Tăng cường bảo vệ, củng cố nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/4/2020 | 8:07:50 AM

Trong bối cảnh hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên và toàn dân càng phải thấm nhuần và quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh; tự giác, rèn luyện, tu dưỡng, chủ động, kiên quyết phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Trong bối cảnh chúng ta đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, các phần tử bất mãn càng ráo riết đẩy mạnh chống phá, bôi nhọ, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh bằng mọi thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc, mưu toan làm tha hóa về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, làm suy yếu và đi đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Để tăng cường củng cố niềm tin vào tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta cần có những giải pháp đồng bộ để nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong tình hình mới. 

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Đặc biệt, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả. Kết hợp với đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với công tác kiểm tra, đánh giá, phê bình, tự phê bình. 

Cơ quan lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước phải thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; quản lý chặt chẽ các phương tiện thông tin đại chúng, có những biện pháp kịp thời, thiết thực, hiệu quả để ngăn chặn những diễn biến xấu về tư tưởng, chính trị, phòng chống những biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Hai là, quán triệt sâu sắc và vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phương thức lãnh đạo của Đảng cầm quyền. Bởi vì, Cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn là một vấn đề cốt lõi, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong sự tồn tại và phát triển của Đảng. 

Có đường lối chính trị đúng đắn mới làm cho nhân dân được giác ngộ về mục tiêu đấu tranh, hiểu rõ tình hình cách mạng và ý thức rõ những việc nên làm. Thuyết phục quần chúng bằng lý lẽ, nhưng quan trọng hơn là nêu gương. 

Đồng thời, phải chọn cán bộ và thay cán bộ cho đúng. Vì cán bộ là cái gốc của mọi công việc và "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. 

Ba là, phải quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng và các mặt tiêu cực trong xã hội, phải làm rất kiên quyết, triệt để, công khai, minh bạch, không để những kẻ lợi dụng quyền lực làm giàu bất chính tồn tại trong bộ máy của Đảng, Nhà nước ta. 

Thời gian càng qua đi, giá trị lý luận và thực tiễn căn bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở nên sâu sắc. Trong bối cảnh hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên và toàn dân càng phải thấm nhuần và quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh; tự giác, rèn luyện, tu dưỡng, chủ động, kiên quyết phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, tiếp tục đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

K.T

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Người dân thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên nhận tiền hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh Minh Huyền

Mới đây, trên Facebook của Nguyen Minh Vu (biển nắng) đã đăng bài: "Thấy gì qua con cúm Tàu khi ở Việt Nam?".

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Sáng 29/5, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh Khối tổ chức Tọa đàm “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Những biểu hiện của cái gọi là Cách mạng màu diễn ra ở các nước Đông Âu, Trung Đông và Bắc Phi cũng đã manh nha xuất hiện ở Việt Nam.

Kiểm tra phương tiện và người điều khiển phương tiện là việc hết sức bình thường.

Nhâu nhâu kích động, chê bai, đả kích bất cứ việc gì chính phủ ta làm để chống phá - đó là thủ đoạn thâm độc của bọn phản động nhằm tạo ra tâm lý đối kháng giữa nhân dân với nhà nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục