo hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước thông suốt, an toàn và bảo mật thông tin phục vụ gửi nhận văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai xác định hệ thống thông tin và cấp độ an toàn các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhận, gửi, xử lý và quản lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

(Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái)

Tags UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo văn bản điện tử

  •  
Các tin khác
Cán bộ được cử làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện đã được tập huấn bài bản.

Trên địa bàn huyện hiện đang thực hiện 547 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó: 410 TTHC được đưa ra thực hiện tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện; 137 TTHC được thực hiện tại cấp xã, thị trấn.

Ảnh minh họa.

Trung tâm nâng cao hiệu quả quản lý, ứng dụng CNTT như: xếp số thứ tự và gọi khám tự động, hẹn thời gian khám và trả kết quả xét nghiệm, sử dụng phần mềm quản lý khám, chữa bệnh tuyến huyện liên thông với các trạm y tế.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 411/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Bưu điện tỉnh cần hỗ trợ giảm giá cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

UBND tỉnh vừa có Công văn số 699/UBND-VX yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua dịch vụ bưu chính công ích để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục