Yên Bái chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/3/2016 | 8:28:22 AM

YBĐT - Năm 2015, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 1.258 lượt công dân tại trụ sở các cơ quan Nhà nước để thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh. So với cùng kỳ năm 2014, số lượt tiếp công dân tăng 2,1% chủ yếu là kiến nghị, phản ánh, không có khiếu kiện phức tạp, bức xúc, không phát sinh “điểm nóng”.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn năm 2016.
Lãnh đạo Thanh tra tỉnh triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn năm 2016.

Toàn tỉnh đã tiếp nhận tổng số 1.282 đơn. Trong đó, UBND tỉnh tiếp nhận 528 đơn; Thanh tra tỉnh tiếp nhận 70 đơn; cấp huyện tiếp nhận 438 đơn; cấp sở, ngành tiếp nhận 246 đơn. Số đơn đủ điều kiện xử lý 892/1.282 đơn (đơn khiếu nại 125 đơn; tố cáo 125 đơn; kiến nghị phản ánh 642 đơn).

Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến đến tranh chấp đất đai, giao đất, giao rừng, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện chế độ chính sách, các vụ việc liên quan đến hoạt động tố tụng của các cơ quan tư pháp.

Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã tiếp nhận tổng số 78 đơn. Trong đó, đơn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 19 đơn (9 đơn chuyển từ năm 2014 sang), đơn thuộc thẩm quyền cấp huyện 46 đơn, thuộc thẩm quyền cấp sở, ngành 13 đơn; đã giải quyết 69 vụ việc qua đơn khiếu nại.

Thông qua giải quyết khiếu nại, ngành chức năng đã kiến nghị trả lại quyền lợi được hưởng cho công dân số tiền 596.000 đồng và 12.880 m2 đất. Tổng số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền đã giải quyết trong năm 2015 là 80 đơn/78 vụ việc. Trong đó, thuộc thẩm quyền UBND tỉnh 6 đơn (năm 2014 chuyển sang 4 đơn), thuộc thẩm quyền cấp huyện 61 đơn/59 vụ việc, thuộc thẩm quyền cấp sở, ngành 13 đơn. Đã giải quyết 58 vụ việc qua đơn tố cáo.

Đối với các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, UBND tỉnh đã giao cho các sở, ngành có liên quan xem xét, xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết. Đến nay, đã ra quyết định giải quyết 18/25 vụ việc, 7 vụ việc còn lại đang trong quá trình xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định.

Thực hiện kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp kéo dài, UBND tỉnh thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, rà soát các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài. Đến nay, đã tổ chức đối thoại xong 5 vụ việc, giải quyết xong 2 vụ việc, còn 3 việc đang xem xét giải quyết.

Công tác giải quyết đơn thư KNTC đã được các cấp, các ngành quan tâm, phối hợp giải quyết. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và chính quyền các cấp trong công tác giải quyết KNTC đã nâng lên, tạo niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết quả đã giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC đối với các quyết định hành chính về đất đai; thực hiện tốt Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; tiếp tục kiểm tra, rà soát lại các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC nhằm phát huy quyền làm chủ của công dân; thực hiện có hiệu quả Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết KNTC không để xảy ra “điểm nóng” về KNTC, góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kim Tiến

  •  
Các tin khác
Cán bộ các ngành chức năng trong tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của công dân.

Năm 2018, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tiếp 2.523 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan Nhà nước thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh. 

Thành phố Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền PCTN trong các cơ quan, đơn vị.

YBĐT - Cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đều bố trí lãnh đạo chủ chốt và cán bộ tiếp công dân theo lịch tiếp công dân hàng tuần; phân công cán bộ tham mưu giúp lãnh đạo tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Yên Bái trao đổi nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

YBĐT - Sau 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Kết luận số 55 của Tỉnh ủy Yên Bái về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), công tác phòng chống tham nhũng (PCTN)” của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Yên Bình triển khai kế hoạch kiểm tra công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

YBĐT - Thời gian gần đây, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện đã tập trung việc kiểm tra trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn trong công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo  (GQĐTKNTC). Trong tháng 6 năm 2018, tiến hành kiểm tra tại xã Bảo Ái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục