Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2020: Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/1/2020 | 5:12:48 PM

YênBái - Chiều 7/1, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Yên Bái (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã nhóng chóng ổn định tổ chức, đi vào hoạt động. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã làm tốt công tác tuyên truyền gắn với vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, lĩnh vực, địa bàn phân công phụ trách; làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, ổn định tình hình, tin tưởng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh.

Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh chủ động tham mưu các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, công tác quản lý nhà nước về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí, xuất bản; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các sự kiện chính trị trong nước, trong tỉnh; nắm bắt tình hình dân tộc, tôn giáo; công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; tăng cường công tác tuyên truyền và đấu tranh, phản bác trên mạng xã hội…


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đạt được trong năm 2019. 

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng và tập trung tổ chức đại hội Đảng các cấp. Trước tình hình đó, các thế lực thù địch dùng mọi thủ đoạn chống phá và lợi dụng tôn giáo để chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ. Do vậy, các thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan thông tin, truyên truyền của tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giới thiệu nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt; nép đẹp quê hương, con người Yên Bái và tiếp tục thực hiện phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Đồng thời bố trí lực lượng chuyên gia, cộng tác viên phân tích, lập luận, tích cực phản bác những thông tin xấu độc, trái chiều, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh cần tiếp tục quán triệt việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng đối với yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh cần chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm và dự báo tình hình âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã khen thưởng các thành viên có thành tích xuất sắc trong năm 2019 (ảnh trên).
Đức Toàn

Tags Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái

  •  
Các tin khác
Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Tỉnh đoàn hỗ trợ một ngày lương ủng hộ chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Những gì Chính phủ đã làm được cho người dân Việt Nam để phòng chống dịch được mọi người dân và cả thế giới thừa nhận...

Đại hội XII của Đảng đã cảnh báo: “Đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên”. Tại Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ rõ hơn: “Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc ta đến bến bờ vinh quang.

“Lòng tin tưởng” là bài viết tuy ngắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân dân, số 46, ngày 21/2/1952 nhưng có giá trị như một lời hiệu triệu có sức lay động lớn lao, là động lực tinh thần để thúc đẩy toàn dân tộc ta thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vượt mọi trở ngại để đến bến bờ vinh quang.

Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động. Những ai tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng phải chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tuy nhiên, tình trạng một số cán bộ, đảng viên nói và làm không nhất quán - một biểu hiện của “bệnh” công thần, kiêu ngạo xuất hiện thời gian qua, rất cần phải xử lý nghiêm nhằm góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục