Không xảy ra điểm nóng

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/12/2016 | 8:13:35 AM

YBĐT - Năm 2016, UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), đặc biệt là trước, trong và sau thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, góp phần ổn định an ninh, chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thanh niên tình nguyện tuyên truyền pháp luật cho đồng bào vùng cao.
Thanh niên tình nguyện tuyên truyền pháp luật cho đồng bào vùng cao.

Trong năm, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp thường xuyên 1.707 lượt người; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh 624 lượt người. Tổng số vụ việc qua tiếp công dân là 1.390; trong đó: khiếu nại 371 vụ, tố cáo 28 vụ, phản ánh và kiến nghị khác 991 vụ. UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành xem xét, giải quyết những thắc mắc, kiến nghị của công dân nên không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp.

Đối với việc tiếp nhận và xử lý đơn thư KNTC, toàn tỉnh tiếp nhận 1.798 đơn, trong đó, số đơn đủ điều kiện xử lý là 1.336/1.798 đơn (khiếu nại có 136 đơn, tố cáo 103 đơn, kiến nghị và phản ánh 1.097 đơn).

Trong số 239 đơn KNTC, số đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính các cấp là 128 (giảm 27% so với cùng kỳ năm 2015); số đơn chuyển đến cơ quan tố tụng và cơ quan Đảng giải quyết theo thẩm quyền là 42 đơn; đơn trả lại và hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết là 68 đơn; đơn có văn bản đôn đốc giải quyết là 1 đơn. Đối với 1.097 đơn hỏi về chế độ, chính sách và các kiến nghị, phản ánh đủ điều kiện xử lý đã được cán bộ các ngành chức năng hướng dẫn, giải quyết và trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện Chỉ thị 03 của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, Thanh tra tỉnh đã chủ động cử cán bộ trực tiếp tư vấn về tiếp công dân và giải quyết KNTC cho các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chỉ đạo UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức tiếp 68 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 91 đơn KNTC. Do được tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm nên trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đã không xảy ra tình trạng tập trung khiếu kiện đông người và phát sinh điểm nóng.

Dự báo thời gian tới, tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh có thể sẽ có những diễn biến phức tạp liên quan đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, áp giá bồi thường, các chính sách hỗ trợ đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nên UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay tại cơ sở; đồng thời, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh cũng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Nghị quyết số 39 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; kiểm tra, rà soát lại các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; mở các lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư KNTC; kiện toàn ban tiếp công dân các cấp theo quy định của Luật Tiếp công dân; tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện pháp luật về KNTC.

Hồng Oanh

  •  
Các tin khác
Ảnh minh họa.

Những thông tin nhân sự cấp cao trong Đại hội XIII của Đảng sắp tới, vấn đề chống tham nhũng, tranh chấp trên Biển Đông... luôn được các thế lực phản động triệt để lợi dụng để xuyên tạc, bẻ cong, bóp méo.

Ảnh minh họa.

Hiện nay các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm của chúng ta trong thực hiện chủ trương, chính sách và thực thi pháp luật, lợi dụng cả việc Đảng ta đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng và chế độ.

90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng đấu tranh để phòng và chống những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, trong đó nổi bật là phòng và chống tệ cơ hội chính trị nhằm loại bỏ những phần tử cơ hội trong đội ngũ, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong Đảng.

Trên mạng xã hội, không ít người do chưa đủ thông tin, đặc biệt là một số phần tử chống phá Đảng, Nhà nước thường xuyên viết bài kích động, bịa đặt, bôi nhọ…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục