Công tác cải cách hành chính ở Yên Bái - Điểm sáng nhiệm kỳ

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/9/2020 | 1:49:11 PM

YênBái - Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 5 năm qua của tỉnh Yên Bái đã đạt những kết quả hết sức ấn tượng. Không chỉ là hình mẫu để Trung ương nghiên cứu, để các tỉnh, thành tham quan học tập, qua CCHC, Yên Bái đã là điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Công tác kiểm tra CCHC được thực hiện thường xuyên chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế. (Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Nội vụ Yên Bái kiểm tra việc thực hiện giải quyết công việc liên quan đến TTHC cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Văn Yên).
Công tác kiểm tra CCHC được thực hiện thường xuyên chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế. (Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Nội vụ Yên Bái kiểm tra việc thực hiện giải quyết công việc liên quan đến TTHC cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Văn Yên).


Được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là một trong những nội dung quan trọng của "một trong ba đột phá chiến lược”, trong nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 229 ngày 1/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác CCHC tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2020; Kết luận số 233 ngày 20/6/2018 về phương hướng, nhiệm vụ nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX) và Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)... 

Căn cứ vào văn bản của Tỉnh ủy, cùng với việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc tham mưu, triển khai, thực hiện công tác CCHC, hàng năm, UBND tỉnh đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo về công tác CCHC; tổ chức hội nghị, giao ban, tổ chức các buổi làm việc với các cấp, các ngành về công tác CCHC Nhà nước; kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện. 

Từ năm 2015, UBND tỉnh đã ban hành Quy định về quy trình đánh giá và Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. 

Ngoài ra, đẩy mạnh áp dụng tốt mô hình, sáng kiến trong CCHC; làm tốt công tác kiểm tra và thi đua khen thưởng; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCHC... Từ đó, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự quan tâm đến công tác CCHC, triển khai, thực hiện đồng bộ, nề nếp, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm theo lĩnh vực, phạm vi, địa bàn quản lý. 

Những kết quả của công tác CCHC trong nhiệm kỳ được thể hiện rõ qua công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL; phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đem lại hiệu quả tích cực đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, có chất lượng. 

Đặc biệt, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, công tác cải cách TTHC được quan tâm, chỉ đạo đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật; được Văn phòng Chính phủ đánh giá cao và là điểm sáng trong công tác CCHC với việc thành lập và đưa vào hoạt động Bộ phận Phục vụ hành chính công 3 cấp ( tỉnh, huyện, xã), được người dân và doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao. Tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp, Yên Bái đã triển khai Bộ phận phục vụ hành chính công tại 3 cấp. (Trong ảnh: Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái hướng dẫn công dân các TTHC). 

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính, sắp xếp đơn vị công lập, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 37, 39 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương; Quyết định số 1557 của Thủ tướng Chính phủ... với cách làm sáng tạo, đồng bộ, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt, hiệu quả, đồng thuận cao, trong nhiệm kỳ, Yên Bái đã cơ bản hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, cơ quan, đơn vị hành chính trong hệ thống chính trị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở. 

Toàn tỉnh đã giảm được 405 đầu mối cơ quan, đơn vị, bằng 25,4% so với năm 2015; giảm 7 đơn vị hành chính cấp xã và 985 (bằng 42%) thôn, bản, tổ dân phố; giảm trên 1.200 cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, gần 14.000 cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn, bản, tổ dân phố; giảm 12% biên chế công chức, 13% biên chế viên chức so với năm 2015, vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Từ sắp xếp, những bất cập, chồng chéo trong bộ máy cơ bản được khắc phục. 

Các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, chất lượng hoạt động được nâng lên, đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Yên Bái trở thành điểm sáng xây dựng các mô hình mới về tổ chức, bộ máy cấp tỉnh, cấp huyện chặt chẽ, hiệu quả, làm cơ sở để Trung ương nghiên cứu và triển khai trong cả nước. 

Quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức qua xây dựng đề án vị trí việc làm, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao... mà chất lượng bộ máy và trình độ cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) của tỉnh được nâng lên một bước, đáp ứng yêu cầu công việc và sự nghiệp đổi mới. 

Đến nay, tỷ lệ CBCCVC khối hành chính, sự nghiệp của tỉnh có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên chiếm 73,6%, trong đó tiến sĩ, thạc sĩ chiếm 6%; tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng là 51,5%, vượt mục tiêu đề ra. 

Nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 26 ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của các cơ quan hành chính, chính quyền các cấp đối với tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh (SIPAS) năm 2019 đạt 86,84%. 

Phục vụ CCHC, hiện đại hóa hành chính được Yên Bái hết sức quan tâm. Hàng năm, cùng với ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện, dù còn khó khăn, tỉnh đã dành nguồn lực đáng kể để đầu tư mua sắm trang thiết bị làm việc, phần mềm ứng dụng CNTT, đào tạo bồi dưỡng về CNTT cho CBCCVC.

Đến nay, mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh được triển khai tại 105 điểm; 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn đã có mạng LAN, kết nối Internet tốc độ cao; phần mềm quản lý văn bản và điều hành được triển khai sử dụng tại 91 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chữ ký số trong liên thông gửi - nhận văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được thực hiện tại 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố. 

Yên Bái là một trong các tỉnh đi đầu trong triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến; phần mềm cổng dịch vụ hành chính công và một cửa điện tử từ cấp tỉnh tới cấp huyện, cấp xã và đã kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 1/4/2019. Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2015 được thực hiện có hiệu quả tại các cơ quan hành chính và tại 100% UBND các xã, phường, thị trấn; chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao; từng bước tạo được lòng tin và sự hài lòng của công dân khi đến cơ quan hành chính Nhà nước; đồng thời, là công cụ hỗ trợ đắc lực phục vụ công tác CCHC đối với các cơ quan hành chính Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của các sở, ngành, địa phương, Chỉ số CCHC của tỉnh trong nhiệm kỳ qua tăng 22 bậc, từ vị trí 48/63 (năm 2015) lên vị trí thứ 26/63 tỉnh, thành phố (năm 2019). 

Đây là yếu tố để Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 19 bậc, từ vị trí 55/63 năm 2015 lên vị trí thứ 36/63 tỉnh, thành phố (năm 2019). Yên Bái xếp thứ hạng 36/63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm các tỉnh có chất lượng điều hành khá. 

Hiệu quả công tác CCHC nhiệm kỳ 2015 - 2020 không chỉ thể hiện trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được hoàn thành, mà hơn thế tiếp tục củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và bộ máy chính quyền. 

Kết quả và bài học kinh nghiệm đạt được nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tin tưởng công tác CCHC nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được Yên Bái thực hiện đạt kết quả cao hơn, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế trong tình hình mới. 

Đình Tứ

Tags Yên Bái cải cách hành chính điểm sáng nhiệm kỳ

Các tin khác
Công tác cải cách hành chính giúp các hoạt động thu thập thông tin dân cư trên địa bàn trở nên thuận lợi. (Ảnh: Đức Toàn.)

Chỉ trong 1 tháng triển khai, được sự quan tâm, chỉ đạo hướng dẫn của UBND tỉnh, Công an tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ngành liên quan, thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư...

9 tháng qua, toàn tỉnh đã tiếp nhận vào hệ thống trên 449.150 hồ sơ. Đã giải quyết 439.148 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trước hạn là 439.110 hồ sơ, đạt 99,99%.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính về BHYT tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. (Ảnh: Hồng Duyên)

Nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), số lượng TTHC của BHXH tỉnh Yên Bái đã giảm từ 112 xuống còn 27 thủ tục; rút ngắn thời hạn cấp sổ BHXH từ 20 ngày, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) từ 7 ngày xuống còn 5 ngày.

Cán bộ Trạm Y tế xã Báo Đáp ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB.

Tại Khoa Khám bệnh của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, đầu giờ sáng đã có rất đông bệnh nhân đến đăng ký khám, chữa bệnh (KCB) nhưng không thấy cảnh chen lấn, bởi cán bộ y tế đã hướng dẫn tận tình, mọi người trật tự ngồi xếp hàng, lấy số thứ tự, máy tự động gọi đến lượt khám.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục