Góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/10/2019 | 8:18:20 AM

YênBái - Hy sinh cả tuổi xuân, xương máu trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do, hòa bình lập lại, họ tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ và xây dựng quê hương thêm ấm no, giàu đẹp. Họ mãi mãi xứng đáng là những cựu chiến binh (CCB) gương mẫu trên trận tuyến bảo vệ Tổ quốc hôm qua, hôm nay và cả muôn đời con cháu mai sau…

Các cựu chiến binh Sư đoàn 356 thành phố Yên Bái - những người trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc trong một buổi gặp mặt.
Các cựu chiến binh Sư đoàn 356 thành phố Yên Bái - những người trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc trong một buổi gặp mặt.

Thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luận 66 của Ban Bí thư khóa X "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới", những năm qua, các cấp hội CCB tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Đặc biệt, tổ chức Hội CCB tỉnh đã tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch cùng các quan điểm sai trái, phản động; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN); phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, các tệ nạn xã hội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII của Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định rõ công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thụ lý tưởng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ phải được duy trì thường xuyên, liên tục, 5 năm qua, các cấp Hội CCB đã tích cực phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên và ngành giáo dục - đào tạo, thực hiện có hiệu quả 2 chương trình phối hợp: "Xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con người mới Việt Nam” và "Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Với nhiều cách làm sáng tạo, phong phú, cụ thể, thiết thực, có trách nhiệm của thế hệ đi trước, các hội viên CCB đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; nhất là trong dịp kỷ niệm các sự kiện chính trị, các chiến thắng vĩ đại của dân tộc, đất nước và quân đội nhân dân Việt Nam. 

Hàng năm, Thường trực Hội CCB tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức thành công chương trình gặp mặt gần 500 đại biểu tiêu biểu trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh và Chiến dịch Điện Biên Phủ; phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, tổ chức Hội thảo "50 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; 40 năm chiến tranh biên giới phía Bắc; 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo 9/9 huyện, thị, thành phố; 180/180 xã, phường, thị trấn tổ chức gặp mặt, tặng quà cho trên 2.000 đối tượng CCB, cựu thanh niên xung phong đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với số tiền trên 2 tỷ đồng. Từ các hoạt động trực quan sinh động, ý nghĩa này đã góp phần định hướng tư tưởng, bồi dưỡng nhân cách, lối sống cho thanh niên. 

Ngoài ra, cùng với động viên thanh niên tích cực lập thân, lập nghiệp, xây dựng gia đình văn hóa, không vi phạm Luật Hôn nhân gia đình và các tai, tệ nạn xã hội, hội viên CCB các cấp còn kiên trì thuyết phục, giáo dục, cảm hóa các đối tượng thanh niên hư thành người tiến bộ, sống hòa nhập với cộng đồng. 

Trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, hoạt động của tổ chức Hội CCB các cấp trong tỉnh đã và đang góp phần tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. 

Ngoài phối hợp chặt chẽ với các thành viên của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội, các cấp hội CCB còn luôn dựa vào dân để nhanh chóng phát hiện những vấn đề bất cập, mới phát sinh để tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục những bức xúc trong dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

Bên cạnh các hoạt động phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, bằng kinh nghiệm và sự mẫu mực của lớp người đi trước, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, dưới sự lãnh đạo của tổ chức Hội, các CCB còn tích cực tham gia mô hình: CCB bảo đảm an toàn giao thông; tham gia tự quản bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư; giáo dục, quản lý các đối tượng thanh, thiếu niên ở địa phương, nhất là thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật…, góp phần xây dựng môi trường sống an ninh, an toàn ở cơ sở. 

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, biển Đông cùng những khó khăn thách thức trong nước và quốc tế, các cấp hội CCB tỉnh đã chủ động hướng phong trào thi đua vào việc nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đường lối đổi mới của Đảng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, cán bộ, hội viên CCB vẫn luôn vững vàng, kiên định, trung thành tuyệt đối với Đảng, với công cuộc đổi mới và chế độ chủ nghĩa xã hội. 

Đây chính là bản lĩnh, ý chí và trách nhiệm của các thế hệ CCB. Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy vai trò trách nhiệm, cán bộ, hội viên CCB đã tích cực tham gia đóng góp hàng ngàn ý kiến tâm huyết vào văn kiện đại hội Đảng các cấp; các dự thảo văn kiện của kỳ họp Quốc hội, HĐND về các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. 

Đặc biệt, trong xây dựng Hiến pháp, các Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật An ninh mạng…, Hội CCB đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết trong đấu tranh loại bỏ những tư tưởng, quan điểm lợi dụng việc xây dựng, sửa đổi các bộ luật để thay đổi vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ xã hội. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã có hơn 46,8% đại biểu là cán bộ, hội viên CCB được bầu đi dự đại hội Đảng các cấp, 2.167 đồng chí được đại hội các cấp tín nhiệm bầu vào cấp ủy, nhiều đồng chí được bầu giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt. 

Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, gần 50% hội viên CCB tham gia vào các ban chỉ đạo, ban bầu cử, tổ bầu cử, ban kiểm phiếu, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, hội viên CCB tham gia đi bầu cử. 

Theo đó, đã có 933 hội viên CCB được nhân dân tín nhiệm bầu tham gia HĐND các cấp. Năm 2018 vừa qua, toàn tỉnh có 98% tổ chức Hội CCB các cấp đạt trong sạch vững mạnh, hàng năm có trên 98% gia đình hội viên CCB đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa” với trên 99% cán bộ, hội viên đạt danh hiệu "CCB gương mẫu”, tiêu biểu như: Hội CCB thành phố Yên Bái, huyện Văn Chấn, huyện Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ; Hội CCB khối các cơ quan tỉnh; Hội CCB Phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái; Hội CCB các xã: Mai Sơn (Lục Yên), Lao Chải (Mù Cang Chải), Ngòi A (Văn Yên), Đào Thịnh, Minh Quân (Trấn Yên), Hán Đà, Mông Sơn (Yên Bình), Tân Thịnh (Văn Chấn), Tân Lĩnh (Lục Yên), Hát Lừu (Trạm Tấu)... 

Những điển hình tiên tiến, những nhân tố tích cực trong tổ chức hội CCB toàn tỉnh đã, đang và sẽ ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của Hội CCB luôn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh.

Thanh Hương

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Người dân thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên nhận tiền hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh Minh Huyền

Mới đây, trên Facebook của Nguyen Minh Vu (biển nắng) đã đăng bài: "Thấy gì qua con cúm Tàu khi ở Việt Nam?".

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Sáng 29/5, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh Khối tổ chức Tọa đàm “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Những biểu hiện của cái gọi là Cách mạng màu diễn ra ở các nước Đông Âu, Trung Đông và Bắc Phi cũng đã manh nha xuất hiện ở Việt Nam.

Kiểm tra phương tiện và người điều khiển phương tiện là việc hết sức bình thường.

Nhâu nhâu kích động, chê bai, đả kích bất cứ việc gì chính phủ ta làm để chống phá - đó là thủ đoạn thâm độc của bọn phản động nhằm tạo ra tâm lý đối kháng giữa nhân dân với nhà nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục