Khơi dậy khát vọng tuổi trẻ xây dựng quê hương Yên Bái "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc"

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/5/2024 | 3:31:54 PM

YênBái - Xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi tinh thần, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, những năm qua, nêu cao vai trò tiền phong, xung kích của tuổi trẻ, thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Yên Bái nói riêng đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả; quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Thanh niên Yên Bái tích cực thực hiện các phong trào, quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thanh niên Yên Bái tích cực thực hiện các phong trào, quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong giai đoạn hiện nay, quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW là trách nhiệm chung của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, trong đó có lực lượng thanh niên, với vai trò là những chủ nhân tương lai của đất nước. Thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng, trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, thanh niên là lực lượng có vai trò quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định rõ vị trí, vai trò và đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Người khẳng định: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu, một phần lớn là do các thanh niên”. Với vai trò, nhiệm vụ kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đòi hỏi khách quan đặt ra hiện nay là cần không ngừng phát huy vai trò của lực lượng thanh niên trong bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Những năm gần đây, tình hình thế giới, khu vực đã liên tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng những tồn tại, bất cập trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhằm xuyên tạc tình hình thực tế của nước ta; cổ súy, kích động những tư tưởng, hành động sai trái, chống đối, phá hoại sự ổn định, cản trở sự phát triển của đất nước. Chúng còn ra sức lôi kéo, tập hợp những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị trong và ngoài nước, tìm cách tạo cớ, kêu gọi các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. 

Đặc biệt, các thế lực thù địch đã tận dụng tối đa phương tiện truyền thông, như mạng xã hội cùng với hệ thống phát thanh, báo chí, xuất bản ở hải ngoại để phát tán các thông tin sai lệch, bóp méo tình hình xã hội của Việt Nam; đăng tải nhiều video clip xấu, độc lên các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube... Các âm mưu, thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm đó đã và đang tác động không nhỏ đến nhận thức, tâm lý, thái độ của một bộ phận nhân dân, trong đó có lực lượng thanh niên.

Thực tế thời gian qua, cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đã coi trọng và phát huy có hiệu quả vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của lực lượng thanh niên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp bộ Đoàn từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều hoạt động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong thanh niên được quan tâm với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả như: các cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chương trình cập nhật kiến thức, đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị; các chương trình thông tin, thời sự... Qua đó, giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên có nhận thức đúng, trách nhiệm cao trong phản bác các luận điệu sai trái, phê phán những biểu hiện tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, vấn đề quan trọng hàng đầu là cần tăng cường công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với lực lượng thanh niên. 

Bên cạnh những phương pháp tuyên truyền truyền thống, cần tăng cường đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục thông qua các nền tảng công nghệ số như xây dựng Cổng thông tin điện tử học tập chính trị cho đoàn viên thanh niên; tổ chức các hội nghị trực tuyến học tập lý luận chính trị, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử dân tộc nhằm thu hút lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Thực tế cho thấy các hoạt động giáo dục chính trị này đã gần gũi với thanh niên hơn, được thanh niên đón nhận và tham gia nhiều hơn, từ đó góp phần tăng cường "sức đề kháng" của thanh niên trước các thông tin xấu, độc và âm mưu của các thế lực thù địch.


 Trang Facebook của Tỉnh đoàn Yên Bái đã chú trọng truyền tải những thông tin tích cực tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Cùng với đó, tổ chức Đoàn các cấp phải chú trọng truyền tải những thông tin tích cực tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đặc biệt trên các nền tảng số, với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Việc sưu tầm những tấm gương người tốt việc tốt, các câu chuyện đẹp và nhân văn đưa lên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram,… đã và đang nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực của người dùng, nhất là của thanh thiếu niên. Qua đó, giúp những yếu tố tích cực, cái đẹp tự lan tỏa trong đời sống xã hội.

Các cấp bộ Đoàn cũng cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng phổ biến, tuyên truyền trên internet, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác những nội dung liên quan đến an ninh truyền thông, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện kịp thời âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch... Tăng cường các hoạt động hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các tổ chức Đoàn và lực lượng thanh niên.

Thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền theo hướng sáng tạo, linh hoạt gắn với đặc điểm thanh niên ở mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi vùng miền để thu hút sự quan tâm, chú ý của thanh niên. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông; vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch...


Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ nặng nề đối với cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò, trọng trách rất quan trọng của hệ thống các cấp bộ Đoàn và các bạn đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà, đòi hỏi thanh niên sống có hoài bão, khát vọng vươn lên, góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương, thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Với vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, định hướng và tạo ra môi trường hoạt động lành mạnh cho thanh niên, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái đã cụ thể hóa các nội dung và tổ chức thực hiện các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Yên Bái; phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Đoàn góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong đó, nội dung "Khơi dậy khát vọng vươn lên xây dựng quê hương Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc" được đặc biệt chú trọng.Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, công tác giáo dục truyền thống, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, lấy ý kiến đóng góp vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương; chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với Đoàn viên, thanh niên; đối thoại với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng loạt tổ chức đợt sinh hoạt chính trị "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”. Cấp tỉnh tổ chức diễn đàn "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng "Cánh cung đỏ năm 2023”. Qua đó, các bạn trẻ nhận thấy rõ hơn sự quan tâm, đặt niềm tin sâu sắc, kỳ vọng to lớn, tạo mọi điều kiện để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ của cấp ủy, chính quyền các cấp đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên thể hiện vai trò trong đóng góp trí lực xây dựng quê hương.

Trong thời gian qua, để cụ thể hóa các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là xây dựng quê hương Yên Bái theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Chương trình hành động với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp với nhiều hoạt động mang tính đồng bộ, hệ thống, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên.Thông qua phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, các dịp cao điểm "Tháng thanh niên”, "Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, "Chiến dịch tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện”, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa, chung tay cùng chính quyền địa phương thay đổi diện mạo nông thôn, vận động đoàn viên mạnh dạn, tích cực đưa ra ý tưởng sáng tạo, tham mưu hiến kế trong sản xuất, xây dựng hạ tầng, cảnh quan nông thôn mới, đăng ký, đảm nhận công trình, phần việc như: tham gia làm mới, tu sửa, phát quang đường giao thông nông thôn; vận động nhân dân làm hàng rào, thực hiện công trình "Thắp sáng đường quê”; làm mới, sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng, nhà văn hóa, nhà nhân ái, trường học, cầu giao thông nông thôn; xây dựng sân chơi cho thiếu nhi, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về vật chất, tinh thần… với trên 5.000 công trình, phần việc thanh niên được thực hiện.

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn tích cực đồng hành với thanh niên trong việc phát triển các mô hình kinh tế theo hướng xanh, phù hợp với thế mạnh của địa phương. Hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp theo hướng chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa đối với những sản phẩm chủ lực, ưu tiên những sản phẩm đặc sản, hữu cơ gắn với phát triển nhanh các sản phẩm OCOP; tận dụng lợi thế về điều kiện địa hình, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa dân tộc để xây dựng chuỗi cung ứng kép đặc trưng, có chất lượng: phát triển nông nghiệp, nông thôn - du lịch; nông nghiệp, nông thôn - dịch vụ, thương mại, thiết thực nâng cao thu nhập cho thanh niên địa phương, kết hợp với bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, môi trường sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

Các công trình, phần việc tiêu biểu như triển khai hưởng ứng Chương trình "Trồng 01 triệu cây xanh”; phối hợp triển khai dự án Thanh Âm Xanh, trồng 60.000 cây tre Mạy Khao Lam cho rừng tại Púng Luông (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) với mục tiêu phủ xanh diện tích rừng tre 136,81 ha góp phần cải thiện chất lượng rừng đầu nguồn, làm giàu hệ sinh thái rừng và góp phần hỗ trợ sinh kế trực tiếp cho khoảng 200 hộ dân tại Mù Cang Chải (Yên Bái); thực hiện có hiệu quả các mô hình "Đường hoa thanh niên”, "Hàng cây thanh niên” với tổng số trên 1,2 triệu cây xanh các loại; duy trì duy trì thường xuyên 25 tuyến phố xanh - sạch - đẹp do thanh niên phụ trách.

Bên cạnh đó, thanh niên đi đầu trong phát triển nông nghiệp, theo hướng chuyên canh nông sản theo chuỗi giá trị với một số sản phẩm chủ lực, có cấp mã số vùng trồng, mã vạch sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng (VietGAP, GlobalGAP). Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ vốn vay, kỹ thuật để các mô hình kinh tế thanh niên mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa tập trung theo hướng phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phát triển mạnh hợp tác xã kiểu mới.

Trong giai đoạn 2021 - 2023, 9/9 huyện, thị, thành phố đều có mô hình mới hoặc duy trì hiệu quả mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên, vận động đoàn viên thanh niên thành lập mới 154 tổ hợp tác, 35 hợp tác xã, 36 doanh nghiệp, xây dựng 31 mô hình du lịch văn hóa cộng đồng do thanh niên làm chủ.

Đi đôi với nhiệm vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội, Đoàn thanh niên còn tích cực trong xây dựng và phát huy những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc các dân tộc, phát huy những truyền thống tốt đẹp tạo nên đời sống tinh thần cao đẹp với hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển.


 Tuổi trẻ Yên Bái tích cực tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch cộng đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án "Tuổi trẻ Yên Bái tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2017 - 2022”; xây dựng mô hình bản (thôn) văn hóa thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng; chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học nhằm phổ cập, tuyên truyền những nét văn hóa, bản sắc dân tộc (điệu dân vũ, xòe thái) thực hiện trong các hoạt động giữa giờ học để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

Hiện nay, giờ ra chơi với các làn điệu dân tộc đã trở thành món ăn tinh thần đi sâu vào ý thức tự hào, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương của các em thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, 9/9 huyện, thị, thành phố đều duy trì có hiệu quả các Câu lạc bộ Đất và người để làm tốt công tác tuyên truyền về nét đẹp văn hóa, con người, bản sắc của địa phương. 

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong những năm qua Thanh niên Yên Bái đã làm tốt công tác an sinh xã hội, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ như xây dựng nhà nhân ái, các công trình phụ trợ, hỗ trợ cây giống, con giống để các hộ nghèo từng bước thoát nghèo; tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ các hộ nghèo, các vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh; ủng hộ các bộ công cụ liên quan đến chuyển đổi số như máy tính, ti vi, máy chiếu cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp của vùng cao, từ đó góp phần thu hẹp khoảng cách về mức độ thụ hưởng, trình độ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của vùng thấp với vùng cao.

Tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm khám chữa bệnh cho người nghèo, đối tượng chính sách, trẻ em nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tập trung vào các Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác dịp 19/5, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Chương trình tình nguyện mùa đông để nâng cao sức khỏe cộng đồng; đặc biệt là tham gia xây dựng mô hình "Trường học hạnh phúc” với 193/275 trường tiểu học và THCS trên địa bàn toàn tỉnh; phấn đấu thành lập và nhân rộng mô hình "Chi đoàn hạnh phúc” trong các chi đoàn trên địa bàn toàn tỉnh.
Trong thời gian tới, phát huy những  tiềm năng, thế mạnh của thanh niên; khơi dậy khát vọng vươn lên xây dựng quê hương Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ triển khai đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh với chủ đề "Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên” gắn với những giải pháp quan trọng trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu niên, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng thế hệ trẻ Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. 

Thông qua đó, mỗi đoàn viên, thanh niên đặt lợi ích cá nhân mình hòa chung với dòng chảy của đất nước, của dân tộc, tạo nên sức mạnh cộng sinh to lớn, nhằm góp phần tạo ra những giá trị phát triển mới cho đất nước, của tỉnh; tiếp tục kiên trì và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục cho thanh niên, nhất là giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, giáo dục những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 40-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là các nhiệm vụ đòi hỏi vai trò xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ như: đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế; chuyển đổi số; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, chăm lo phát triển tổ chức cơ sở đảng, đảng viên…

Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, không ngừng tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác; phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao cả số lượng và chất lượng việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” trong tình hình mới. Chủ động đào tạo, bồi dưỡng, phát huy cán bộ trẻ, đặc biệt là những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; qua đó, tạo nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao giới thiệu để bổ sung cho cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Tham mưu cấp ủy đưa cán bộ trẻ có năng lực của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội sang làm công tác Đoàn thanh niên.

Với những kết quả đã đạt được cùng quyết tâm cao của tuổi trẻ Yên Bái, tin tưởng rằng thế hệ trẻ sẽ có những đóng góp xứng đáng trong quá trình xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Lan Hương - Thu Nga 
(Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái)

Tags Yên Bái tuổi trẻ hạnh phúc

Các tin khác
Hình minh họa (Báo ĐCSVN).

Mới đây mấy trang mạng, Việt Tân, Tiếng dân tranh nhau đăng bài: “Chiến dịch đốt lò biến Việt Nam thành một tỉnh nữa của Trung Quốc” do Shuli Ren viết, Trúc Lam chuyển ngữ.

Trang fanpage “Bản tin Văn Chấn” đăng tải 15 - 20 tin, bài/tuần, góp phần tích cực định hướng dư luận xã hội.

"Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, "phủ xanh” thông tin, các trang fanpage của huyện Văn Chấn cập nhật thường xuyên, đa dạng thông tin về người tốt, việc tốt, các gương điển hình tiên tiến; các hoạt động của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, hình ảnh về lao động, sản xuất, cuộc sống thường ngày của người dân, phát huy hiệu quả vai trò của mạng xã hội trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh minh họa

Những đối tượng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam ý thức rất rõ về sự ảnh hưởng to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống chính trị, văn hóa tinh thần của đất nước.

Chiếc huy hiệu gây tranh cãi của Đàm Vĩnh Hưng

Những ngày qua, dư luận xã hội, đặc biệt là cộng đồng mạng đã có một phen dậy sóng khi một ca sĩ mặc bộ đồ biểu diễn khá giống với trang phục sĩ quan ngụy, đặc biệt, trên ngực áo còn đeo rất nhiều huân chương, trong đó có cái giống với huy chương “biệt công bội tinh” của chính quyền ngụy ở Sài Gòn trao cho những nhân vật có công với chính quyền ngụy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục